క్రైస్తవ ఉపవాసము- బైబిలు ఏమని భోధిస్తుంది?ప్రశ్న: క్రైస్తవ ఉపవాసము- బైబిలు ఏమని భోధిస్తుంది?

జవాబు:
లేఖనములు క్రైస్తవుని ఉపవాసముండమని ఆఙ్ఞాపించలేదు. దేవునికి అవసరము లేదు లేక ఆయన క్రైస్తవులను అడగటము లేదు. అదేవిధముగా, బైబిలు ఉప్వాసమును గూర్చి అది మంచిదని లాభప్రదాయమైనదని, మరియు ప్రయోజకమైనదని ప్రకటిస్తుంది,. అపోస్తలుల కార్యముల పుస్తకములో ప్రతీ గొప్ప నిర్ణయము తీసుకొనకముందే విశ్వాసులు ఉపవాసమునుండినట్లు రచించబడినది (అపోస్తలుల కార్యములు 13:2, 14:23). ఉపవాసము మరియు ప్రార్థన ఒకదానికొకటి జోడించినబడినవి (లూకా 2:37; 5:33). తరచుగా, ఉపవాసము అంటే భోజనము సరిగా లేకపోవటం. దానికి బదులుగా, ఉపవాసముయొక్క ఉద్దేశ్యము ఏంటంటే దేవుని వైపు దృష్ఠీకరించడానికి నీ ఈ ప్రపంచమువైపు దృష్ఠీకరించకుండా నీ కన్నులను దూరముచేయుము. ఉపవాసము అనేది దేవునిపట్ల, మనపట్ల మరియు ఆయనతో కలిగియున్న సంభంధము విషయమై మనము దృఢముగాయున్నామనే మార్గమును చూపించేది. ఉపవాసము నూతన ధర్శనాన్ని మరియు దేవునిపై గొప్ప విశ్వాసాన్ని పొందుటకు సహాయపడును.

అయినా లేఖనములోని ఉపవాసమును గూర్చిన భాగాలు ఎల్లప్పుడు భోజనమునుండి ఉపవాసముండుట అని భావమిచ్చును, ఇంకా ఇతర వేరే రీతులుగా ఉపవాసములున్నవి. ఏదైనా తాత్కాలికముగా దేవుని వైపు దృష్ఠీకరించడానికి గాను మనము కొన్నివాటిని ఇచ్చివేయాలి. అప్పుదు అది ఉపవాసముగా ఎంచబడును (1కొరింథీయులకు 7:1-5). ఉపవాసము ఒక సమయాన్ని ఎంచుకొనుటకు హద్దుకలదు, ప్రత్యేకముగా భోజనమునుండి ఉపవాసమున్నపుడు. ఈ కాలవ్యవది భోజనము తినకుండా పెంచుకుంటాపోయినట్లయితే అది శరీరమునకు హానికరమైనది. ఉపవాసము అనేది శరీరాన్ని శిక్షించుటకు కాధు, గాని దేవుని వైపు దృష్ఠీ మళ్ళించడానికి మాత్రమే ఉద్దేశింపబడింది. ఉపవాసము "ఆహారమును అలవర్చు పద్దతి" గా పరిగణించకూడదు. బైబిలుపరమైన ఉపవాసము బరువును తగ్గించుకొనుటకు కాదు గాని, దేవునిథో లోతైనా సహావసపు అనుభవమును పొందుటకు ఉద్దేశింపబడింది. ఎవరైనా ఉపవాసముండవచ్చు, గాని కొంతమంది ఆహారముండి ఉపవాసముందలేరు, ఎందుకంటే (చక్కెర వాధిగ్రస్థులు, ఉదాహరణకు). ఎవరైనను దేవుని సమీపించుటకు గాను తాత్కాలికముగా కొన్నివాటిని వదలివేయవచ్చు.

ఈ ప్రపంచమువైపు దృష్టించకుండా మన కన్నులను దూరముచేసినపుడు, మనమింకా విజయవంతముగా మన గమనాన్ని క్రీస్తువైపు త్రిప్పవచ్చు. ఉపవాసము అనేది మనకేది ఇష్టమో దానిని దేవునిదగ్గర్నుండి సంపాదించుకొనుటకు మార్గము కాదు. ఉపవాసము మనలో మార్పు తెస్తుంది గాని దేవునిలో కాదు. ఉపవాసము అనేది ఇతరులకంటే ఎక్కువ ఆత్మీయముగాకనపడుటకు అది మార్గము కాదు. ఉపవాసము ఆత్మలో వినయాన్ని మరియు సంతోషకరమైన వైఖరిని కల్గిస్తుంది. మత్తయి 6:16-18 ప్రకటిస్తుంది," మీరు ఉపవాసము చేయునపుడు వేషధారులవలె దు:ఖముఖులైయుండకుడి; తాము ఉపవాసము చేయుచున్నట్టు మనుష్యులకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియున్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. ఉపవాసము చేయుచున్నట్టు మనుష్యులకు కనబడవలెనని కాక, రహస్యమందున్న నీతండ్రికే కనబడవలెనని, నీవు ఉపవాసము చేయునపుడు నీతల అంటుకొని, నీ ముఖము కడుగుకొనుము. అప్పుడు రహస్యమందు చూచుచున్న నీతండ్రి నీకు ప్రతిఫలమిచ్చును."


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


క్రైస్తవ ఉపవాసము- బైబిలు ఏమని భోధిస్తుంది?