సంఘము ఉద్డేశ్యము ఏంటి?ప్రశ్న: సంఘము ఉద్డేశ్యము ఏంటి?

జవాబు:
అపోస్తలుల కార్యము 2:42 సంఘము యొక్క ఉద్డేశ్య ప్రమాణమైయుండాలి: "వీరు అపోస్తలుల భోధయందును, సహవాసమందును, రొట్టె విరుచుటయందును ప్రార్థన చేయుటయందును ఎడతెగకయుండిరి." ఈ వచనము ప్రకారము ఉద్దేశ్యము/ సంఘము చేతపట్టవల్సిన కార్యక్రమములు 1) బైబిలు సిధ్దాంతములు భోధించుటయందును, 2). విశ్వాసులు కూడుకొనుటకు కావల్సిన స్థలము అనుగ్రహించడం,3). ప్రభ్బురాత్రి భోజనసంస్కారమును ఆచరించుట యందు, మరియు 4). ప్రార్థన.

సంఘము బైబిలు సిధ్దాంతము లు భోధించుటచేత మనము విశ్వాసములో చక్కగా స్థాపించబడతాము. ఎఫెసీయులకు 4:14 ఈ విధంగా ఛెప్తుంది, " అందువలన మనమిక మీదట పసిపిల్లలమై యుండి, మనుష్యుల మాయోపాయములచేత వంచనతోను, తప్పుమార్గమునకు లాగు కుయుక్తితోను, గాలికి కొట్టుకొనిపోవునట్లును, కల్పింపబడిన ప్రతి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొట్టుకొనిపోవుచు అలలచేత ఎగురగొట్టబడినవారమైన్ట్లుండక." సంఘము అనేది సహవసముగా కూడుకొనుటకు, మరియు క్రైస్తవులు ఒకనియందొకరు అనురాగము గలవారై, ఘనతవిషయములో ఒకనినొకడు గొప్పగా యెంచుకొనుడి (రోమా 12:10), బుద్దిచెప్పుకొనుటలో (రోమా 15:14), ఒకని నొకడు దయకలిగి కరుణాహృదయులై ( ఎఫెసీ 4:32), ఒకనికి ఒకడు క్షేమాభివృధ్దికి ప్రోత్సాహించుకొంటు (1 థెస్సలోనీయులకు 5:11), మరి ముఖ్యముగా ఒకరినొకరు ప్రేమించుటలో (1 యోహాను 3:11).

సంఘము అనేది విశ్వాసులు కూడుకొని ప్రభురాత్రి భోజనమును ఆచరించుటను, క్రీస్తు మనపక్షమున కార్చిన రక్తాన్ని, మరణమును ఙ్ఞాపకముచేసికొనుటకు నిర్ణయించబడింది ( 1 కొరింథీ 11:23-26). "రొట్టెవిరచుట" అనే తలంపు (అపోస్తలుల కార్యములు 2:42) సమాజముగా కలిసి భుజించుట అనే అర్థాన్నిస్తుంది. సహవాసాన్ని అభివృధ్దిపొందించుటకు ఇది మరొక ఉదాహరణ. అపోస్తలుల కార్యములు 2:42 ప్రకారము అంతిమ ఉద్దేశ్యము ఏంటంటే ప్రార్థన. సంఘము అనేచోట ప్రార్థనను ప్రోతాహించేదిగా, ప్రార్థన గురించి భోధించేదిగా, మరియు అవలంభించేదిగా వుండాలి. ఫిలిప్పీయులకు 4:6-7 " దేనిని గూర్చియైనను చింతపడకుడిగాని ప్రతి విషయములోను ప్రార్థన విఙ్ఞాపనములచేత కృతఙ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి. అప్పుడు సమస్త ఙ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానను యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును."

మరొక ఆఙ్ఞ సంఘాన్నికి ఇవ్వబడింది యేసు క్రీస్తు ద్వారా అనుగ్రహించబడే రక్షణను సువార్తను గురించి ప్రకటించాలి (మత్తయి 28:18-20; అపోస్తలులకార్యములు 1:8). మాట మరియు క్రియలు ద్వారా సువార్తను ప్రకటిస్తూ నమ్మకముగా వుండాలని సంఘమును దేవుడు పిలిచెను. సంఘము సమాజానికి వెలుగునిచ్చే దీపస్థంభముగాను, ప్రభువును మరియు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వైపు వ్యక్తులను నడిపించుటకును తోడ్పడాలి. సంఘము సువార్తను తీసుకొనివెళ్ళి సభ్యులను సువార్తను ప్రకటించేవారిగా తయారుచేయవలెను (1 పేతురు 3:15).

యాకోబు 1:27 లొ సంఘము యొక్క అంతిమ ఉధ్దేశ్యము ఇవ్వబడింది: తండ్రియైన దేవుని యెదుట పవిత్రమును నిష్కళంకమునునైన భక్తి యేదనగా- దిక్కులేని పిల్లలను విధవరాండ్రను వారి ఇబ్బందిలో పరామర్శించుటయు, ఇహలోకమాలిన్యము తనకంటకుండ కాపాడుకొనుటయునే." సంఘము చేసే వ్యాపారము ఏంటంటే నిస్సహాయతలోనున్న వారికి సేవచేయడమే. ఇది కేవలము సువార్తనుగూర్చిన సత్యాలను పంచుకొనుటయే కాదు గాని, శారిరక అవసరతలు లాంటివి ( ఆహారము, వస్త్రములు, ఆశ్రయం) అవి అవశ్యకము మరియు తగినవి. సంఘము క్రీస్తునందు విశ్వాసులను పాపమును అధిగమించుటకు గాను వారికి కావల్సిన పరికరములను మరియు వారు ప్రపంచపు కాలుష్యమునుండి స్వతంత్రులుగానుండునట్లు తర్ఫీదుచేయవలెను. ఇది బైబిలు భోధించుట ద్వారా మరియు క్రైస్తవ సహవాసము వలననే జరుగును.

అయితే సంఘము యొక్క ఉద్డేశ్యము ఏంటి? పౌలు కొరింథులోనున్న విశ్వాసుల గురించి ఒక గొప్ప ఉదాహరణ ఇచ్చెను. సంఘము అనేది దేవుని చేతులు, నోరు మరియు పాదములు ఈ లోకములోనివి- క్రీస్తు శరీరము ( 1 కొరింథీయులకు 12:12-27). యేసు క్రీస్తు శారీరకంగా ఈ లోకములోనుండి పనులు చేస్తున్నట్లయితే మనమును అవే పనులు చేస్తూ వుండే వాళ్ళం. సంఘము అనేది "క్రైస్తవునిగా, " క్రీస్తును పోలి," మరియు "క్రీస్తును వెంబడిస్తూ" వుండాలి.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


సంఘము ఉద్డేశ్యము ఏంటి?