ఏ దినము సబ్బాతు, ఆదివారము మరియు శనివారమా? క్రైస్తవులు సబ్బాతు దినము ఆచరిస్తారా?ప్రశ్న: ఏ దినము సబ్బాతు, ఆదివారము మరియు శనివారమా? క్రైస్తవులు సబ్బాతు దినము ఆచరిస్తారా?

జవాబు:
ఇది తరచుగా రూఢిపరచేది ఏంటంటే "దేవుడు ఏదేనుతోటలో సబ్బాతుని ఆరభించాడు" ఎందుకంటే నిర్గమకాండం 20:11 లో నున్న" సబ్బాతుకు మరియు సృష్టికి ఉన్న సంభంధంనుబట్టి. అయినప్పటికి దేవుని ఏడవదినము విశ్రాంతినొందెను (ఆదికాండం 2:3), ఇది భవిష్యత్తులోని సబ్బాతు కట్టడను ముందుగా చూపిస్తుంది. ఇశ్రాయేలీయుల ప్రజలు ఇగుప్తును విడిచి పెట్టి వెళ్ళకముందు సబ్బాతును గురించి బైబిలులో రచించిన రాతలు ఏమిలేవు. లేఖనములో సబ్బాతు ఆదామునుండి మోషే వరకు పాటిస్తున్నారని ఎక్కడ కూడలేదు.

దేవుని వాక్యము చాల స్పష్టముగా సబ్బాతు దినము పాటించుట అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన సూచనగా దేవునికి మరియు ఇశ్రాయేలీయులమధ్యనున్నది: "ఇశ్రాయేలీయులు తమ తరతరములకు విశ్రాంతి దినాచారమును అనుసరించి ఆ దినము నాచరింపవలెను: అది నిత్యనిబంధన. నాకును ఇశ్రాయేలీయుఅల్కును అది ఎల్లప్పుడును గురుతైయుండును; ఏలయనగా ఆరుదినములు యెహోవా భూమయాకాశములను సృజించి యేడవదినమున పని మాని విశ్రమించెనని చెప్పుము" (నిర్గమకాండం 31: 16-17).

ద్వితియోపదేశకాండం 5లో మోషే వెనుకటి తరమువారికి పది ఆఙ్ఞలను మరల నొక్కి వక్కాణించెను. ఇక్కడ, 12-14లో సబ్బాతు దినము పాటించుట గూర్చి ఆఙ్ఞాపించిన తర్వాత, మోషే ఆఙ్ఞాపించినట్లు కారణము చెప్పెను "నీవు ఇగుప్తు దేశమందు దాసుడవైయున్నప్పుడు నీ దేవుడైన యెహోవా బాహుబలముచేతను చాచిన చేతిచేతను నిన్ను అక్కడనుండి రప్పించెనని ఙ్ఞాపకము చేసికొనుము. అందుచేతను విశ్రాంతి దినము ఆచరింపవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆఙ్ఞాపించెను" (ద్వితియోపదేశకాండం 5:15).

దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు సబ్బాతును ఇచ్చుటలోని ముఖ్యోధ్దేశ్యమేంటంటే వారు సృష్టిచేసిన విధానమును ఙ్ఞప్తిలోనికి తెచ్చుకుంటారని కాదుగాని, వారు ఇగుప్తీయుల బానిసత్వమునుండి దేవుడు వారిని విమోచించినరీతిని ఙ్ఞాపకంచేసుకుంటారని: సబ్బాతు కట్టడను ఆచరించే వ్యక్తి ఇంటిని విడిచి పెట్టకూడదు ( నిర్గమ 16:29), ఎక్కడను అగ్ని రాజబెట్టకూడదని ( నిర్గమ 35:3)ఎవరిని పనిచేయుటకు కారకుడు అవ్వకూడదని (ద్వితియోపదేశకాండం 5:14). సబ్బాతు దినమును నుల్లఘించినవ్వడు మరణ శిక్షకు పాత్రుడు (నిర్గమ 31:15; సంఖ్యాకాండం 15:32–35).

