Wat betsjuttet it om Jezus as jo persoonlike Ręder te oanfurdigje?Fraach: Wat betsjuttet it om Jezus as jo persoonlike Ręder te oanfurdigje?

Antwurd:
Ha jo Jezus Kristus as jo persoonlike Ręder oanfurdige? Om dizze fraach goed te begripe, moatte jo earst de wurden “Jezus Kristus,” “persoonlike,” en “Ręder” begripe.

Wa is Jezus Kristus? In protte minsken solle tajaan dat Jezus Kristus in goeie man is, in grutte leraar, of sels in profeet of God. Dizze dingen binne seker wier oer Jezus, mar se beskriuwe net heulendal wa Hy wurklik is. De bibel fertelt ús dat Jezus God in it fleis is, God in minsklike foarm (sjuch Jehannes 1:1, 14). God kaam nei de ierde om ús te leare, te genęze, te korrizearje, ús te ferjaan—en foar ús te stjerre! Jezus Kristus is God, de Skepper, de foarstlike Hear. Ha jo dizze Jezus oanfurdige?

Wat is in Ręder, en werom binne wy in Ręder nedich? De Bibel fertelt ús dat wy allegeare sűndige ha; wy ha allegeare minne handelingen dien (Romeinen 3:10-18). As in resultaat fan ús sűnden fertsjinje wy God's boazens en feroardieling. De ieniche juste straf foar sűnden begien tsjin in űneinige en iviche God is in iviche straf (Romeinen 6:23; Iepenbieringen 20:11-15). Derom binne wy in Ręder needich!

Jezus Kristus kaam nei de ierde en joeg syn libben in ús plak. Jezus' dea wie in űneinige betelling foar ús sűnden (2 Corinthiërs 5:21). Jezus joeg syn libben om de straf foar ús sűnden te beteljen (Romeinen 5:8). Jezus betelle de priis sadat wy dat net hoesten te dwaan. Jezus' opstean fan ‘e deaden joeg oan dat syn dea genôch wie om de straf foar ús sűnden te beteljen. Derom is Jezus de iniche Ręder (Jehannes 14:6; Handelingen 4:12)! Fertrouwe jo Jezus as jo Ręder?

Is Jezus jo “persoonlike” Ręder? In soad minsken beskouwe Kristenlear as it besykje fan de tsjerke, útfiere fan rituelen, en/of it begean fan sommige sűnden. Dat is gjin Kristenlear. Echte Kristenlear is in persoonlike relaasje mei Jezus Kristus. It oanfurdigje fan Jezus as jo persoonlike Ręder betekent jo eigen persoonlike geloof en fertrouwen yn Him pleatsen. Nimmen wurd ręde troch it geloof fan oaren. Nimmen wurd ferjoen troch it dwaan fan sommige dieden. De ieniche manier om Jezus as jo persoonlike Ręder te oanfurdigje is troch it fertrouwen yn syn dea as de betelling foar jo sűnden en syn opstean as jo garânsje foar ivich libben (Jehannes 3:16). Is Jezus jo persoonlike Ręder?

As jo Jezus Kristus as jo persoonlike Ręder wolle oanfurdigje, seis dan de folgende wurden tsjin God. Űnthâld, it sizzen fan dit gebed of fan elk oar gebed sil jo net ręde. It is allinich it leauwe in Kristus en syn ôfmakke work dat jo fan jo sűnde ręde kin. Dit gebed is simpelwei om God jo fertrouwen yn Him út te drukken en Him foar jo ręding te betankje. “God, ik wit dat ik tsjin Jo sűndige ha en dat ik straf fertsjinje. Mar Jezus Kristus hat de straf die ’t ik fertsjinje op Him nom, sadat ik troch fertrouwen yn Him ferjűn koe wurde. Ik űntfang Jo geskink fan ferjouwenis en pleats myn fertrouwen yn Jo foar ferlossing. Ik oanfurdigje Jezus as myn persoonlike Ręder! Tige dank foar Jo prachtiche graasje en ferjouwing – it geskink fan ivich libben! Amen!”

Hawwe jo it beslút foar Kristus make, troch wat jo hjir lęzen ha? As dat sa is, klik dan hjir op űndersteande (Ik haw Kristus hjoeddei oannam) knop.Węrom nei de Fryske thús sideWat betsjuttet it om Jezus as jo persoonlike Ręder te oanfurdigje?