అబద్ద భోధకులను / అబద్ద ప్రవక్తలు నేనేవిధంగా గుర్తించగలను?ప్రశ్న: అబద్ద భోధకులను / అబద్ద ప్రవక్తలు నేనేవిధంగా గుర్తించగలను?

జవాబు:
యేసు హెచ్చరించాడు ఏమనంటే “అబద్ద భోధకులను మరియు అబద్ద ప్రవక్తలు” వారు వస్తారు మరియు దేవుడు ఎన్నుకొనిన వారిని సహితము మోసముచేయుటకు ప్రయత్నాలు చేస్తారు (మత్తయి 24:23-27; కూచూడండి 2 పేతురు 3:3 మరియు యూదా 17-18). అబద్ద భోధకులను మరియు అబద్ద ప్రవక్తల విషయములో నిన్ను నివు జాగరూకుడుగా యుండుటకు గాను మీరు సత్యమును తెలుసుకోవాలి. నకిలీ దానిని తెలిసికొనుటకు, నిజమైన దానిని గురించి అధ్యయనము చేయాలి. ఎవరైనా ఒక విశ్వాసి “సత్యవాక్యమును సరిగ్గ ఉపదేశించువానిగాను ఉండవలెను” (2 తిమోతి 2:15) మరియు ఎవరైతే అతిజాగ్రత్తతో బైబులును అధ్యయనము చేస్తారో వారు తప్పుడు సిధ్దాంతములను గుర్తించగలరు. ఉదాహరనకు, ఒక విశ్వాసి తండ్రియైనదేవుడు, మత్తయి 3:16-17 లోనున్నట్లు కుమారు డైన దేవుడు మరియు పరిశుధ్ధాత్ముడైన దేవుడు చేసిన కార్యములను చదువుతారో వారు తక్షణమే త్రిత్వమును వ్యతిరేకించే ఏ సిధ్దాంతమునైనా ప్రశ్నించగలరు. అందుచేత, మొదటి మెట్టు బైబిలును అధ్యయనము చేసి మరియు లేఖనములు భోధిస్తున్న ప్రకారము ఆ భోధనలను న్యాయం నిర్ణయించాలి.

యేసు చెప్పాడు “చెట్తు దాని పండు వలన తెలియబడును” (మత్తయి12:33). మనము "పండు" కొరకు చూచినప్పుడు, ఎవరైతే భోధిస్తారో ఆమె/ఆతడు భోధించేవాటి ఖచ్చితత్వంనుతెలుసుకొనుటకు ప్రత్యేకమైన పరిక్షలు చేయుటకు ఇక్కడ మూడు మెట్టులున్నవి.

1) ఈ భోధకుడు యేసు గురించి ఏమిచెప్తున్నాడు? మత్తయిలో 16:15-16, యేసు అడుగుతున్నాడు, “మీరైతే నేనెవడని చెప్పుకొనుచున్నారు?” పేతురుజవాబిచ్చెను, “నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమ్మారుడైన క్రీస్తువని చెపెను,” మరియు ఈ జవాబు కొరకు పేతురును "ధన్యుడవు" అని చెప్పెను. 2 యోహాను 9, మనము చదువుతాము, “క్రీస్తుభోధ యందు నిలిచియుండక దాని విడచి ముందుకు సాగు ప్రతివాడును దేవుని అంగీకరింపనైవాడు; ఆభోధయందు నిలిచియుండువాడు తండ్రిని కుమారుని అంగీకరించువాడు.” మరొక మాటలలో, యేసుక్రీస్తు మరియు ఆయన తన అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన విమోచన కార్యాన్ని; ఎవరైనా యేసుక్రీస్తు దేవునితో సమానుడు అన్న సత్యాన్ని ఒకవేళ ధిక్కరించినట్లయితే, యేసు త్యాగపురితమైన మరణాన్ని చిన్నచూపుచూచినట్లయితే లేక యేసు మానవత్వాని తృణీకరించినట్లే. మొదటి యోహాను 2:22 చెప్తుంది, “యేసుక్రీస్తు కాడని చెప్పువాడు తప్ప ఎవడబద్దికుడు? తండ్రిని కుమారుని ఒప్పుకొనని వీడే క్రీస్తువిరోధి.”