నూతననిబంధన భాగాలలో పరీక్షించినవిధంగా నాలుగు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఎత్తిచూపిస్తున్నాయి. 1). క్రీస్తు తన పునరుత్ధానమయిన రూపములో కనబడినప్పుడైన మరియు దినము చెప్పబడినట్లు , అది ఎప్పుడు వారములోని మొదటి దినము (మత్తయి 28:1, 9, 10; మార్కు 16:9; లూకా 24:1, 13, 15; యోహాను 20:19, 26. 20. అపోస్తలుల కార్యముల నుండి ప్రకటన గ్రంధం వరకు- ఒకేఒకాసారి సబ్బాతు ఉదహరిణ్చబడింది. అది కేవలము సౌవార్తీకరణ ఉద్దేశ్యములోనే మరియు అది సునగోగులో యూదులకు పరిమితము మాత్రమే (అపోస్తలులకార్యములు అధ్యాయములు 13–18). పౌలు రాశాడు " యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె వుంటిని" ( 1 కొరింథీయులకు 9:20). పౌలు సునగోగులో పరిశుధ్దులతో సహవసించుటకు లేక వారిలో ఙ్ఞానవృధ్ధిని కలుగచేయుటకు వెళ్ళలేదుగాని వారిని ఒప్పింపచేసి మరియు నశించినవారిని రక్షించటానికి. 3). ఒకసారి పౌలు ఈ విధంగా చెప్పాడు "యికమీదట అన్యజనులయొద్డకు పోవుదునని చెప్పెను" (అపోస్తలుల కార్యములు 18:6), సబ్బాతు మరలా ఎన్నడూ చెప్పబడలేదు. మరియు 4). సబ్బాతు దినమునకు అనువర్తనము సూచించుటకు బదులు, నూతన నిబంధననలో ఙ్ఞప్తికి తెచ్చేది (మూడవ సూచనకు పైనవన్ని ఒకటి తప్పించి కొలస్సీ2:16 సమకూర్చబడింది).

నాల్గవ అంశమునకు పైనవన్ని కూలంకుశంగా పరిశీలించినట్లయితే నూతన నిబంధననకు చెందిన విశ్వాసి ఖచ్చితముగా సబ్బాతు పాటించాలని అని ఎటువంటి ఆటంకము కనబడలేదని ప్రత్యక్షపరచబడుతుంది. మరియు ఆదివారము అనే ఆలోచనను "క్రైస్తవ సబ్బాతు" కూడా లేఖనేతరమైనది లేక లేఖనమునకు వ్యతిరేకమైనది. పైన చర్చించిన విధంగా సబ్బాతు ఒక్కసారే ఉచ్చరింపబడింది. పౌలు అన్యజనులను గురించి ఉధ్దేశించుట మొదలుపెట్టినపుడు,"కాబట్టి అన్నపానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాస్య విశ్రాంతిదినము అనువాటి విషయములో నైనను, మీకు తీర్పుతీర్చ నెవరికిని అవకాశమియ్యకుడి. ఇవి రాబోవువాటి ఛాయయేగాని నిజ స్వరూపము క్రీస్తులో ఉన్నది (కొలస్సీయులకు 2:16-17). యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యూదుల సబ్బాతును విషయమై లిఖించబడ్డ చేవ్రాతను సిలువపై ఎత్తివేసినారు " దానిమీది చేవ్రాతను తుడిచివేసి, మనకు అడ్డములేకుండ దానిని ఎత్తివేసి"(కొలస్సీయులకు 2:14).

ఈ ఆలోచన ఒకసారికంటే మరల తిరిగి ఎక్కువ సార్లు చెప్పబడింది నూతన నిబంధనలో చెప్పబడింది: "పరుని సేవకునికి తీర్పుతీర్చుటకు నీవెవడవు? అతడు నిలిచియుండుటయైనను పడియుండుటయైనను అతని సొంత యజమానుని పనియే: అతడు నిలుచును, ప్రభువు అతనిని నిలువబెట్టుటకు శక్తిగలవాడు. ఒకడు ఒక దినముకంటె మరియొకదినము మంచిదని యెంచుచున్నాడు; మరియొకడు ప్రతిదినమును సమానముగా ఎంచుచున్నాడు; ప్రతివాడు తనమట్టుకు తానే మనస్సులో రూఢిపరచుకొనవలెను" ( రోమా14:4:5-6అ). "ఇప్పుడు మీరు దేవునిని ఎరిగినవారును, మరి విశేషముగా దేవునిచేత ఎరుగబడినవారునై యున్నారు గనుక, బలహీనమైనవియు నిష్ ప్రయోజనమైనవియునైన మూల పాఠములతట్టు మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? మీరు దినములను, మాసములను, ఉత్సవకాలములను, సంవత్సరములను ఆచరించుచున్నారు?" ( గలతీ పత్రిక 4: 9-10).

