సాంప్రదాయబద్దమైన మతాన్ని నేనెందుకు నమ్మాలి?ప్రశ్న: సాంప్రదాయబద్దమైన మతాన్ని నేనెందుకు నమ్మాలి?

జవాబు:
నిఘంటువు నిర్వచనప్రకారము "మతము" అనగా ఆరాధించే దేవుడు లేక దేవుళ్లను నమ్ముట. సర్వ సాధారణంగా నడత మరియు ఆచారాలలో వ్యక్త పరచబడుట ఒక ప్రత్యేకమైన విశ్వాసప్రమాణము, ఆరాధన, మొదలగునవి, నీతిప్రమాణముగా గుర్తించబడుట. ఈ నిర్వచనము ప్రకారము బైబిలు సాంప్రదాయబద్దమైన మతము విషయమై మట్లాడుతుంది. కాని దానియొక్క ఉధ్దేశ్యము మరియు ప్రభావము దేవునిని సంతోషపరచలేవు.

ఆదికాండము 11 వ అధ్యాయములో మొట్టమొదటి సారిగా ఆచారబద్దమైన మతమును నోవహు సంతతివారు, దేవుని మాటకు విధేయతచూపిస్తూ భూమినంతటిని నింపుటకుగాను బాబేలు గోపురాన్ని కట్టడానికి సమకూడారు.వారు నమ్మింది మారుగా తమ ఐక్యతే ప్రాముఖ్యమని నమ్మారు దేవునితో సంభంధంకంటే. దేవుడు వారి భాషలను తారుమారుచేయుటవలన వారి సాంప్రాదాయమైన మతాన్ని పాడుచేసారు.

నిర్గమకాండం 6 వ అధ్యాయంలొ ఇశ్రాయేలీయుల దేశముకోసం దేవుడు ఒక మతాన్ని స్థాపించాడు. పది ఆఙ్ఞలు, ప్రత్యక్షగుడారపు విషయములోనున్న నియమములు, బలి అర్పణపద్దతులు అన్నియు దేవుడే ఏర్పరచాడు. మరియు వాటిని ఇశ్రాయేలీయులు అనుసరించారు. నూతన నిబంధన అధ్యాయనములో ఈ మతము యొక్క ఉద్డేశ్యము రక్షకుడు- మెస్సీయాయొక్క అవసరతను సూచించటానికే అని స్పష్టమౌతుంది (గలతీ 3, రోమా7). అయితే అనేకమంది తప్పుగా అర్థంచేసుకొని దేవునికి బదులుగా నియమాలను పద్దతులను ఆరాధించారు.

ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్రలో అనేక సంఘర్షణలకు కారణము ఆచారబద్దమైన మతములే. ఉదాహరణకు బయలు దేవతను ఆరాధించుట (న్యాయాధిపతులు 6: 1రాజులు 18), దాగోను (1 సమూయేలు) మరియు మొలెకు ( 2రాజులు 23:10). దేవుడు ఈ మతానుచరులను సంహరించుట ద్వారా తన సర్వ శక్తిని సార్వ భౌమాధికారాన్ని చూపించాడు.

సువార్తలలో పరిసయ్యులు సద్దూకయ్యులు యేసుక్రీస్తుకాలములోనున్న ఆచరబద్డమైన మతమునకు ప్రతినిధులు. యేసుక్రీస్తు నిత్యము వారి తప్పుడు భోధనలవలన వేషధారణపూరితమైన జీవనశైలిని ప్రశ్నించాడు. పత్రికలో అనేక గుంపులు సువార్తకు మరికొన్ని ఆచారాలను, పనులను సువార్తకు జోడించారు. వారు విశ్వాసులపై వత్తిడి తీసుకువచ్చి క్రైస్తవత్వాన్ని మతాన్ని జోడించి అంగీకరించేలా చేసారు. గలతీ, కొలస్సీ పత్రికలలో ఇట్టి మతాలవిషయమై హెచ్చరించారు. ప్రకటన గ్రంధంలో అంత్యక్రీస్తు ప్రపంచములో ఒక మతాన్ని స్థాపించటంద్వారా సాంప్రదాయబద్దమైన మతప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది.

అనేక సంధర్భాలలో సాంప్రదాయబద్ద మతము యొక్క ఉధ్దేశ్యం దేవుని నుండి దూరంచేయటమే జరుగుతుంది. అయితే బైబిలు ఖచ్చితంగా దేవుని ప్రణాళికలలోనున్న సాంప్రదాయబద్దమైన విశ్వాసులగురించి మాట్లాడుతుంది. సాంప్రదాయబద్దమైన విశ్వాసులగుంపును దేవుడు సంఘము అని పిలుస్తున్నారు. అపోస్తలుల కార్యములు , పత్రికలలో సంఘమునుంచి ఇచ్చిన సూచనలను బట్టి అది సాంప్రదాయబద్దమైనది మరియు అంతర సంభంధాలు కలిగియున్నదని అర్థం అవుతుంది. ఈ వ్యవస్థ భధ్రతను ఫలమును, మరియు ఇతరులను చేరటం విషయంలో సహాయపడుతుంది. సంఘంవిషయంలో దానిని "సాంప్రదాయబద్దమైన సంభంధం" అని దానినంటే బాగుంటుంది.

మతము అంటే మానవుడు దేవునితో కలిగియుండాలనుకున్నా సంభంధం. క్రైస్తవ విశ్వాసమయితే క్రీస్తుయేసుబలినిబట్టి దేవునితో మానవుడు కలిగియున్న సంభంధం. దేవునిని చేరటానికి ప్రణాళికలేదు (దేవుడే మనలను చేరాడు- రోమా 5:8). దీనితో గర్వించడానికి ఏమిలేదు (సమస్తమును కృపచేతనే స్వీకరించాడు- ఎఫెసీ 2:8-9).నాయకత్వపు విషయంలో విభేధాలకు తావులేదు (క్రీస్తు శిరస్సైయున్నాడు- కొలొస్సీయులకు 1:18). పక్షపాతమునకు తావులేదు (క్రీస్తునందు మనమందరు ఒక్కటే- గలతీ 3:28). సాంప్రదాయబద్దంగా సమకూడుట తప్పు కాదు. అయితే మతఫలితమైన నిష్టనియామాలపై కేంద్రీకరించుటయే సమస్య.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


సాంప్రదాయబద్దమైన మతాన్ని నేనెందుకు నమ్మాలి?