క్రైస్తవుడు దయ్యపు స్వాధీనములో పట్టబడతాడా? క్రైస్తవుడు దయ్యముచే పట్టబడ్డడా?ప్రశ్న: క్రైస్తవుడు దయ్యపు స్వాధీనములో పట్టబడతాడా? క్రైస్తవుడు దయ్యముచే పట్టబడ్డడా?

జవాబు:
క్రైస్తవుడు దయ్యముచే పట్టబడతాడా అనేది బైబిలు ఎక్కడా స్పష్టముగా వివరించలేదు, దానికి సంభంధించినా బైబిలు సత్యాలు మాత్రమే ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాయి క్రైస్తవుడు దయ్యముచే స్వాధీన పరచబడరని. దయ్యముచే స్వాధీన పరచబడటానికి, దయ్యముచే ప్రభావితం చేయబడటానికి లేక అణగద్రొక్కబడటానికి చాల భిన్నమైన వ్యత్యాసమున్నది. దయ్యముచే స్వాధీన పరచబడటంలో దయ్యముతో సూటిగానో/ పూర్తి స్థాయిలో ఆలోచనలనలపై స్వాధీనం/ మరియు లేక ఒక వ్యక్తియొక్క క్రియలలోనో అతనిలో పూనికొనియుంటాడు (మత్తయి 17:14-18; లూకా 4:33-35; 8:27-33). దయ్యము అణచివేయబడటం లేక ప్రేరేపించబడటంలో ఒక దయ్యము లేక దయ్యములు ఒక వ్యక్తిని తన ఆత్మీయతపై మరియు /లేక అతనిని/ఆమెను పాపపు స్వాభావములో పడవేయుటకు ప్రోత్సాహించును. గమనించండి క్రొత్త నిబంధనలోని పాఠ్యాభాగాలు ఏవైతే ఆత్మీయ పోరాటమును గూర్చి ప్రభోధిస్తున్నయో, ఎక్కడకూడ ఒక విశ్వాసిలోనుండి దయ్యమును పారద్రోలినట్లు సూచనలు లేవు (ఎఫేసీయులకు 6:10-18). విశ్వాసులకు చెప్పబడిందేటంటే అపవాదిని ఎదిరించుడి (యాకోబు 4:7; 1 పేతురు 5:8-9), గాని వేరుపరచమనలేదు.

పరిశుధ్ధాత్ముడు క్రైస్తవులు అంతర్వర్తియై నివసించును (రోమా 8:9-11; 1 కొరింథీయులకు 3:16; 6:19). పరిశుధ్ధాత్ముడు ఒక వ్యక్తిలో నివసిస్తున్నపుడు అదే వ్యక్తిలో సాతాను నివసించుటకు అతనిని అప్పగించడు. దేవుడు ఒక వ్యక్తి ని తన కుమారుడైన క్రీస్తురక్తముతో వెలపెట్టి కొనినప్పుడు అదే వ్యక్తిని సాతానుకు గురిచేస్తాడు అనేది ఆలోచించుటకు అశక్యమైనది (1 పేతురు 1:18-19)ఎందుకంటే అతడు నూతన సృష్టియై యున్నాఅడు(2 కొరింథీయులకు 5:17), సాతాను చేత స్వాధీనపరచబడి మరియు నియత్రించబడటం. అవును, విశ్వాసులుగా, మనము సాతానుతోను అమ్రియు అపవాదితోను పోరాడవలెను గాని మనలోమనము పోరాడుకుంటంకాదు. అపోస్తలుడైన యోహాను ఈ విధంగా ప్రకటించిన, " చిన్న పిల్లలారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో నున్నవాడు లోకములో నున్నవానికంటే గొప్పవాడు గనుక మీరు వారిని జయించియున్నారు" (1 యోహాను 4:4). మనలో నున్నావాడెవరు? పరిశుధ్ధాత్ముడు. లోకములో నున్నవాడెవడు? సాతాను మరియు అతని దయ్యముల సమూహము. అందునుబట్టి, విశ్వాసి లోకములో నున్న దయ్యముల జయించినాడు, మరియు ఆ పరిస్థితులలో ఒక విశ్వాసి సాతాను అధికారములోనుండుట అనేది అది లేఖనప్రకారమైనది కాదు.

