Ik haw krekt myn fertrouwen yn God steltwat no?Ik haw krekt myn fertrouwen yn God steltwat no?

Felisiteare! Jo hawwe in libbensferoarend beslt nom! Miskien freegje jo jo sels no lykwols f, wat no? Hoe begjin ik myn reis mei God? De fiif ndersteande stappen jouwe jo rjochting t e Bibel. As jo noch mear fragen ha op jo reis, gjin dan nei: www.GotQuestions.org/Frysk.

1. Ws er seker fan dat jo ferlossing begripe.

1 Jehannes 5:13 fertelt s, Ik skriuw dizze dingen oan jimme, die leauwe yn de name fan de Soan fan God, sadat jimme meie witte dat jimme it iviche libben hawwe. God wol dat wy ferlossing begripe. God wol dat wy it fertrouwen ha om seker te witten dat wy rdden binne. Lit s yns koart oer de wichtigste punten fan ferlossing gean:

(a) Wy ha allen sndige. Wy ha altemaal dingen dien die God net goed fynt (Romeinen 3:23).

(b) Troch s snden, fertsjinje wy om straft te wurde mei iviche ferwidering fan God (Romeinen 6:23).

(c) Jezus stjerde oan it krs om de straf foar s snden te betealje (Romeinen 5:8; 2 Corinthirs 5:21). Jezus stjerde in s plak, dermei de straf te nimmen dy wy fertsjinden. Syn opstean bewize dat Jezus dea gench wie om foar s snden te betealje.

(d) God jouwt ferjouwenis en ferlossing oan altemaal dy harren fertrouwen yn God pleatse Syn dea fertrouwe as de betetelling foar s snden (Jehannes 3:16; Romeinen 5:1; Romeinen 8:1).

Dat is de boadskip fan ferlossing! As jo jo fertrouwen yn Jezus Kristus as jo Rder pleatst ha, dan binne jo rd!

Al jo snden wurre jo ferjn, en God belooft om jo noait te ferlitten of te fersaakjsen (Romeinen 8:38-39; Mattheus 28:20). nthld dat jo ferlossing feilich yn Jezus Kristus is (Jehannes 10:28-29). As jo yn Jezus allinich as jo Rder fertrouwe, kinne jo fertrouwen ha dat jo ivichheid mei God yn e himel trochbringe sille!

2. Fyn in goede tsjerke die de Bibel nderricht.

Tink net oer de tsjerke as in gebou. De tsjerke, dat binne de minsken. It is heul belangryk dat leauwers yn Jezus Kristus freonskip mei elkinoar ha. Dat is ien fan de basisdoelen fan de tsjerke. No jo jo fertrouwen yn Jezus Kristus pleatst ha, moedigje wy jo sterk oan om in Bibel-leauwende tsjerke te fine yn jo regio en ris mei de dumny te sprekken. Lit him mar witte oer jo nije fertrouwen yn Jezus Kristus.

In twadde doel fan de tsjerke is om de Bibel te nderwizen. Jo kinne leare hoe jo de ynstruksjes fan God yn jo libben ta kinne passe. De Bibel begripe is de kaai om in suksesryk en krftich Kristelyk libben te hawwe. 2 Timotheus 3:16-17 seit, De heule Bibel is bemje troch God en is nuttich om te nderwizen, f te karje, te korrizjearje en om te trene in rjochtskepenheid, sadat de man fan God degelik trste is foar elk goed wurk.

In tredde doel fan e tsjerke is te oanbidden. Oanbidden is it betankje fan God foar alles wat Hy dien hat! God hat s rde. God hld fan s. God foarsjut foar s. God begeliedet s en jouwt s rjochting. Hoe kinne wy Him net betankje? God is hillich, oprjocht, leafderyk, genadich, en fol mei graasje. Iepenbieringen 4:11 ferklearet, Jo binne wurdig, s Hear en God, om gloarje en eare en krft te ntfange, omdat Jo alle dingen make ha, en troch Jo wil binne se makke en ha se harren bestean.

