Čo je to modlitba spasenia?
Otázka: Čo je to modlitba spasenia?

Odpoveď:
Mnoho ľudí sa pýta: „Existuje modlitba, ktorú keď sa pomodlím, mi zaručí spasenie?“ Je dôležité si uvedomiť, že záchrana sa nezakladá na odrieknutej modlitbe alebo na vyslovovaní určitých slov. Biblia nikde nehovorí o osobe, ktorá prijala spasenie tým, že sa modlila. Odriekaná modlitba nie je biblickou cestou spasenia.

Biblický spôsob spasenia je viera v Ježiša Krista. Ján 3:16 nám hovorí: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ Spasenie je z viery (Efezským 2:8), prijatím Ježiša ako Spasiteľa (Ján 1:12), úplnou vierou v Ježiša (Ján 14:6; Skutky 4:12), a nie odriekaním modlitby.

Biblické posolstvo spásy je jednoduché, jasné a úžasné zároveň. Všetci sme spáchali hriech proti Bohu (Rímskym 3:23). Okrem Ježiša Krista, nie je nikto, kto žil celý život bez hriechu (Kazateľ 7:20). Pre náš hriech sme si zaslúžili súd Boží (Rímskym 6:23) a ten súd je fyzická smrť, po ktorej nasleduje duchovná smrť. Pre náš hriech a zaslúžený trest nie je nič, čo môžeme urobiť vo svojej sile, aby sme sa zmierili s Bohom. Ako výsledok Jeho lásky k nám, Boh sa stal človekom v osobe Ježiša Krista. Ježiš žil dokonalý život a vždy učil pravdu. Avšak ľudstvo odmietlo Ježiša a vydalo Ho na smrť ukrižovaním. Skrze tento hrozný čin, Ježiš zomrel na našom mieste. Ježiš vzal bremeno a rozsudok hriechu na seba a zomrel na našom mieste (2. Korintským 5:21). Ježiš bol potom vzkriesený (1. Korintským 15), čím dokázal, že Jeho cena za hriech bola dostatočná a že On prekonal hriech a smrť. Ako výsledok Ježišovej obete, Boh nám ponúka spásu ako dar. Boh nás volá, aby sme zmenili naše rozmýšľanie o Ježišovi (Skutky 17:30) a prijali Ho ako úplné výkupné za naše hriechy (1. Jána 2:2). Spasenie môžeš získať tým, že prijmeš dar, ktorý Boh ponúka, nie odriekaním modlitby.

To však neznamená, že modlitba nemôže byť súčasťou prijímania spasenia. Ak chápeš evanjelium, veríš, že je to pravda a prijal si Ježiša ako svojho Spasiteľa, je dobré a vhodné vyjadriť svoju vieru Bohu cez modlitbu. Komunikácia s Bohom skrze modlitbu, môže byť cestou pokroku od prijímania faktov o Ježišovi po úplnú dôveru v Neho ako Spasiteľa. Modlitba môže byť spojená s aktom vkladania dôvery v Ježiša ako Spasiteľa.

Takže, je veľmi dôležité, aby si si nezakladal svoje spasenie na odrieknutej modlitbe. Recitovanie modlitieb ťa nemôže zachrániť! Ak chceš získať spásu, ktorá je dostupná skrze Ježiša, vlož svoju dôveru v Neho. Plne ver v Jeho smrť ako v dostatočnú obeť za svoje hriechy. Úplne sa na Neho spoliehaj, ako na svojho Spasiteľa. To je biblický spôsob spásy. Ak si prijal Ježiša ako svojho Spasiteľa, určite sa modli k Bohu. Povedz Bohu, aký si vďačný za Ježiša. Ponúkni chválu Bohu za jeho lásku a obetavosť. Poďakuj Ježišovi, že zomrel za tvoje hriechy a poskytol ti spásu. To je biblické spojenie medzi spasením a modlitbou.

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuČo je to modlitba spasenia?