దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఆయన తన స్వంత ప్రజలుగా ఎందుకు ఎన్నుకొన్నాడు?ప్రశ్న: దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఆయన తన స్వంత ప్రజలుగా ఎందుకు ఎన్నుకొన్నాడు?

జవాబు:
ఇశ్రాయేలీయుల దేశపు ప్రజలతో మాట్లాడుతూ, ద్వితియోపదేశకాండము 7:7-9 మనకు చెప్తుంది, “మీరు సర్వజనముల కంటే విస్తారజనమని యెహోవా మిమ్మును ప్రేమించి మిమ్ములను ఏర్పరచుకొనలేదు. సమస్త జనములకంటే మీరు లెక్కకు తక్కువేగదా.అయితే యెహొవా మిమ్మును ప్రేమించువాడు గనుకను, తాను మీ తండ్రులకు చేసిన ప్రమాణమును నెరవేర్చువాడు గనుకను, యెహొవా బాహుబలముచేత మిమ్మును రప్పించి దాసుల గృఅహములో నుండియు ఐగుప్తు రాజైన ఫరో రాజునుండియు మిమ్మును విడిపించెను. కాబట్టి నీ దేవుడైన యెహోవా తానే దేవుడనియు, త్న్ను ప్రేమించి తన ఆఙ్ఞలననుసరించి నడచుకొనువారికి తన నిభంధనను స్థిరపరచువాడును వేయితరములవరకు కృపచూపువాడును నమ్మతగిన దేవుడననియు, తన్ను ద్వేషించువారిలో ప్రతివానిని బహిరంగముగా నశింపజేయుటకు వానికి దండన విధించువాడనియు నివు తెలిసికొనవలెను.”

దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఆయన తన స్వంత ప్రజలుగా ఎన్నుకొన్నాడు ఎందుఖంటే వారినుండి యేసుక్రీస్తు జన్మిస్తాడని- పాపమునుండి మరియు మరణమునుండి మనలను రక్షించే రక్షకుడని (యోహాను 3:16). దేవుడు మొదట ఆదాము మరియు హవ్వలు పాపములోనికి పడిపోయిన తరువాత మీస్సీయా గురించి వాగ్ధానము చేసెను (ఆదికాండము అధ్యాయము 3). అబ్రాహాము, ఇస్సాకు మరియు యాకోబు సంతతినుండి మెస్సీయ జన్మించునని తరువాత దేవుడు దృఢపరచెను(ఆదికాండము 12:1-3).దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఆయన తన స్వంత ప్రజలుగా ఎన్నుకొన్నాడుననుటకు యేసుక్రీస్తే అంతిమ కారణము. దేవునికి ఎన్నుకొనిన ప్రజలు మాత్రమే అవసరములేదు, గాని ఆయన ఆవిధం ఆయన ఆవిధంగా చేయుటకు ఆయన నిర్ణయించుకొనెను. యేసు ఒక దేశపు ప్రజలనుండి రావలసివుంది, మరియు దేవుడు ఇశ్రాయేలును ఎన్నుకొనెను.

ఏదిఏమైనా, దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఆయన తన స్వంత ప్రజలుగా ఎన్నుకొనడానికి అటాని యేసుక్రీస్తు ఉధ్బవింపచేయటానికే ఆఒక్క కారణముకాదు. ఇశ్రాయేలీయులు వారు బయటకు వెళ్ళి మరియు ఇతరులకు దేవుని గురించి భోధించాలని ఇశ్రాయేలీయులపట్ల దేవుని ఉద్దేశ్యమై ఉన్నది. ఇశ్రాయేయులు దేశము యాజకులుగా, ప్రవక్తలుగా మరియు ప్రేషితులుగా ప్రపంచమునంతటికి పంపబడిన దేశము. ఇశ్రాయేలీయులపట్ల దేవుని ఉద్దేశ్యము వారు ప్రత్యేకమైన ప్రజలుగా నుండాలని, వారు ఇతరులను దేవుని వైపు త్రిప్పే దేశముగా ఉండాలని, మరియు వాగ్ధానముతో సిద్ధముచేయబడిన విమోచకుడు, మెస్సీయా, మరియు రక్షకుడు. ఎక్కువ శాతపు భాగము, ఇశ్రాయేయులు ఈ గురిని నెరవేర్చుటలో ఓడిపోయినది. అయినప్పటికి, ఇశ్రాయేలీయులపట్ల దేవుని అనంతమైన ఉద్దేశ్యము - మెస్సీయాను ఈ ప్రపంచములోనికి పంపించాడు- అది పూర్తిగా యేసుక్రీస్తు వ్యక్తిలో నెరవేర్చబడినది.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఆయన తన స్వంత ప్రజలుగా ఎందుకు ఎన్నుకొన్నాడు?