Inona no atao hoe Kristianina?
Fanontaniana: Inona no atao hoe Kristianina?

Valiny:
Ny famaritan'ny rakibolana iray ny hoe Kristianina dia mitovitovy amin'ny hoe "olona iray manambara am-pahibemaso ny finoany an'i Jesosy ho Kristy na manaraka ilay fivavahana mifototra amin'ny fampianaran'i Jesosy". Raha toa ka fanombohana tsara izany, toy ny famaritana omen'ny rakibolana maro, dia toa tsy mahalaza tsara kosa ny marina ao amin'ny Baiboly momba ny dikan'ny atao hoe Kristianina. Ny teny hoe “Kristianina” dia ampiasaina intelo ao amin'ny Testamenta Vaovao (Asan'ny Apostoly 11:26; 26:28; 1 Petera 4:16). Tany Antiokia, ireo mpanara-dia an'i Jesosy kristy dia natsoina hoe "Kristianina" (Asan'ny apostoly 11:26) satria ny fihetsik'izy ireo, ny asa aman-draharahany sy ny lahateny nataony dia nitovy amin'ny an'i Kristy. Ny teny hoe "Kristianina", raha adika ara-bakiteny, dia midika hoe "mpiandany amin'i Kristy" na "mpanara-dia an'i Kristy".

Indrisy anefa fa raha nandeha teny ny fotoana dia very ny tena dikan'ny teny hoe "Kristianina" ary matetika izany dia ampiasaina iantsoana izay olona mivavaka na manana sata moraly ambony izay mety ho mpanara-dia an'i Kristy marina na tsy mpanara-dia an'i Kristy akory. Maro ny olona tsy mino na matoky an'i Jesosy Kristy nefa mihevitra ny tenany ho Kristianina, noho ny antony tsotra, satria mandeha miangona na monina ao amin'ny firenena "Kristianina" iray izy ireo. Nefa ny fandehananao miangona, ny fanampianao ireo mahantra noho ianao, ny maha-olona tsara anao dia tsy midika fa Kristianina ianao. Ny fandehanana am-piangonana dia tsy maha-Kristianina anao mihoatra ny hoe ny fandehanana anaty garazy dia midika fa fiara ianao. Ny maha-mpikambana amin'ny fiangonana iray, ny famonjena lamesa tsy tapaka, sy ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-piangonana dia tsy midika fa Kristianina ianao.

Ny Baiboly dia mampianatra fa ny asa soa ataontsika dia tsy hahatonga antsika ho eken'Andriamanitra. Hoy ny Titosy 3:5 “tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika, tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny Fanahy Masina". Noho izany, ny atao hoe Kristianina dia olona nateraka indray amin'ny alalan'Andriamanitra (Jaona 3:3; Jaona 3:7; 1 Petera 1:23) ary mametraka ny finoany sy ny fitokiany amin'i Jesosy Kristy. Milaza amintsika ny Efesiana 2:8 "Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra".

Ny atao hoe Kristianina marina dia olona iray mametraka ny finoany sy ny fitokiany amin'ny tenan'i Jesosy Kristy sy ny asany, anisan'izany ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana ho fanefana ny tambin'ny otantsika sy ny fitsanganany tamin'ny maty rehefa afaka hateloana. Milaza amintsika ny Jaona 1:12 "Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany". Ny mariky ny Kristianina marina dia fitiavana ny hafa sy fankatoavana ny Tenin'Andriamanitra (1 Jaona 2:4, 2:10). Ny Kristianina tena izy dia zanak'Andriamanitra tokoa, olona iray ao amin'ny tena fianakavian'Andriamanitra, ary olona iray nomena fiainam-baovao ao amin'i Jesosy Kristy.

Moa ve ianao naka fanapahan-kevitra ho an'i Kristy noho izay novakianao teto? Raha eny ny valiny dia tsindrio ilay bokotra "Nanaiky an'i Kristy aho androany" etsy ambany.Hiverina amin'ny renipejy MalagasyInona no atao hoe Kristianina?