Wat is in Kristen?Fraach: Wat is in Kristen?

Antwurd:
In definysje út it wurdboek fan in Kristen sil yts as “in persoan dy ‘t it geloof yn Jezus as de Kristus, of yn ‘e religy dy op Jezus’ lessen baseare is, útsprekt .” Dit is wol in goed begjinpunt, mar, einliks itselde as in soad definysjes yn it wurdboek, hâldt it net oer foar wat oanbelanget de wirklike kommunikaasje fan de wierhied út ‘e Bibel of wat it betsjuttet om in Kristen te węzen. It wurd “Kristen” wurd yn it Nije Testamint trije kear brűkt (Handelingen 11:26; 26:28; 1 Petrus 4:16). Folgers fan Jezus Kristus werden earst “Kristenen” neamt in Antioch (Handelingen 11:26), fanwegen harren gedrach, aktiviteit en spraak, dat lykwat as Kristus wie. It wurd “Kristen” betekent letterlik, “behearre ta de party fan Kristus” of in “folger fan Kristus.”

Eilaas hat it wurd “Kristen” in grut diel fan syn betenis ferlearn en wurd it wolris brűkt foar guon die ’t religieus binne of heeche morale wearden hawwe, mar dy lykwols gjin wirklike folgers fan Jezus Kristus hoeche te węzen. In soad minsken dy ’t net yn Jezus Kristus leauwe en fertrouwe beskôgje harren sels as Kristens omdat se simpelwei nei de tsjerke giene of omdat se yn in “Kristelik” lân wenje. Mar it nei tsjerke gean, dejingen dy ‘t minder dan dy haren binne tsjinje, of in goed person węze makket jo noch gjin Kristen. Nei tsjerke gean makket jo bygelyks lykkemin Kristen as it gean nei in garaazje jo in auto makket. It lid węze fan in tsjerke, sa no en dan nei de tsjinst gean en it jaan oan it work fan ‘e tsjerke makket jo gjin Kristen.

De Bibel leart ús dat de goeie wurken dy wy net kinne dwaan us oanfurdigber foar God meitsje. Titus 3:5 seit, “Hy ręde ús, net fanwege de oprjochte dingen die we dien hienen, mar fanwege Syn genade. Hy ręde ús troch it waskjen fan werberne en fernijing fan de Hilliche Geast.” Dus einliks is in Kristen dejine dy ‘ troch God werberne is (Jehannes 3:3; Jehannes 3:7; 1 Petrus 1:23) en syn geloof en fertrouwen yn Jezus Kristus pleatst hat. Efeziërs 2:8 fertelt ús dat it troch “…graasje is dat jo ręde binne, troch fertrouwen—en dit is net fan jo sels, it is it geskink fan God.”

In oprjochte Kristen is in persoon die ‘t geloof en fertrouwen yn ‘e persoon en it work fan Jezus Kristus pleatst hat, węrűnder Syn dea oan it krús as in betelling foar sűnden en Syn opsteaning op de tredde dei. Jehannes 1:12 fertelt ús, “Toch hat Er oan allen die Him hawwe űntfangen, allen dy yn Syn name leauwden, hat Er it rjocht joen om bęrn fan God te wurden.” It teken fan in oprjochte Kristen is de leafde foar oaren en it lústerjen nei God’s Wurd (1 Jehannes 2:4, 10). In oprjochte Kristen is einliks wurklik in bęrn fan God, in diel fan God’s wirklike famylje, en ien dy ‘t nije libben joen is yn Jezus Kristus.

Hawwe jo it beslút foar Kristus make, troch wat jo hjir lęzen ha? As dat sa is, klik dan hjir op űndersteande (Ik haw Kristus hjoeddei oannam) knop.Węrom nei de Fryske thús sideWat is in Kristen?