బైబిలులో పొరపాట్లు, పరస్పరవిరుధ్దములు ,అసమానతలున్నాయా?ప్రశ్న: బైబిలులో పొరపాట్లు, పరస్పరవిరుధ్దములు ,అసమానతలున్నాయా?

జవాబు:
తప్పులు పట్టుకోవాలని పుర్వానుమానములు లేకుండ బైబిలు చదివినట్లయితే అది హేతుబద్డమైనదిగాను ఎప్పుడూ ఏకరీతిగాను అర్థంచేసుకోడానికి సులభతరముగా అగుపడే పుస్తకముగా అగుపడతాది. అవును. బైబిలులో కొన్ని కష్టమైన భాగములున్నవి. కొన్ని వచనములు పరస్పరమూ విరుద్డముగా అగుపడతాది. బైబిలు సుమారు 40 మంది రచయితలు 1500 సంవత్సారాల వ్యవధిలో రాసారు అన్న విషయాన్ని ఙ్ఞాపకముంచుకోవాలి. ప్రతీ రచయిత వేరు శైలిలో, వేరు ధృక్పధంతో, వేరు శ్రోతలనుద్దేశించి రచించారు. కాబట్టి అల్పమైన వ్యత్యాసలుండటం సహజం. అయితే అల్పమైన వ్యత్యాసం పరస్పర విరుధ్దం కాదు. అది కేవలం అగుపడే పొరపాటే అవుతుంది. ఒకవేళ ఆ వచనము, ఆ భాగం మిగిలిన వాటితో సరిపోల్చలేకపోయినట్లయితే కొన్ని సార్లు జవాబులు ఇప్పటికి దొరకక పోవచ్చు. దాని అర్థం అసలు జవాబులేదని కాదు. చాలమంది చారిత్రకంగా, భౌగోళికంగా కొన్ని తప్పులను చూపించారు. అయితే అవి సరియైనవని తర్వాత వెలికి తీసిన భౌగోళిక నిదర్శనాలనుబట్టి అర్థమౌవుతుంది.

చాల సార్లు మనము ఎందుర్కొనే ప్రశ్నలు ఎలా వుంటాయంటే " ఈ వచనాల పరస్పరము విరుధ్దముకారని ఎలా చెప్పగలరు? వాస్తవానికి ప్రజలు లేవనెత్తే కొన్ని ప్రశ్నలు కష్టమైనవే. అయితే మన వాదన బైబిలులో అగుపడే వున్న ప్రతీ పరస్పర విరుధ్దానికి పొరపాటుకి హేతుబధ్దమైన ఙ్ఞానయుక్తమైన జవాబులున్నాయనే. బైబిలులో అన్ని తప్పులు ఎత్తి చూపించే వెబ్ సైట్స్ కూడావున్నాయి. కొంతమంది తమ ఎత్తుగడలను ఈ సైట్స్ నుంచి దిచ్చుకుంటారు. అంతేగాని వారు వెతికికనుగొన్నావేమో కావు. అంతేకాదు. తప్పుగా ఎంచబడే వీటన్నిటికి జవాబుల్లు నిచ్చే పుస్తకాలు వెబ్ సైట్స్లు కూడా వున్నాయి. విషాదకరమైన విషయం ఏంటంటే బైబిలును త్రోసిపుచ్చేవారు. జవాబులు వింటానికి ఇష్టపడరు. అంతేకాదు బైబిలును ధిక్కరించే అనేకమందికి జవాబులు కూడ తెలుసు కాని సత్తాలేని తమ ప్రతివాదనలతో బైబిలుపై ధ్వజాన్నికొనసాగిస్తున్నారు.

అయితే బైబిలులో తప్పులున్నాయంటూ మనదగ్గరకు ఎవరైనా వస్తే మనము ఏం చేయాలి? 1). ప్రార్థన పూరితంగా లేఖనాలను పఠించి సులభతరమైన జవాబుందేమో చూడాలి. 2). బైబిలు వ్యాఖ్యానాలు, " బైబిలుసరి అనివాదించే వాస్తవాలు" మరియు బైబిలు పరమైన పరిశోధనకు సంభంధించిన వెబ్ సైట్లునుంచి కొంత పరిశోధనచేయాలి. 3). సంఘకాపరులను లేక నాయకులను జవాబులు అడిగి తెలుసుకోవాలి. 4). ఈ మూడు పద్దతులు 1), 2) మరియు 3) లలో కూడా జవాబులు దొరకనట్లయితే దేవుని నమ్మి ఆయన వాక్యము సత్యమని గ్రహించి పరిష్కారము ఇంకా గుర్తించబడలేదని గ్రహించాలి (2 తిమోతి 2:15, 3:16-17).


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


బైబిలులో పొరపాట్లు, పరస్పరవిరుధ్దములు ,అసమానతలున్నాయా?