బైబిలు ప్రేరణ అంటే అర్థం ఏంటి?ప్రశ్న: బైబిలు ప్రేరణ అంటే అర్థం ఏంటి?

జవాబు:
బైబిలు ప్రేరేపించబడింది అని ప్రజలు ప్రస్తావించినపుడు అది మానవరచయితలు దైవ ప్రేరణనుబట్టి రాసినవి దేవుని వాక్కు అన్న వాస్తవాన్ని సూచిస్తుంది. లేఖనముల విషయములో ప్రేరణ అన్న పదమునకున్న అర్థం "దేవుని శ్వాస" అని అర్థం. దైవ ప్రేరణను బట్టి బైబిలు దేవుని వాక్కు మరియు ఇతర గ్రందములతో పోలిస్తే ప్రత్యేకమైంది.

బైబిలు ఎంతమట్టుకు ప్రేరేపించబడింది, అనేక ఉధ్దేశ్యాలున్నప్పటికి బైబిలు ఎటువంటి అనుమానంలేకుండా దానిలోవున్న ప్రతిమాట దేవునినుండి వచ్చిందే అనిసూచిస్తుంది (1 కొరింథీయులకు 2:12-13; 2 తిమోతీ 3:16-17). ఈ ధృక్పధాన్ని "వెర్బల్ ప్లీనరీ" అనగా ప్రతీమాట చెప్పబడింది అని అర్థం. ఈ ధృక్పధాన్ని బట్టి ప్రతిమాట ప్రేరేపించబడింది (వెర్బల్)- ఉధ్దేశ్యాలు, విషయాలు మాత్రమేకాదు- ప్రేరణ లేఖనములలోని, అన్ని భాగములకు, అన్ని అంశములలోని విషయాలకు వర్తిస్తుంది (ప్లీనరీ). కొంతమందైతే బైబిలులోని కొన్ని భాగాలు మాత్రమే ప్రేరేపించబడ్డాయని మత సంభంధమైన విషయాలు ఉధ్దేశ్యాలు మత్రమే ప్రేరేపించబడ్డాయని తలస్తుంటారు. అయితే బైబిలు దాని విషయమై పేర్కొన్నట్లుగా ప్రతీమాట ప్రేరేపించబడింది అన్నది తప్పవుతుంది. ప్రతీమాట ప్రేరేపించబడటం అనేది దేవుని వాక్కును ఉండాల్సిన ప్రాధమిక లక్షణము.

ఎంతమట్టుకు ప్రేరేపించబడిందో 2 తిమోతీ 3:16, "దైవజనుడు సన్నధ్ధుడై ప్రతి సత్కార్యమునకు పూర్ణముగా సిధ్ధపడి యుండునట్లు దైవావేశమువలన కలిగిన ప్రతిలేఖనము, ఉపదేశించుటకును, ఖండించుటకును, తప్పుదిద్దిటకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును ప్రయోజనకరమై యున్నది." ఈ వచనం లేఖనములు దైవావేశముచేత అనుగ్రహించబడిందని మనకు ప్రయోజనకరమైనదని వివరిస్తుంది. బైబిలులోని మతపరమైన సిధ్దాంతములు కలిగిన భాగములు మాత్రమే లేక ఆదికాండం నుండి ప్రకటన గ్రందం వరకు కూడా ప్రేరేపించబడింది కాబట్టి లేఖనము సిధ్దాంతము విషయములో అధికారపూర్వకమైనది. మరియు దేవునితో సత్య సంభంధం కలిగియుండుట విషయంలో మానవులకు సరిపడే భోధనను అనుగ్రహించెను. బైబిలు దేవునిచేత ప్రేరేపించబడింది అని ప్రస్తావించటమే కాక మానవులు పరిపూర్ణముగా మార్చటానికి అతీతశక్తిని కలిగింది అని పేర్కొంటుంది. ఇంతకంటే మనకింక ఏమిఅవసరము?

దేవునివాక్యం ప్రేరపణ గురించి ప్రస్తావించే మరో వాక్య భాగం 2 పేతురు 1:21. ఈ వచనము మానవులు "వేరు వేరు వ్యక్తిత్వాలు కలిగియున్నప్పటికి దేవుడు వారిని ప్రేరేపించుట ద్వారా దేవుడు వారు రాసిన ప్రతీమాటను ప్రేరేపించాడని అర్థమవటానికి దోహదపడుతుంది. లేఖనములలోని ప్రతీమాట దైవప్రేరితమని యేసే ఈ మాటలు చెప్పుట ద్వారా ధృవీకరించాడు "ధర్మశాస్త్రమునైనను ప్రవక్తల వచ్నములనైనను కొట్టివేయ వచ్చితినని తలంచవద్దు:నెరవేర్చుటకే గాని కొట్టివేయుటకు నేను రాలేదు. ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననేగాని ధర్మశాస్త్రమంతయు నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొల్లయినను ఒక సున్నయైనను తప్పిపోదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాననెను (మత్తయి 5:17-18)". ఈ వచనాలలో లేఖనములయొక్క ఖచ్చితత్వము ఎంతో శునిసితమైందో ఎందుకంటే అది దేవుని వాక్కు కాబట్టి.

లేఖనములు దేవుని ప్రేరితమైన వాక్కు కాబట్టి అది తప్పులు లేనిది. అధికారపూర్వకమైనది. దేవుని పట్ల సరియైన ధృక్పధంను, దేవుని వాక్కు పట్ల సరియైన ధృక్పధం అన్ని వివరిస్తుంది. దేవుడు సర్వ శక్తివంతుడు , సర్వ ఙ్ఞాని, పరిపూర్ణుడు కాబట్టి ఆయన వాక్కు కూడ అటువంటి గుణగణములే ఉంటాయి. ఏ వాక్య భాగాలయితే లేఖనములు దైవ ప్రేరితములు అని సూచిస్తున్నయో అది తప్పులు లేనిది, అది అధికారపూర్వకమైనదని స్థాపిస్తుంది. అనుమానంలేకుండా బైబిలు పేర్కొన్నట్లుగా దేవుడు మానవులకనుగ్రహించిన తన వాక్కు అనుమానించతగనిది మరియు అధికారపూర్వకమైనది.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


బైబిలు ప్రేరణ అంటే అర్థం ఏంటి?