Sino ang asawa ni Cain? Ang asawa ba ni Cain ay ang kanyang kapatid na babae?Tanong: "Sino ang asawa ni Cain? Ang asawa ba ni Cain ay ang kanyang kapatid na babae?"

Sagot:
Hindi partikular na tinukoy ng Bibliya kung sino ang asawa ni Cain. Ang posibleng kasagutan ay, ang asawa ni Cain ay ang kanyang kapatid na babae o pamangking babae o pamangkin ng pamangking babae. Hindi sinasabi sa Bibliya kung ilang taong gulang si Cain noong pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel (Genesis 4:8). Dahil sa kapwa sila magsasaka, maaaring sila ay nasa sapat na gulang na, posibleng mayroon na silang kanya-kanyang pamilya. Tiyak na marami nang anak sina Adan at Eba at bukod kina Cain at Abel noong panahong napatay ni Cain ang kanyang kapatid – tiyak ring nagkaroon pa sila ng marami pang anak sa pagdaan ng panahon(Genesis 5:4).

Ang katotohanang natakot si Cain para sa kanyang sariling buhay matapos niyang patayin si Abel (Genesis 4:14) ay nagpapakita lamang na marahil mayroon pang ibang mga anak o hindi kaya mga apo o apo sa tuhod sina Adan at Eba noong mga panahong iyon. Ang asawa ni Cain (Genesis 4:17) ay ang anak na babae o apong babae nina Adan at Eba. Dahil sina Adan at Eba ang pinaka-unang mga tao, ang kanilang mga anak ay walang mapagpipilian kundi ang gawing asawa ang kanilang kapatid. Hindi ipinagbabawal ng Diyos ang pag-aasawa ng magkakapatid hanggang wala pang sapat na bilang ng mga tao, subalit noong dumami na ang mga tao, ang pag-aasawa ng magkakapatid ay hindi na kinakailangan (Levitico 18:6-18). Ang dahilan kung bakit ang relasyong sekswal ng magkapatid ay madalas nagreresulta sa abnormalidad ng kanilang magiging anak ay dahilan sa kung ang dalawang tao na may magkaparehong “genes” (kagaya halimbawa ng magkapatid) ay magkaroon ng anak - malaki ang posibilidad na magreresulta ito sa abnormalidad ng anak, dahil ang kanyang mga magulang ay mayroong kahalintulad na depekto mismo. Kung ang mga tao na nagmula sa iba’t-ibang pamilya ay magkakaroon ng mga anak – napakalaki ng posibilidad na hindi sila magkaroon ng kahalintulad na depekto. Ang “genetic code” ng mga tao ay nasalaula at narumihan sa paglipas ng panahon dahil ang mga depekto o kasiraan ay mas lalo pang dumami, at naipasa sa una hanggang sa kasalukuyang henerasyon. Si Adan at Eba ay walang kahalintulad na “genetic” na depekto, at yan ang nagbigay-lakas sa kanila at sa mga naunang henerasyon na magkaroon ng napakagandang kalidad ng kalusugan kumpara sa atin ngayon. Kung mayroon mang “genetic” na depekto ang mga anak ni Adan at Eba, maaaring kakaunti lang ang mga iyon. Bilang resulta, ligtas para sa kanila na mag-asawa ng kanilang sariling kapatid. Maaaring kakaiba o masusuklam tayo kung iisipin nating ang asawa ni Cain ay kanyang kapatid. Sa simula pa, dahil nagsimula ang Diyos sa isang lalaki at isang babae, ang pangalawang henerasyon ay walang mapagpipilian kundi mag-asawa ng kanilang sariling mga kapatid.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Sino ang asawa ni Cain? Ang asawa ba ni Cain ay ang kanyang kapatid na babae?