స్నేహితులను మరియు కుటుంబస్థులను వారికి కోపము పుట్టించకుండా లేక వారిని ముందుకు నెట్టకుండా ఏవిధంగా సువార్తీకరించగలం?ప్రశ్న: స్నేహితులను మరియు కుటుంబస్థులను వారికి కోపము పుట్టించకుండా లేక వారిని ముందుకు నెట్టకుండా ఏవిధంగా సువార్తీకరించగలం?

జవాబు:
ఒక కోణంలో, ప్రతి క్రైస్తవునికి ఒక కుటుంబముసభ్యుడు, ఒక స్నేహితుడు, సహా-ఉద్యోగి, లేక క్రైస్తవులు కానివారితో పరిచయమున్నవారు అంటూ వున్నారు. ఇతరులతో సువార్తను పంచుకోవటం అంటే కొంచెం కష్ఠమే, మరియు ఎవరితోనైతే నీకు బహు సమీపంగా భావోద్రేక సంభంధాలున్నవో వారితో మరీ కష్ఠం . బైబిలు చెప్తున్నది, కొంతమంది సువార్త వలన వారు ఆగ్రహిస్తారు ( లూకా 12:51-53). ఏదిఏమైనా, మనము సువార్తను పంచియిచ్చుటకు ఆఙ్ఞాపించబడ్డము, మరియు అలాగు చేయనివారికి క్షమాపణ లేదు ( మత్తయి 28: 19-20; అపోస్తలుల కార్యములు 1:8; 1 పేతురు 3:15).

గనుక మనము ఏవిధంగా కుటుంబముసభ్యుడు, స్నేహితులు, సహా-ఉద్యోగులు, మరియు పరిచయమున్నవారు సువార్తీకరించగలం? చాలా ప్రాముఖ్యమైన విష్యముఏంటంటే మనము వారికొరకు ప్రార్థించగలము.వారి హృదయాలు తెరచునట్లు మరియు వారి మనో నేత్రములు వెలిగింపబడునట్లు (2 కొరింథియులకు 4:4) సువార్త సత్యము విషయమై ప్రార్థించాలి. దేవుడు ఆయన వారి నిమిత్తమై ఆయన చూపించిన ప్రేమ విషయములో వారు ఒప్పుకొనునట్లు మరియు వారికి రక్షణ అవసరత యేసుక్రీస్తువలనే సాధ్యమని వారికి ఙ్ఞానముకొరకు ప్రార్థించాలి (యోహాను 3:16). ఏరీతిగా సేవపరిచర్య చేయవలెనో వారికి ఙ్ఞానముకొరకు ప్రార్థించాలి (యాకోబు 1:5). ప్రార్థించేటప్పుడు ఇంకొన్ని చేర్చినట్లయితే, వారి ముందు మనము దైవికమైన క్రైస్తవ జీవితము జీవించుటకొరకు, మన స్వంత జీవితాలలో దేవుడు తెచ్చే మార్పును వారు చూచుటకు ( 1పేతురు 3:1-2). అసిస్సీకి చెందిన సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ఒకసారి ఇలా చెప్పాడు: " అన్ని సమయములయందు సువార్తను ప్రకటించుడి మరియు అవసరమయినపుడు మాత్రమే మాటలను నుపయోగించండి".

చివరిగా, మనము చిత్తపూర్వకముగా మరియు వాస్తవంగా సువార్తను ప్రకటించేటప్పుడు ధైర్యముగా వుండవలెను. యేసుక్రీస్తు ద్వార కలిగే రక్షణను గూర్చిన వర్తమానమును మీ స్నేహితులకు మరియు మీ కుటుంబికులకు చాటించుడి (రోమా 10:9-10). మీ విశ్వాస విషయమై మిమ్మును హేతువు అడుగు ప్రతివానికిని సాత్వికముతోను భయముతోను సమాధానము చెప్పుటకు ఎల్లప్పుడు సిద్దముగా నుండుడి (1 పేతురు 3:15). తుదకు, మన ప్రియుల రక్షణ విషయమై వారిని దేవునికే వదలిపెట్టవలసి ఉంది. ప్రజలు రక్షణపొందేది అది కేవలము దేవుని శక్తి మరియు కృపవలన తప్ప మన ప్రయత్నములవలన కావు. మనము ప్రాముఖ్యముగా చేయగలిగేది మంచిగా యుక్తమైన రీతిలో చేయగలిగేదేంటంటే వారి కొరకు ప్రార్థించటం, వారి యెదుట సాక్ష్యులుగానుండటం మరియు వారి ముందు జీవించినంతకాలం క్రైస్తవ విలువలు కలిగిన జీవితం జీవించడం.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


స్నేహితులను మరియు కుటుంబస్థులను వారికి కోపము పుట్టించకుండా లేక వారిని ముందుకు నెట్టకుండా ఏవిధంగా సువార్తీకరించగలం?