వేర్వేరు వంశావళులకు ప్రారంభము ఏంటి?ప్రశ్న: వేర్వేరు వంశావళులకు ప్రారంభము ఏంటి?

జవాబు:
బైబిలు ఖచ్చితముగా "వంశావళులు" లేక మానవుల చర్మపు రంగుల గురించి ప్రారంభము ఏంటి అని ఏమి బహిరంగముగా చెప్పలేదు. వాస్తవంగా, ఒకే ఒక్కజతి- మానవ జాతి. నవజాతిలోపలే చర్మపు రంగులలో మరియు శారీరక లక్షణములలో వ్యత్యాసము ఉన్నది. కొంతమంది ఏమని ఊహిస్తారంటే దేవుడు బాబేలులో భాషలను తారుమారు చేసినపుడు (ఆదికాండం 11:1-9), అప్పుడే ఆయన జాతులమధ్య వ్యత్యసమును కూడ కలుగజేసియుండవచ్చు. ఇది సాధ్యము, దేవుడు మానవులోని జన్యుమార్పులను తెచ్చేది మానవత్వము ఇంకా మంచి వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దేది, వారు వేర్వేరు పర్యావరణంలో జీవించుటకు, నల్లని చర్మము ఉన్నటువంటి ఆఫ్రికన్లు ఇంకా మేలైన రితిగా జీవించుటకు జన్యుశాస్త్రములో , వారు ఆఫ్రికాలోని మరిఎక్కువైన వేడిని భరించునట్లు తర్ఫీదుచేయుట ఎంతైన అవసరం. ఈ ధృక్పధము ప్రకారము, దేవుడు భాషలను తారుమారు చేసెను, మానవులను భాషాపరంగా వారిని వేరుచేయుటకు కారణమాయెను, మరియు అప్పుడు జన్యు పరంగా వేర్వేరు జాతులను సృష్ఠించి, మరి ఏయే జాతులు ఎక్కడ వారు స్థిరపడవలెనో దాని ఆధారంగా అక్కడ జాతులు సృష్ఠించెను. అది సాధ్యమైనప్పుడు, దీనికి సరియైన బైబిలు ఆధారమైనదన్ని ఎక్కడ బహిర్గతము చేయలేదు. ఇక జాతులు/ మానవుల చర్మపు రంగులు మరి ఎక్కడకూడ బాబెలు గోపు రానికి సంభందించిన ఆచూకిలు లేవూ.

జలప్రళయముతర్వాత, వేర్వేరు భాషలు ఉనికిలోకి వచ్చినపుడు, ఒక భాష మాట్లాడే గుంపువారు అదే భాషమాట్లడే గుంపుతో సహసించుటకు వెళ్ళేవారు. అలాగుచేయుటవలన, ఒక ప్రత్యేకమైన గుంపుకు చెందినవారి జన్యు శాతం నాటకీయంగా ఎక్కడలేకుండా ఏమాత్రం ఆ జాతి మొత్తం ప్రజానీకముతో కలియడానికి లేకుండా క్షీణించిపోయింది. రక్త సంబంధికుల కలయికవల్ల సంతానోత్పత్తికి దారితీసింది, మరియు ఈ లోపల కాలములోనే కొన్ని లక్షణములు ఈ వేర్వేరు గుంపులలో ఉద్ఘాటించినవి (జన్యుశాస్త్రపరంగా సంకేత పదజాలంలోనున్నట్లుగా ఆ లక్షణములు పొందుపరచబడి ఉన్నవి). ఇంకా ఈ అంతః ప్రజననం వలన మిగిలిన తరాలాలో కూడ ఉనికిలో నున్నవి, జన్యు మడుగు చిన్నది చిన్నదిగా ఎదుగుతున్నది, ఒక సమయానికివస్తే ఒకే భాష మాట్లడే కుటుంబ సభ్యులందరికి ఒకేరకంగా సమ్మానమైన లేక సరియైన లక్షణములు కలియున్నట్లు ఎదుగుతారు.

మరొక వివరణఏంటంటే ఆదాము మరియు హవ్వలు నల్లని, గోధుమ మరియు తెల్లని సంతానము, వారిలో నున్న జన్యువులనుండి ఉధ్భవించుటకు ఉన్నవి (మరియు వాటిమధ్య ఉధ్భవించగలిగిన రకములన్నియు సాధ్యమే). కొన్ని సార్లు మిశ్రమ జాతి జంటలకు పుట్టే పిల్లలు అటువంటి రంగులోని తారతమ్యములతో జన్మిస్తారు. అప్పటినుండి దేవుడు ఖచ్చితముగా మానవత్వాన్ని వారి స్వరూపములో విభిన్నత్వాన్ని కోరుకున్నాడు, అప్పుడు దేవుడు ఆదాము మరియు హవ్వలకు వేర్వేరు చర్మపు రంగులలో పిల్లలకు జన్మనిచ్చుటకు సామర్థ్యతనిచ్చాడు అని అనడంలో ఎంతో అర్థవంతమైంది. తర్వాత, జలప్రళయముతర్వాత బ్రతికినవారు నోవహు మరియు అతని భార్య, నోవహు ముగ్గురు కుమ్మారులు మరియు ముగ్గురి భార్యలు- మొత్తము ఎనిమిదిమంది మాత్రమే (ఆదికాండం 7:13). బహుశా, నోవహు కోడండ్రు మాత్రమే వేరే జాతికి చెందినవారు. ఇది కూడ అసాధ్యమైనది ఏమి కాదు, అదేంటంటే నోవహు భార్యకూడా నోవహు వంశానికి చెందినదై కాక వేరే జాతికి చెందినదై ఉండకపోవవచ్చును. ఒకవేల ఆ ఎనుబదిమందికూడా మిశ్రమ జాతికి చెందినవారఈయుండవచ్చు, దాని అర్థమేంటంటే వారిలో వేరే జాతికి చెందిన పిల్లలను ఉత్పత్తి చేయుటకు వారిలో ఆజన్యువులు ఇమిడిఉన్నవి. వివరన ఏమైనప్పటికి, ఈ ప్రశ్నకు చాల ప్రాముఖ్యమైన ఒక కోణం ఏంటంటే మనమందరము ఒకే జాతికి చెందినవారము, అందరు ఒకే దేవునిచేత సృష్ఠించబడినవారే, అందరు ఒకే ఉద్దేశ్యముకొరకే సృష్ఠించబడినవారే- ఆయనను మహిమపర్చుటకు.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


వేర్వేరు వంశావళులకు ప్రారంభము ఏంటి?