శుభ వార్తశుభ వార్త

నిత్య జీవము పొందితివా?

క్షమాపణ పొందితివా? దేవుని నుండి నేను క్షమాపణ ఎలా పొందగలను?

యేసును మీ స్వరక్షకుడిగా అంగీకరించటంలో అర్థ౦ ఏమిటి?

రక్షణ ఫ్రణాళిక/ రక్షణమార్గమంటే ఏమిటి?

క్రైస్తవుడు అంటే ఎవరు?

క్రొత్తగా జన్మించిన క్రైస్తవునిగా ఉండుట అనగా ఏమిటి?

నాలుగు ఆత్మీయ నియమాలు ఏవి?

నేను దేవునితో ఎలా సమాధానపడగలను?

పరలోకమునకు యేసు ఏకైక మార్గమా?

నేను మరణించినప్పుడు నేను పరలోకానికి వెళ్తానని నేను ఎలా నిశ్చయంగా తెలిసికోగలను?

మరణం తరువాత జీవితమున్నదా?

నా కొరకు యుక్తమైన ధర్మం ఏది?

రక్షణకి రోమీయుల మార్గం ఏమిటి?

పాపుల ప్రార్థన ఏమిటి?

నేను ఇప్పుడే యేసును విశ్వసించితిని... ఇప్పుడు ఏమిటి?
శుభ వార్త