బైబిలు ప్రస్తుతకాలానికి వర్తిస్తుందా?ప్రశ్న: బైబిలు ప్రస్తుతకాలానికి వర్తిస్తుందా?

జవాబు:
హెబ్రీ 4:12 చెప్తుంది: "ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల ఎటువంటి ఖడ్గముకంటెను వాడిగావుండి, ప్రాణాత్మలను కీళ్ళను మూలుగను విభజించునంతమట్టుకు దూరుచు, హృదయముయొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నది." బైబిలు సుమారు 1900 సంవత్సరాలు క్రితం పూర్తిచేయబడినప్పటికి దాని ఖచ్చితత్వము మరియు వర్తింపు నేటికి మార్పులేనిదిగానున్నది. దేవుడు తనగురించి, మానవుల పట్ల తనకున్నా ప్రణాళికగురించి తన్నుతాను ప్రత్యక్షపరచుకోవటమే దేవుని యొక్క ఏకైక ఉధ్దేశ్యము.

ప్రకృతి ప్రపంచంగురించి శాస్త్రీయ పరిశోధనలద్వారా గమనించి ధృవీకరీంచిన సమాచారం బైబిలులో ఎంతోవుంది. కొన్ని పాఠ్యభాగాలు వాటిగురించి ప్రస్తావిస్తున్నవి అందులో ఉదాహరణకు లేవికాండం 17:11; ప్రసంగీ 1:6-7; యోబు 36:27-29; కీర్తనలు 102:25-27 మరియు కొలొస్సీయులకు 1:16-17. బైబిలులో దేవుని విమోచన ప్రణాళిక మానవుల పట్ల విశదమవుతున్నప్పుడు అనేక రకములైన పాత్రలు, వ్యక్తిత్వాలు వివరించబడ్డాయి. ఈ వివరణలో బైబిలు మానవ స్వభావం, తత్వముల విషయమై ఎంతో సమాచారం అనుగ్రహించబడ్డాయి. మన అనుదినానుభవంలో దాని అర్థమయ్యేదేంటంటే ఏ మనోతత్వశాస్త్రం వివరించలేనంత ఖచ్చితంగా మానవ స్వభావంగురించి వివరిస్తుంది.

బైబిలులో చారిత్రక వాస్తవాలుగా సూచిమ్చబడినవి ఎన్నో బైబిలేతర పద్దతులద్వారా ధృవీకరించబడ్డాయి. చారిత్రక పరిశోధన ఎంతో మట్టుకు బైబిలు సంఘటనలను ధృవీకరిస్తుంది.

ఏదిఏమైనప్పటికి, బైబిలు చరిత్రపుస్తకము కాదు. మనోశాస్త్ర గ్రంధంకాదు. శాస్త్రీయ పత్రిక కాదు. బైబిలు దేవుడు తన గురించి ఇచ్చిన వివరణ మానవులపట్ల తనకున్న కోరిక ప్రణాళికను కలిగియున్నది. ఈ ప్రత్యక్షతలో అతిప్రాముఖ్యమైన కధనం పాపమును బట్టి మనము ఏ విధంగా వేరుపర్చబడ్డాము మరియు సహవాసాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి దేవుడు తన కుమారుడు యేసుక్రీస్తుని సిలువమీద బలిగా అనుగ్రహించటం. మన విమోచన అవసరత మార్పు చెందదు. అంతేకాదు. మనతో సంభంధం పునరుధ్దీకరించే విషయంతో కూడ మార్పు వుండదు. బైబిలులో ఖచ్చితమైన మనకు వర్తించే ఎంతో సమాచారవున్నది.

బైబిలులో అతి ప్రాముఖ్యమైన సమాచారం - విమోచనగురించి- అది సార్వత్రికమైనది. నిరంతరము మానవులకు వర్తించేది. దేవుని వాక్యము ఎన్నటికి నిరుపయోగమైనదిగాను, కొట్టబడిపోయినట్లుగాను లేక అధికమించబడగలిగేదిగాను ఉండదు. సంస్క్ట్రుతులు మారవచ్చు. ధర్మశాస్త్రములు మారవచ్చు. తరాలు వస్తాయి. పొతాయి అయితే దేవుని వాక్యం ఎప్పటికి వర్తింపు గలిగేదిగానే వుంటుంది. లేఖనభాగమంతా మనకు వర్తించకపోవచ్చు కాని అందులోని సత్యం మనజీవితాలకు వర్తిస్తుంది.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


బైబిలు ప్రస్తుతకాలానికి వర్తిస్తుందా?