వివాహమునకు నన్ను నేను ఏవిధంగా సిద్ద్దపరచుకోగలను?ప్రశ్న: వివాహమునకు నన్ను నేను ఏవిధంగా సిద్ద్దపరచుకోగలను?

జవాబు:
ఒకరు జీవితంలో ఏదైనా చేయుటకు ప్రయత్నంచేయటం ఎంతో బైబిలుపరంగా వివాహమునకు సిద్ద్దపడుటం అంతే. ఒక సూత్రముంది అది తిరిగి జన్మించిన విశ్వాసులను అన్ని కోణములనుండీ పరిపాలించేది : అందుకాయన - నీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను నీ పూర్ణమనస్సుతోను నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలెననునదియే" (మత్తయి 22:37). ఇది యోచించక మాట్లాడిన ఆఙ్ఞ కాదు. ఇది విశ్వాసుల జీవితాలలో కేంద్రబిందువు లాంటిది. ఇది దేవునిపై దృష్టినుంచుటకు ఎంపికచేసుకొనుట లాంటిది మరియు పూర్ణహృదయముతో కేంద్రీకరిచినట్లయితే మన ఆత్మ మరియు మన మనస్సు ఆయన వాక్యముపై ఆయనను సంతోషపెట్టె విషయములతో నింపబడిఉంటుంది.

ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుద్వార దేవునితో మనకున్న సంబంధము అది మిగిలిన అన్నిరకాల దృష్టికోణంనుండి సంబంధాలను ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఈ వివాహ సంబంధము తను మాదిరికరుడైన క్రీస్తుపైన్న మరియు తన సంఘముపైన ఆధారపడియుంది (ఎఫెసీయులకు 5:22-33). మన జీవితములోని ప్రతీ కోణము వ్శ్వాసులముగా ఆయన ఆ~ం~ణలకు మరియు ఆయన కట్తడల ప్రాకారము జీవించుటకు తీసుకొనిన నిర్ణయమును బట్టి పరిపాలించబడుతుంది. దేవునికి మనము చూపించే విధేయత మరియు ఆయన వాక్యముతో మనలను మనము తర్ఫీదుచేఉకున్నపుడు దేవుడు వివహాములో మరియు ప్రపంచములో ఇచ్చిన పాత్రలను నెరవేర్చుటకు ఉపయోగపడును. తిరిగి జన్మించిన ప్రతి విశ్వాసి యొక్క పాత్ర అన్ని విషయాలలో దేవుని మహిమ పరచుటయే (1 కొరింథీయులకు 10:31).

వివాహమునకు సిద్దపడుటకుగాను , యేసుక్రీస్తు నిన్ను పిలిచిన పిలుపుకు తగినట్లు యోగ్యులుగా గాను, మరియు దేవునితో సాన్నిహిత్యముకలిగియుండుటకుగాను ఆయన వాక్యములో ద్వార నడవంది, (2 తిమోతి 3:16-17), అన్ని విషయములలో విధేయతపై కేంద్రీకరించండి. దేవునికి విధేయత కలిగి జీవించుటకు ఎటువంటి సులభమైన ప్రణాళికలేదు. మనము ఎంపిక చేసుకోవాల్సి దేంటంటే ప్రతి దినము లోకానుసారమైన దృక్పధాలను ప్రక్కకుపెట్టి, దానికి బదులు దేవుని వెంబడించవలెను. యోగ్యులుగా నడచుకొనుటకుగాను క్రీస్తుకు మనలను మనము వినయముతో ఒకేమార్గమైయున్న, ఒకే సత్యమైయున్న మరియు ఒకేజీవమైయున్న ఆయనకు దినదినము, క్షణక్షణము ఆధారంగా అప్పగించుకోవాలి. ప్రతీ విశ్వాసి అదేవిధముగా వివాహము అనే గొప్ప బహుమానము పొందుటకు సంసిధ్దులు కావలెను.

ఒక వ్యక్తి ఆత్మీయంగా వృద్ధిచెందినవాడై మరియు దేవునితో నడచుచున్నట్లయితే వివాహమునకు సిద్దపడటం అన్నిటికన్నా మించినదై యుండును. వివాహము వాగ్ధానము, పట్టుదల, తగ్గింపుజీవితము, ప్రేమ మరియు ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవటాని కోరుతుంది. ఈ గుణ లక్షణాలు ఎవరైతే దేవునితో సన్నిహిత సంబంధము కలిగియుంటాడో వానిలో ఇవి చాల కొట్టచ్చినట్లు కనపడును. నిన్ను నీవు వివాహమునకు సిద్దపరచుకొంటున్నపుడు, నిన్ను స్వరూపములోకితెచ్చుటకు మరియు నీలో ఆకారమేర్పరచువరకు ఆయన కావలనుకున్న పురుషుడు లేక స్త్రీ రూపమేర్పడువరకు దేవునికి మీజీవితాలలో పనిచేయటానికి అనుమతినివ్వాలి (రోమా 12:1-2). ఆయనకు నిన్ను నీవు అప్పగించుకున్నట్లయితే, అద్భుతమైన దినము ఆసన్నమయినపుడు నిన్ను నీవు వివాహమునకు సంసిధ్ధము చేసుకొనుటకు ఆయన నీకు సహాయపడును.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


వివాహమునకు నన్ను నేను ఏవిధంగా సిద్ద్దపరచుకోగలను?