2) ఈ భోధకుడు సువార్త గురించి భోధించాడా?సువార్త, మంచివార్తగా నిర్వచింపబడింది. సువార్త అనేది యేసు మరణము, సమాధిచేయబడటం, మరియు పునరుత్ధానము, లేఖనముల ప్రకారము (1 కొరింథీయులకు 15:1-4). చల్ల మంచిగా పలుకునట్లు, వారు చెప్పినమాట “దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు,” “దేవుడు ఆకలిగొనినవారి పోషించును,” మరియు“దేవుడు నిన్ను గొప్పవానిగావుంచుతాడు” ఇవి సంపూర్తియైన సువార్తకు సంభంధించిన మాటలుకావు. గలతీయులకు 1:7లో పౌలు హెచ్చరించినట్లూ, “అది మరియొక సువార్త కాదు గాని, క్రీస్తు సువార్తను చెరుపగోరి మిమ్మును కలవరపరచువారు కొందరున్నారు.” ఎవరు కూడ, ఎంత పెద్ద గొప్ప ప్రసంగీకుడైన, దేవుడు మనలను రక్షిస్తాడను ఇచ్చిన సువార్తను మార్చుటకు ఎవరికీ అధికారములేదు.“మీరు అంగీకరించిన సువార్త గాక మరియొకటి ఏడైనను మీకు ప్రకటించినయెడల వాడు శాపగ్రస్తుడవునుగాక!” (గలతీయులకు 1:9).

3) ఈ భోధకుడు ప్రభువును మహిమ పరచేటట్లు గుణ లక్షణములను బహిర్గముగా చూపించగలుగుతున్నాడా? తప్పుడు భోధలు మాట్లాడుతూ, యూదా 11 చెప్తుంది,“వారు కయీను విడిచిన మార్గమున నడిచిరి, బహుమానము పొందవలెనని బిలాము నడచిన త్రోవలో ఆతురముగా పరుగెత్తిరి, కోరహు చేసినట్తు తిరస్కారము చేసి నశించిరి.” మరొక మాటలలో, తప్పుడు భోధకుడు తన గర్వమువలన తెలియును(దేవుని ప్రాణాళికను కయీను తిరస్కరించినట్లు), లోభము(డబ్బు కొరకు బిలాము ప్రవచించినట్లు), మరియు తిరుగుబాటు (మోషే పైకంటే కోరాహు పదోన్నతి పెంచుకోవడంఅ). యేసు చెప్పెను వారి ఫలమువలన మనము వారు ఎటువంటివారో గుర్తించగలము గనుక అజాగ్రత్తగా నుండుడి అని హెచ్చరించెను (మత్తయి 7:15-20)

ఇంకా ముందుకు అధ్యయించినట్లయితే, సంఘములోని తలపడిన తప్పుడు భోధలను గూర్చి ప్రత్యేకముగా రాయబడిన బైబిలు గ్రంధములోని వాటికి సంభంధించిన పుస్తకములను తరచి చదవండి: గలతీయులకు, 2 పేతురు, 1 యోహాను, 2 యోహాను, మరియు యూదా. ఇది తరచుగా అబద్ద భోధకులను/అబద్ద ప్రవక్తలు గుర్తించుటకు ఉపయోగపడుతుంది. సాతానువెలుగు దుతవలె మారు వేషము వేసుకొనును (2 కొరింథీయులకు 11:14), మరియు వారిక్రింద పరిచర్య చేయువారు నీతిమంతులవలె సేవకులుగా నున్నట్లు మారు వేషము వేసుకొనుందురు (2 కొరింథీయులకు 11:15).సత్యముతో మనము పరిపూర్ణముగా మనము పరిచయముకలిగియుంటే మనము నకిలీ విషయాలను ఖచ్చితముగా గుర్తించగలము.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


అబద్ద భోధకులను / అబద్ద ప్రవక్తలు నేనేవిధంగా గుర్తించగలను?