3. Reservearje elke dei tiid om jo op God te konsintrearje.

It is botte wichtig foar s dat wy s elke dei op God konsintrearje. Guon lju neame dit in stille tiid. Oaren nimme it tawijingen, omdat it in tiid is dat wy s sels ta God wije. Guon minsken jouwe er de foarkeur oan om dit moarns te dwaan, tewyl oaren dit yn de juontiid dgge. It makket neat t hoe jo dizze tiid neame of wannear jo t dit krekt dgge. Wat wol belangryk is, is dat jo regelmjittich tiid oan God bestede. Hokfoar dingen dgge wy yn s tiid mei God?

(a) Gebed. Gebid is simpelwei prate mei God. Praat mei God oer jo soarchen en jo problemen. Freegje God om jo wiisheid en begelieding te jaan. Freegje God om yn jo behoeftes te foarsjen. Fertel God hoe folle jo fan Him hlde en hoefolle jo alles wat Hy foar jo dot wurdearje. Dat is wr t mei it gebed einliks om draait.

(b) Ls de Bibel. Neist it learje fan e Bibel yn e tsjerke, sneinskoalle, en/of Bibel stdzjes moatte jo de Bibel foar jo sels lze. De Bibel befettet alles dat jo witte moatte om in suksesfol Kristustelik libben te libjen. It befettet de begelieding fan God om wize beslten te meitsjen, hoe efter Gods wil te kommen, hoe oaren te fersoargjen, en hoe spiritueel te groeie. De Bibel is Gods Wurd foar s. De Bibel is essinsjeel Gods instruksje foar hoe s libben sa te libjen dat it Him befalt en dat it foar s befredigend is.

4. ntwikkelje relaasjes mei minsken die jo spiritueel kinne helpe.

1 Corinthirs 15:33 fertelt s, Lit jo net misliede: Min selskip bedjerret goed karakter. De Bibel is fol mei warskgingen oer de ynfloed die minne minsken op s kinne ha. Tiid trochbringe mei guon die t sndig beuzich binne sil s ferliede ta sokke aktiviteiten. It karakter fan dejingen dy t om s hinne binne sol syn effect op s ha. Drom is it sa belangryk om s te omjaan mei minsken dy t de Hear leafha en dy t him tagedien binne.

Besykje in freon of mear te finen, miskien fan jo tsjerke, die jo kinne helpe en oanmoedigje (Hebreeuwen 3:13; 10:24). Freegje jo freonen om jo rekkenskip te jaan wat jo stille tiid, jo aktiviteiten, en jo wanneling mei God oanbelanget. Freegje of jo itselde foar harren dwaan kinne. Dit betsjuttet net dat jo al jo freonen dy t de Hear Jezus net as harren Rder kinne moatte opjaan. Ws noch stees harren freon en hld fan harren. Lit har simpelwei witte dat Jezus jo libben feroare hat en dat jo net alle dingen kinne dwaan die jo foarearst oars wol die. Freegje God om jo knsen te jaan om Jezus mei jo freonen te dielen.

5. Ws dope.

In heule soad minsken hawwe net goed begriipen wat dopen is. It wurd dopen betsjuttet yn wetter onderdompelje. Dopen is de Biblyske manear om publykelik jo nije geloof in Kristus t te sprekke en ek jo tasizzing om Him te foalgjen. De aksje om yn wetter onderdompele te wurden yllustrearet mei Kristus begrave wurde. De aksje fan t it wetter komme lit it opstean fan Kristus sjen. Dope wurde is jo sels mei Jezus dea, begraffenis, en opstean identifisearje (Romeinen 6:3-4).

It dopen is net wat jo rdt. Dopen wasket jo snden net wei. Dopen is simpelwei in stap fan lsterje nei Ien, een publykele tspraak fan jo leauwe yn Kristus allinne foar ferlossing. Dopen is belangryk omdat it in stap fan fan lsterje nei Ien publykelik fertrouwen yn Kristus ferklearje en jo tasizzing oan Him. As jo klear binne om te wurden doopt, soeden jo ris mei in dumny sprekke kinne.Wrom nei de Fryske ths sideIk haw krekt myn fertrouwen yn God steltwat no?