Ako si usporiadať vzťah s Bohom?
Otázka: Ako si usporiadať vzťah s Bohom?

Odpoveď:
Aby sme si mohli “správne” usporiadať vzťah s Bohom, musíme najprv pochopiť, v čom je “problém.” Odpoveď znie hriech. “Niet nikoho, kto by robil dobre, niet ani jedného” (Žalm 14:3). Vzbúrili sme sa proti Božím prikázaniam, všetci “sme zblúdili ako ovce” (Izaiáš 53:6).

Zlá správa je, že odplatou za hriech je smrť. “Osoba, ktorá hreší, zomrie” (Ezechiel 18:4). Dobrá správa je, že milujúci Boh sa k nám sklonil, aby nám daroval spasenie. Ježiš vyhlásil, že jeho cieľom je “hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo” (Lukáš 19:10), a vyhlásil svoj cieľ za splnený, keď zomrel na kríži so slovami: “Je dokonané!” (Ján 19:30).

Usporiadanie vzťahu s Bohom začína priznaním si svojho hriechu. Potom je na rade pokorné vyznanie pred Bohom (Izaiáš 57:15) a rozhodnutie zriecť sa hriechu. “Ústami sa vyznáva na spasenie” (Rímskym 10:10).

Toto pokánie musí sprevádzať viera. Konkrétne viera, že Ježišova zástupná smrť a zázračné vzkriesenie ho robia naším Spasiteľom. “Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a srdcom veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený” (Rímskym 10:9). Mnohé iné pasáže hovoria o nutnosti viery ako napr. Ján 20:27; Skutky 16:31; Galatským 2:16; 3:11, 26; a Efezským 2:8.

Usporiadať si vzťah s Bohom je otázkou Tvojej reakcie nato, čo Boh pre Teba vykonal. On poslal Spasiteľa, zabezpečil obeť, aby boli zmazané tvoje hriechy (Ján 1:29), a ponúka ti zasľúbenie: “kto vyznáva meno Pánovo, bude zachránený” (Skutky 2:21).

Krásnou ilustráciou pokánia a odpustenia je podobenstvo o márnotratnom synovi (Lukáš 15:11-32). Mladší syn premrhal otcovo dedičstvo v hriechu (verš 13). Keď uznal svoje previnenie, rozhodol sa vrátiť domov (verš 18). Predpokladal, že už nikdy nebude považovaný za syna (verš 19), ale mýlil sa. Otec miloval rebela po návrate tak ako predtým (verš 20). Odpustil mu všetko a usporiadal oslavu (verš 24).

Boh je verný a dodrží svoje sľuby vrátane sľubu odpustenia. “Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca a pomáha tým, čo sú ubitého ducha” (Žalm 34:18).

Ak si chceš usporiadať vzťah s Bohom, tu je krátka modlitba. Odriekanie tejto ani akejkoľvek inej modlitby ťa nespasí. Jedine viera v Ježiša Krista ti môže priniesť odpustenie hriechov. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť svoju vieru v Boha a poďakovať Mu za darované odpustenie. "Bože, viem, že som zhrešil proti Tebe a zasluhujem trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý som si zaslúžil ja, aby skrze vieru ja som mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám svoju dôveru v Teba, že ma spasíš. Ďakujem Ti za úžasnú milosť a odpustenie! Amen!"

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuAko si usporiadať vzťah s Bohom?