Mať večný život?
Otázka: Mať večný život?

Odpoveď:
Biblia nám ukazuje jasnú cestu k večnému životu. Najprv musíme priznať, že sme zhrešili proti Bohu: "Lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej" (Rímskym 3:23). Všetci sme sa dopustili vecí, ktoré zarmucujú Pána Boha, čo znamená, že si zaslúžime trest. Keďže všetky naše hriechy sú v konečnom dôsledku hriechmi proti Bohu, jedine večný trest je dostatočnou odplatou. "Odplatou za hriech je smrť, ale Boží dar je večný život skrze Ježiša Krista nášho Pána" (Rímskym 6:23).

Avšak Ježiš Kristus, dokonalý (1 Petra 2:22), večný Syn Boží sa stal človekom (Ján 1:1,14) a zomrel, aby splatil náš dlh. "Boh tak dokazuje svoju lásku k nám, že my kým sme ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás" (Rímskym 5:8). Ježiš Kristus zomrel na kríži (Ján 19:31-42), vzal na seba trest, ktorý sme si zaslúžili my (2 Korintským 5:21). O tri dni vstal zmŕtvych (1 Korintským 15:1-4) a zvíťazil tak nad hriechom a nad smrťou. "Vo svojej veľkej milosti nám daroval nový život v živej nádeji skrze vzkriesenie Ježiša Krista" (1 Petra 1:3).

Vierou sa musíme odvrátiť od hriechu a obrátiť sa ku Kristovi, aby sme boli spasení (Skutky 3:19). Ak vložíme našu vieru v Neho a uveríme, že zomrel na kríži, aby zaplatil za naše hriechy, získame odpustenie a zasľúbený večný život v nebesiach. "Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal večný život" (Ján 3:16). "Ak vyznávaš svojími ústami, že Ježiš je Pán,' a veríš vo svojom srdci, že Ho Boh vzkriesil zmŕtvych, budeš spasený" (Rímskym 10:9). Jedine viera v Kristovo dielo dokonané na kríži je jedinou skutočnou cestou k večnému životu! "Lebo skrze vieru ste spasení, skrze vieru – a nie pre vaše zásluhy, je to dar Boží – nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil" (Efezským 2:8-9).

Ak chceš prijať Ježiša Krista za svojho Spasiteľa, tu je modlitba, ktorú sa môžeš pomodliť. Pamätaj, odriekanie tejto ani inej modlitby ťa nespasí. Jedine viera v Krista ťa môže zachrániť od hriechu. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť svoju vieru Bohu a poďakovať Mu za dar spasenia. "Bože, viem, že som zhrešil proti Tebe a zasluhujem trest. Ale Ježiš Kristus vzal trest, ktorý patril mne, aby som ja skrze vieru v Neho mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám svoju dôveru v Teba, aby si ma spasil. Ďakujem Ti za Tvoju úžasnú milosť a odpustenie – za dar večného života! Amen!"

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuMať večný život?