దయ్యముల గురించి బైబిలు ఏమని చెప్తుంది?ప్రశ్న: దయ్యముల గురించి బైబిలు ఏమని చెప్తుంది?

జవాబు:
ప్రకటన గ్రంధం 12:9 ఈ లేఖన భాగము చాలా స్పష్టముగా దయ్యముల గుర్తింపు గురించి వివరిస్తుంది, "కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చుచు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల ఆది సర్పమైన ఆ మాహా ఘటసర్పము పడద్రోయబడెను. ఆది భూమిమీద పడద్రోయబడెను; దాని దూతలు దానితో కూడ పడద్రోయబడిరి." దయ్యములు పరలోకమునుండి పడద్రోయబడటం సాంకేతికంగా యెషయా 14:12-15 మరియు యెహెజ్కేలు 28:12-15లో చెప్పబడింది. ప్రకటన 12:4 సతాను పాపము చేసినపుడు మూడవ శాతము దూతలను తనతో తీసికొనిపోయినట్లు సూచించబడింది. యూదా 6లో ఏ దూతలు పాపముచేసారో చెప్పబడింది. బైబిలులో తెలియపరచబడుతుందేంటంటే దయ్యములు అనగా పడద్రోయబడిన దూతలు, సాతానుతో సహా దేవునికి వ్యతిరేకముగా తిరుగుబాటు చేసారు.

సాతాను మరియు అతని అనుచరులైన దయ్యములు ఎవరైతే దేవునిని వెంబడిస్తారో మరియు ఆరాధిస్తారో వారిని ఇప్పుడు నాశనముచేయుచుటకు మరియు వారిని మోసముచేయుటకు చూస్తున్నాడు. (1 పేతురు 5:8; 2 కొరింథీయులకు 11:14-15). దయ్యములు చెడు ఆత్మలుగా వివరించబడినవి (మత్తయి 10:1), అపవిత్రాత్మలు (మార్కు1:27), మరియు సాతాను దూతలు (ప్రకటన 12:9). సాతాను మరియు దయ్యములు ఈ ప్రపంచమును మోసగించును (2 కొరింథీయులకు 4:4), క్రైస్తవులపై పైబడడం (2 కొరింథీయులకు 12:7; 1 పేతురు 5:8), మరియు పరిశుధ్దదూతలతో పోరాటము (ప్రకటన 12:4-9). దయ్యములు ఆత్మీయమైన జీవులు , గాని వారు శారీరకముగా మాత్రమే అగుపడగలరు (2 కొరింథీయులకు 11:14-15). దయ్యములు /పడద్రోయబడిన దుతలు దేవుని శత్రువులు, గాని వారు ఓడిఒపోయిన శత్రువులు. మనలో నున్నవాడు లోకములో వున్నవాని కంటె గొప్పవాడు గనుక మీరు వారిని జయించియున్నారు ( 1 యోహాను 4:4).


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


దయ్యముల గురించి బైబిలు ఏమని చెప్తుంది?