Ano ang tunay na relihiyon?Tanong: "Ano ang tunay na relihiyon?"

Sagot:
Ang relihiyon ay maaaring pakahuluganan ng "isang paniniwala sa Diyos o mga diyos upang sambahin na kadalasang isinasagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin o ritwal" o "anumang partikular na sistema ng pananampalataya, pagsamba at iba pa, na may mga kalakip na alituntunin na dapat sundin." Halos siyamnapung porsyento ng populasyon ng mundo ay kabilang sa isang partikular na relihiyon. Ang problema ay napakarami na ng relihiyon sa buong mundo. Ano ngayon ang tunay na relihiyon? Ano nga ba ang tamang relihiyon?

Ang dalawang pangunahing sangkap ng mga relihiyon ay mga alituntunin at mga ritwal. May mga relihiyon na tanging ang meron sila ay mga listahan ng mga tuntunin, ng mga bagay na dapat gawin at hindi dapat gawin na kailangang sundin upang maituring na tapat na miyembro ng kanyang relihiyon at sa gayon ay mapalapit sa kanilang Diyos. Ang dalawang halimbawa ng ganitong relihiyon ay ang Judaismo at Islam. Ang Islam ay may limang haligi ng pananampalataya na kailangang sundin. Ang Judaismo naman ay may daan daang mga kautusan at tradisyon na dapat ganapin. Ang dalawang relihiyong ito, sa magkaibang antas, ay nagaangkin na sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntuning itinakda ng kanilang relihiyon, ang tao ay maituturing na karapatdapat sa paningin ng Diyos.

Ang ibang relihiyon naman ay nakatuon sa pagganap sa mga ritwal sa halip na sa pagsunod sa mga alituntunin; Sa pamamagitan ng mga sakripisyo, pagganap ng tungkulin, pakikilahok sa mga gawain, pakikisama sa sa pagkain at iba pa, ang isang tao ay nagiging marapat sa Diyos. Ang isang pangunahing halimbawa ng ganitong relihiyon ay ang Romano Katoliko. Pinaniniwalaan ng mga Romano katoliko na sa pamamgitan ng pagbibinyag sa bata, pagdalo sa misa, pangungumpisal sa pari, pag-aalay ng mga panalangin sa mga namatay sa langit, sa pagbabasbas ng pari bago mamatay at iba pang ritwal ay makapupunta ang tao sa langit pagkatapos niyang mamatay. Ang Budismo at Hinduismo naman ay pinahahalagahan ang mga ritwal at sa mas mababaw na antas ay masasabing nakasalalay sa pagsunod sa mga tuntunin ang ikaliligtas.

Ngunit ang tunay na relihiyon ay hindi nababatay sa mga tuntunin at mga ritwal. Ang tunay na relihiyon ay pakikipagrelasyon sa Diyos. Dalawang bagay ang pinaniniwalaan ng lahat ng relihiyon, una ay ang paniniwala na ang sangkatauhan ay nahiwalay sa Diyos at ikalawa, kailangan niyang makipagkasundo sa Diyos. Ang mga hidwang relihiyon ay nagtatangkang lutasin ang problemang ito ng tao sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin at pagganap ng mga ritwal. Ang tunay na relihiyon ay nabigyang kalutasan ang problemang ito sa pamamagitan ng pagkilala na tanging ang Diyos lamang ang makapagbabalik ng ating relasyon sa Kanya at kanya na itong isinakatuparan. Ang tunay na relihiyon ay kinikilala ang mga sumusunod na katotohanan:

" Ang lahat ng tao ay nagkasala at dahil doon ay nahiwalay sa Diyos (Roma 3:23).

" Kung hindi mabibigyang lunas ang ksalanan, ang karampatang parusa sa kasalanan ay kamatayan at walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos sa apoy ng impiyerno (Roma 6:23).

" Ang Diyos ay nanaog sa lupa sa pamamagitan ng Panginoong Hesu Kristo na Siyang namatay upang akuin ang kaparusahan ng ating mga kasalanan at nabuhay na mag-uli upang patunayan na ang Kanyang kamatayan ay sapat na handog para sa mga kasalanan (Roma 5:8; 1 Corinto 15:3-4; 2 Corinto 5:21).

" Kung magsisisi ang tao at tatanggapin si Hesus bilang tagapagligtas at magtitiwala sa kanyang kamatayan na sapat na pambayad para sa mga kasalanan, ang tao ay patatawarin, ililigtas, tutubusin, ipakikipagkasundo sa Diyos at pawawalang sala (Juan 3:16; Roma 10:9-10; Efeso 2:8-9).

Ang tunay na relihiyon ay mayroon din namang mga tuntunin at mga ritwal na isinasagawa ngunit may malaking pagkakaiba sa mga hidwang relihiyon. Sa tunay na relihiyon, ang mga tuntunin at mga ritwal ay isinasakatuparan bilang pasasalamat sa tinamong kaligtasan na ipinagkaloob na ng Diyos - hindi upang magkamit pa ng kaligtasan. Ang tunay na relihiyon ay ang Kristiyanismo sa Bibliya at may mga batas din na dapat sundin gaya ng huwag mangangalunya, huwag papatay, huwag magsisinungaling at iba pa at may mga ritwal din na dapat ganapin gaya ng pagbabawtismo at kumunyon. Ngunit ang pagganap sa mga tuntunin at ritwal na ito ay hindi upang maging karapatdapat sa Diyos. Manapa, ang mga tuntunin at mga rtiwal na ito ay BUNGA lamang ng realasyon ng Kristiyano sa Diyos sa biyaya sa pamamagitan ng Panginoong Hesu Kristo na Siyang tanging Tagapagligtas. Ang tunay na relihiyon ay pagtanggap kay Hesu Krsito bilang tanging Tagapagligtas at ang pagpapanumbalik muli ng relasyon ng tao sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan - at ang paggawa ng mabuti o pagtupad sa mga tuntunin at ritwal ay dahil sa naguumapaw na pag-ibig, pagnanais na lalong mapalapit sa Diyos at pasasalamat ng Kristiyano sa Diyos dahil sa kanyang nakamit na kaligtasan.

Dahil sa iyong mga nabasa dito, ikaw ba ay nagsisisi na sa iyong mga kasalanan at gumawa ng desisyon upang tanggapin si Kristo? Kung Oo, I-Klick ang "Tinanggap ko si Kristo ngayon" sa kahon sa ibaba.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang tunay na relihiyon?