వెయ్యేండ్ల పరిపాలన అంటే ఏంటి, మరియు వాస్తవికంగా దానిని అర్థంచేసుకోవాలా?ప్రశ్న: వెయ్యేండ్ల పరిపాలన అంటే ఏంటి, మరియు వాస్తవికంగా దానిని అర్థంచేసుకోవాలా?

జవాబు:
వెయ్యేండ్ల పరిపాలన ఈ బిరుదు 1000 ఏండ్ల భూమిమీద యేసుక్రీస్తు పరిపాలనకే ఇవ్వబడింది. కొంతమంది ఈ 1000 ను రూకముగనుండే పద్డతిలో ఉపయోగించారు. మరికొంతమంది ఈ 1000 ను ఉపమానముగా దీనిని చెప్పారు " చాలా కాల వ్యవధి," వాస్తవికంగాకాదు, భూమిమీద యేసుక్రీస్తు శారీరక పరిపాలన విషయం. ఏదిఏమైనా, ఆరు సార్లు ప్రకటన 20:2-7, వెయ్యేండ్ల పరిపాలన విశేషముగా దాని కాల వ్యవధి 1000సంవత్సరాలని చెప్పబడింది. ఒకవేళ దేవుడు మనతో సంభాషించటానికి ఇష్టపడినట్లయితే " చాలా కాల వ్యవధి," ఆయన చాల సులభతరమైన పద్దతిలో బహిర్గంగా మరియు పదేపదే సార్లు ఖచ్చితమైన వ్యవధి గురించి నొక్కివక్కాణించివుండేవాడు.

బైబిలు చెప్తుంది క్రీస్తు తిరిగి వచ్చినపుడు ఆయన తానే రాజుగా యెరూషలేములో స్థాపించుకొని, దావీదు సింహాసనముమీద కూర్చుండును ( లూకా 1:32-33). షరతులేని నిబంధన అడుగుతున్నది వాస్తవికంగా, శారీరకంగా క్రీస్తు తిరిగి వచ్చి రాజ్యమును స్థాపించునని. అబ్రాహాము నిబంధన ఇశ్రాయేలీయులకు దేశమును వాగ్ధానము చేసెను, సంతతి ఆశీర్వదించబడునని మరియు పాలకుడుగా మరియు ఆత్మీయ ఆశీర్వాదమును అనుగ్రహించెను ( ఆదికాండం 12:1-3). పాలస్తీనీయులు నిబంధన ఇశ్రాయేలీయుల దేశమును మరియు దేశపు వృత్తిని పునరుద్దీకరించుటాన్ని వాగ్ధానాన్ని చేసెను ( ద్వితీయోపదేశకాండం 30:1-10). దావీదుతో చేసిన నిబంధన ఇశ్రాయేలీయులకు క్షమాపణను వాగ్ధానము చేసెను - అంటే దానిని బట్టి దేశము ఆశీర్వదింపబడును (యిర్మీయా 31: 31-34).

రెండవరాకడప్పుడు. ఈ నిబంధనలు అన్ని నెరవేర్చబడును ఇశ్రాయేలు ఇతర దేశములనుండి సమకూర్చబడినప్పుడు ( మత్తయి 24:31, మార్పునొందినవారు ( జెకర్యా 12:10-14), మెస్సీయా ఏసుక్రీస్తు అధికారములో దేశము పునరుద్డీకరింపబడినపుడు,వెయ్యేండ్స్ల పరిపానలలో సంపూర్ణమైన పరిసరలతో శారీరక మరియు ఆత్మీయకంగా పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటాయోనని బైబిలు చెప్తుంది. సమాధానము కలుగజేయు సమయము ( మీకా 4:2-4; యెషయా 32: 17-18), సంతోషము (యెషయా 61:7-10), పేదరికము గాని రుగ్మతలు గాని ఉండవు ( ఆమోసు 9: 13-15; యోవేలు 2:28-29). బైబిలు ఇంకా చెప్తుంది విశ్వాసులు మాత్రమే వెయ్యేండ్ల పరిపాలనలో ప్రవేశింతురు. ఈ కారణమునుబట్టి, అది సంపూర్తిగా నీతిమంతులుగా వుండు సమయము (మత్తయి 25:37; కీర్తనలు 24:3-4), విధేయత యిర్మీయా 31:33), పరిశుధ్దత ( యెషయా 35:8), సత్యము ( యెషయా 65:16) , మరియు పరిశుధ్ధాత్మా నింపుదల ( యోవేలు 2:28-29). క్రీస్తు రాజుగా పరిపాలించును (యెషయా 9:3-7; 11: 1-10), దావీదు అధిపతిగా ( యిర్మీయా 31: 15-21; ఆమోసు 9:11), ఘనులు మరియు అధిపతులు (యెషయా 32:1; మత్తయి 19:28), మరియు యెరూషలేము రాజకీయంగా ప్రపంచ కేంద్రమవుతుంది ( జెకర్యా 8:3).

ప్రకటన 20:2-7 వెయ్యేండ్ల పరిపాలన వ్యవధి కాలమునుగూర్చి సరిగ్గా వివరించెను. ఈ లేఖనభాగాలు కాకుండా లెక్కలేనన్ని ఇతరులుకూడ భూమిమీద మెస్సీయా వాస్తవంగా పరిపాలించును. చాల దేవుని నిబంధనలు మరియు వాగ్ధానాలు వాస్తవికంగా, శారీరకంగా భవిష్యత్తు రాజ్యమును నెరవేర్చబడును. వెయ్యేండ్ల పరిపాలన మరియు దాని వ్యవది 1000 సంవత్సరాలు అని నిరాకరించుటకు, దీనికి సరియైన ఆధారము లేదు.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


వెయ్యేండ్ల పరిపాలన అంటే ఏంటి, మరియు వాస్తవికంగా దానిని అర్థంచేసుకోవాలా?