ప్రణయం నెరపడం లేక క్రైస్తవేతరునితో వివాహమాడటం అది క్రైస్తవునికి సరియైనదేనా?ప్రశ్న: ప్రణయం నెరపడం లేక క్రైస్తవేతరునితో వివాహమాడటం అది క్రైస్తవునికి సరియైనదేనా?

జవాబు:
ఒక క్రైస్తవునికి, ఒక క్రైస్తవేతరునితో ప్రణయం నెరపడం అనేది బుద్దిమాలిన్యమైనది, మరియు వివాహము చేసికొనడము అనేది అసలు తన ఎంపికచేసుకొనేది కాదు. రెండవ కొరింథీయులకు 6:14లో (కెజెవి) చెప్థుంది మీరు అవిశ్వాసులతో "జోడుగానుండకుడి." ఊహాజనికమైనది రెండు పొంతనలేని యెడ్లును ఒకే కాడిమీద ఉంటే ఎలావుండునో అని చెప్తుంది. బరువునంతటిని రెండును కలిసి లాగాల్సిన బదులు , అవి వాటిపై ఒకదానినొకటికి వ్యతిరేకముగా వ్యవహరించును. ఈ పాఠ్యభాగము వివాహమును గూర్చి ప్రస్తావించకపోయిన, దీనికి ఖచ్చితముగా వివాహమునకు సంభంధించిన అంతస్సూచనలున్నవి. ఈ పాఠ్యభాగము ఇంకా విశ్లెషిస్తుంది, క్రీస్తుకును బెలియాలుతో (సాతాను) తో ఏమి సంభంధము అని అంటుంది. క్రైస్తవునికి మరియు క్రైస్తవేతరునికి మధ్య ఎటువంటి ఆత్మీయ సామరస్యత నుండదు. పౌలు విశ్వాసులకు ఙ్ఞప్థికితెస్తున్నడు వారు పరిశుధ్ధాత్మ దేవుడు నివసించే స్థలము అని, రక్షింపబడినవారివలె ఉండవలెనని హృదయములలో ప్రత్యేకముగా స్థావరం చేసే వాడని అని చెప్తున్నాడు (2 కొరింథీయులకు 6:15-17). దానిగురించి, లోకమునుండి వారు ప్రత్యేకించబాడాలి- లోకములోనున్నవారు గాని లోకసంబంధులు కారు- మరియు ఎక్కడలేనటువంటి అతి ప్రాముఖ్యమైన సంబంధం కన్నా వివాహము అనే అతి ప్రధానమైన సన్నిహిత సంబంధము.

బైబిలు ఇంకా చెప్తుంది, "మోసపోకుడి: దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును" (1కొరింథీయులకు 15:33). అవిశ్వాసితో ఎటువంటి సన్నిహిత సంబంధముండుటవలననైన అది త్వరగా క్రీస్తుతో నీవు నడిచే మార్గమునకు అవరోధముపుట్టించుటకు ఒక విధముగా మారవచ్చు. మనము నశించిపోయినవారిని సువార్తీకరించుటకు పిలువబడినాము, గాని అంతగా వారితో సన్నిహితముగా ఉండకూడదు. అవిశ్వాసులతో యోగ్యమైన స్నేహము కట్టుకొనుచుండుట తప్పు కాదు, గాని అది ఎంత వరకో అంతవరకే పరిమితమై యుండాలి. ఒక అవిశ్వాసితో ప్రణయం నెరుపుతున్నట్లయితే, నీకున్న ప్రాధాన్యతలలో నమ్మకముగా అడిగినట్లయితే ఏది నీప్రాధాన్యత, ప్రణయమా లేక క్రీస్తుకొరకు ఒక ఆత్మను రక్షించుటయా? ఒకవేళ అవిశ్వాసితో వివాహమయినట్లయితే, నీ వివాహ వ్యవస్థలో మీరిద్దరు ఏవిధంగా ఆత్మీయ సన్నిహితాన్ని వృధ్ధిపొందించుకుంటారు? ఒకవేళ నీవు ఈ విశ్వములో అతి క్లిష్టమైన విషయంపై - ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు విషయములో విభేధించినట్లయితే యోగ్యమైన వివహమును ఏవిధంగా వృధ్ధిపొందించుకుంటావు మరియు పోషించుకుంటావు?


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


ప్రణయం నెరపడం లేక క్రైస్తవేతరునితో వివాహమాడటం అది క్రైస్తవునికి సరియైనదేనా?