కాన్ స్టంటైన్ చేసిన ప్రమాణము క్రీ.శ. 321 లో సబ్బాతును ఆచరించుట శనివారమునుండి ఆదివారమునకు "మార్పు చేయబడింది"- ఆదిమ శిష్యులు ఆరాధించుటకు ఏ దినము కూడుకొనేవారు? లేఖనములు ఎన్నడూ సబ్బతు (శనివరము)అని నుచ్చరింపలేదు. విశ్వాసుల కూడికలు, సహవాసం మరియు ఆరాధనకొరకు. ఏదిఏమైనప్పటికి, చాలా పాఠ్యభాగాలలో వారము మొదటిరోజున అని ప్రస్తావించబడింది. ఉదాహరణకు అపోస్తలుల కార్యములు 20:7 లో చెప్పబడింది "ఆదివారమున మేము రొట్టె విరచుటకు కూడినప్పుడు". 1కొరింథీ పత్రిక 16:2లో " నేను వచ్చినప్పుడు చందా పోగుచేయకుండ ప్రతి ఆదివారమున మీలో ప్రతివాడును తాను వర్ధిల్లినకొలది తనయొద్డ కొంత సొమ్ము నిలువ చేయవలెను." పౌలు కొరింథీ విశ్వాసులను అత్యధికముగా " సేవ" 2 కొరింథీ 9:12, పౌలు ఈ బహుమానమును సేవగా పరిగణించాడు కాబట్టి, ఈ సముదాయపరచిన దానిని క్రైస్తవ సమాజారము యొక్క ఆదివారపు ఆరాధన , సేవ పరిచర్యను కలిపారు. చారిత్రాత్మకంగా ఆదివారం, శనివారంకాదు. సామాన్యంగా సంఘంలో క్రైస్తవులు కూడుకొనే దినం. ఈ ఆచరణ అలవాటు మొదటి శతాబ్ధపు ఆదిమ సంఘపు అలవాటును సూచిస్తుంది.

సబ్బాతు ఇశ్రాయేలీయులకు ఇవ్వబడింది సంఘమునకు కాదు. సబ్బాతు అనగాఅ ఇంకా శనివారమే, ఆదివారం కాదు, అది ఎన్నడూ మారలేదు. సబ్బాతు పాతనిబంధన కట్టడలోని ఒక భాగము. మరియు క్రైస్తవులు ఈ న్యాయ విధినుండి స్వతంత్రులుగా చేయబడ్డారు (గలతీయులకు 4:1-26; రోమా 6:14). సబ్బాతు ఇంకా పాటించటం క్రైస్తవులకు తగదు. అది ఆదివారమైనా,లేక శనివారమైనా , వారంలో మొదటి రోజు, ఆదివారము ప్రభుని దినము (ప్రకటన 1:10) పునరుత్ధానుడైన క్రీస్తుని శిరస్సుగా వుంచి నూతన సృష్టిని వుత్సహిస్తుంది. మనము మోషే నియమించిన సబ్బాతుదినపు - విశ్రాంతి న్యాయవిధిని అనుకరించాల్సిన అవసరంలేదు, గాని ఇప్పుడు పునరుత్ధానుడైన క్రీస్తుని- పరిచర్య, సేవిస్తూ వెంబడించవచ్చు. అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్పాడు క్రైస్తవుడు వ్యక్తిగతంగా నిర్ణయించుకోవాలి సబ్బాతు, విశ్రాంతిని ఆచరించావలెనా లేదా అనేది " ఒకడు ఒక దినముకంటె మరియొకదినము మంచిదని యెంచుచున్నాడు; మరియొకడు ప్రతిదినమును సమానముగా ఎంచుచున్నాడు; ప్రతివాడు తనమట్టుకు తానే మనస్సులో రూఢిపరచుకొనవలెను" ( రోమా14:5). మనము ప్రతిదినము ఆయనను ఆరాధించబద్దులమై యున్నాము, ఒక శనివారమా లేక అదివారమా మత్రమే కాదు.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


ఏ దినము సబ్బాతు, ఆదివారము మరియు శనివారమా? క్రైస్తవులు సబ్బాతు దినము ఆచరిస్తారా?