దేనినైనా పాపము అని ఏవిధంగా గుర్తించగలను?ప్రశ్న: దేనినైనా పాపము అని ఏవిధంగా గుర్తించగలను?

జవాబు:
ఈ ప్రశ్నలో రెందు విషయాలు ఇమిడి వున్నవి. అవి బైబిలు ప్రత్యేకముగా వక్కాణించి మరియు పాపము అని ప్రకటించినవి మరియు బైబిలు సూటిగా ఇది పాపము అని చెప్పనటువంటి పాపములు. రకరకాల పాపములగూర్చిన లేఖన పాఠ్యభాగాల జాబితాలతో సహా సామెతలు 6:16-19, గలతీయులకు 5:19-21, మరియు 1 కొరింథీయులకు 6:9-10. ఈ పాఠ్యభాగాలు కొన్ని క్రియలను పాపము అని చూపించింది అనడంలో సందేహమేమిలేదు, అవి దేవుడు అనుమతించనివ్వనివి. నరహత్య, వ్యభిచారము, జారత్వము, అబద్దములాడుట, దొంగతనము మొదలగునవి- ఇది పాపమని బైబిలు భోధించినదానిలో అనుమానమేమిలేదు. బైబిలు సూటిగా ప్రకటించని పాపముల విషయములో అది పాపము అని నిశ్చయించుట అతి కష్టమైన విషయము. బైబిలు ఒక విషయాన్ని ప్రస్తావించపోయినప్పటికి, మనలను నడిపించుటకు ఆయన వాక్యములోని సామాన్య సూత్రాలు వున్నాయి.

మొదటిగా, ప్రత్యేకమైన పాఠ్యభాగాలు లేనప్పటికి, ఒక విషయము మంచిదో కాదో అని అడగటం ఎంతైనా మంచిది, గాని, దానికన్నా, అది ఒకవేళ ఖచ్చితముగా మంచిదే అయివుండవచ్చు. బైబిలు చెప్తుంది, ఉదాహరణకు, "సమయమును పోనియ్యక సద్వినియోగము చేసికొనవలెను" (కొలస్సీయులకు 4:5). మనము ఈ భూమిమీద జీవించే దినాలు కొద్దివేనని మరియు నిత్యత్వముతో పోల్చుకొంటే చాలా ప్రశస్తమైనవని స్వలాభముకోసం సమయమును దుర్వినియోగము చేయకూడదు, గాని వినువారికి మేలు కలుగునట్లు అవసరమునుబట్టి క్షేమాభివృధ్ధికరమైన అనుకూలవచనమే పలుకుడి. ” (ఎఫెసీయులకు 4:29).

ఒక మంచి పరీక్ష నిర్ణయిస్తుంది మనము నమ్మకంగా, మంచి మనసాక్షితో, దేవునిని ఆశీర్వదించుమని మరియు మంచి ఉద్దేశముతో ఆ విశేషమైన పని కొరకు దాని ఉపయోగించమని అడగవలెను. "కాబట్టి మీరు భోజనముచేసినను పానముచేసినను మీరేమి చేసినను సమస్తమును దేవుని మహిమ కొరకు చేయుడి" (1కొరింథీయులకు 10:31). ఒక వేళ అనుమానమునకు తావిచ్చినట్లయితే అంటే దేవుని సంతోషపెట్టగలమా అని, అలా అయితే దానిని మనము విడచిపెట్టుట మంచిది. "విశ్వాసమూలము కానిది ఏదో అది పాపము" (రోమా14:23). మన శరీరములను, అలానే మన ఆత్మలను, విమోచించబడి మరియు దేవునికి చెందినవని ఙ్ఞాపకముంచుకొనవలెను. "మీదేహములు దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి, మీలో నున్న పరొశుధ్ద్ధాత్మకు ఆలయమై యున్నదని మీరెరుగరా? మీరు మీసోత్తు కారు, విలువ పెట్టి కొనబడినవారు గనుక మీదేహముతో దేవుని మహిమ పరచుడి" (1కొరింథీయులకు 6:19-20). ఈ గొప్ప సత్యము మనము ఏమిచేయాలో మరియు మనమెక్కడకు వెళ్ళవలెనో నడిపించే నిజమైన దిక్కు పార్శ్వముగా వుండాలి.

దానికితోడు, దేవునితో సంభందము ఒక్క విషయము గురించే కాదు, గాని, మన కుటుంబము మీద, మన స్నేహితులమీద మరియు సామన్యముగా ఇతర ప్రజలను దృష్టిలో నుంచుకొని ఎటువంటి పర్యావసానముంటుందోనని మనము మనక్రియల మూల్యమును అంచనావేసుకొనవలెను. వ్యక్తిగతముగా ఒక్క విషయమే మనలను భాధ పెట్టకపోవచ్చు, అది అపాయకరమైన ప్రేరణలు అయితే, లేక ఎవరో ఒకరిని ప్రభావితంచేయవచ్చు, అది పాపమే. "మాంసము తినుటగాని, ద్రాక్షారసము త్రాగుట గాని, నీసహోదరుని కడ్డము కలుగజేయునది మరేదియు గాని, మానివేయుట మంచిది...కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, బలహీనుల దౌర్బల్యములను భరించుటకు బద్దులమై యున్నాము" ( రోమా 14:21; 15:1).

చివరిగా, యేసుక్రిస్తు మన దేవుడని మరియు రక్షకుడని ఙ్ఞాపకముంచుకొనవలె, మరియు ఆయన చిత్తానికి అనుగుణ్యంగా ఒప్పుకొనుటకు ప్రాధాన్యతనిచ్చుట విషయములో తప్ప దేనిలోను అనుమతినివ్వకూడదు. ఏదైనా అలవాటుగాని లేక కోరికయైనా యోగ్యతకుమించి మన జీవితాలను స్వాధీనపరచుకొనగలవాటిని అనుమతించవలెను; కేవలము క్రీస్తుకే అధికారమున్నది. "అన్నిటియందు నాకు స్వాతంత్ర్యము కలదుగాని అన్నియు చేయదగినవి కావు. అన్నిటియందు నాకు స్వాతంత్ర్యము కలదుగాని నేను దేనిచేతను లోపరచుకొనబడనొల్లనూ (1కొరింథీయులకు 6:12). "మరియు మాటచేత గాని క్రియ చేతగాని, మీరేమిచేసినను ప్రభువైన యేసుద్వారా తండ్రియైన దేవునికి కృతాఙ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు, సమస్తమును ఆయన పేరట చేయుడి" (కొలస్సీయులకు 3:17).


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


దేనినైనా పాపము అని ఏవిధంగా గుర్తించగలను?