బైబిలునుండి బలమైన ఆధారముచేసుకొని ఒక క్రైస్తవుడు సాతాను అధికారములో నుండడని ఉద్దేశించి , కొంతమంది బైబిలును భోధించే వారు ఈ మాటను "అపవాదిచే పీడింపబడటం" అనేది క్రైస్తవుని సాతాను అధికారములోనుంచుటను సూచిస్తుంది. కొంతమందైతే క్రైస్తవుడు సాతాను అధికారములోనుండడని, లేక అపవాదిచే పీడింపబడడని వాదిస్తారు. సూచకముగా, అపవాదిచే పీడింపబడటం అనేది సాతాను అధికారములోనుండుటను తాత్పర్యముగా సూచిస్తుంది. గనుక, రెండు అవే ఫలితములనిస్తుంది. భాష్యాన్ని మార్చినంతమాత్రానా క్రైస్తవుడు సాతాను అధికారములో ఉండటం లేక స్వాధీనపరచకోవటం అనే వాస్తవాన్ని మార్చలేము.క్రైస్తవులకు సాతాను అధికారములో నుండడటం మరియు సాతానుచే ప్రేరేపించబడటం అనేవి సత్యాలు, దానిలో అనుమానములేదు, అది అంటే క్లుప్తముగా ఒక క్రైస్తవుడు దయ్యము లేక దయ్యముల్తో పీడింపబడతున్నాడని చెప్పుట లేఖనప్రకారమైనది కాదు.

దయ్యముచే పీడింపబడటం అనేదాని తలంపు వెనుక వ్యక్తిగత అనుభవము కలిగిన ఒకక్రైస్తవుడు "ఖచ్చితంగా" ఒక దయ్యముచే స్వాధీనముచేయబడి విడిపింపబడి దానిని బహిర్గతముచేయుటయే. అది చాలా ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే దేవుని వాక్యానికి భాష్యానికి చెప్పటానికి ఒకరి వ్యక్తిగత అనుభవమునుబట్టి మనలను ప్రేరేపించుటకు అనుమతించకూడదు. దానికంటె ముందు, మనకున్న వ్యక్తిగత అనుభవమును లేఖనముల సత్యములో వడపోసి తూచిచూడవలెను (2 తిమోతి 3:16-17). ఎందుకంటే ఒకరి గురించి ఇతడు క్రైస్తవుడు అనుకొని అతడు దయ్యముచే స్వాధీనముచేయబడి పీడిపింపబడుతున్నపుడు దానిని చూచి, ఆమె/ అతడు విశ్వాసపు యధార్థను మనము ప్రశ్నించేటట్లు చేస్తుంది. ఈ కారణమునుబటి మనము తర్కించే విషయము అసలు క్రైస్తవుడు దయ్యముచే పీడింపబడటం/ దయ్యపు స్వాధీనములోనుండటం అనేదానిని తారుమారు చేయకూడదు. ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి నిజంగా క్రైస్తవుడు గాని అతడు భయంకరంగా దయ్యపు స్వాధీనములోనుండటం మరియు/ లేక మానసిక రుగ్మతలకులోనై శ్రమపడతావుండవచ్చు. గాని మరలా, మన అనుభవములు దేవుని లేఖనపరీక్షలో ఎదుర్కోనవలెను గాని వేరొక విధంగాకాదు.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


క్రైస్తవుడు దయ్యపు స్వాధీనములో పట్టబడతాడా? క్రైస్తవుడు దయ్యముచే పట్టబడ్డడా?