యేసుక్రీస్తు రెండవరాకడ అంటే ఏంటి?ప్రశ్న: యేసుక్రీస్తు రెండవరాకడ అంటే ఏంటి?

జవాబు:
యేసుక్రీస్తు రెండవరాకడ అనేది దేవునియందు విశ్వాసముంచే విశ్వాసులకు కలిగిన అ నిరీక్షణ ఏంటంటే అన్నిటిని ఆయన అధీనములోనుంచును మరియు వాగ్ధానములలో మరియు వాక్యభాగములలొని ప్రవచనములయందు విశ్వాసముంచిఉనవారు కూడ ఆయన మొదటి రాకడలో బెత్లెహేములో ఒక చిన్న బాలుడుగా పశువుల పాకలో ప్రవచించినరీతిగా జన్మించాడు. యేసు, తన జన్మం, జీవితం, సేవ, మరణం మరియు పునరుత్ధానము విషయంలో మెస్సీయానుగూర్చిన ప్రవచనములన్నియు నెరవేర్చబడినాయి. ఏదిఏమైనా, ఇంకా కొన్ని మెస్సీయాను గూర్చిన ప్రవచనులు నెరవేర్చ్బడవలసి వున్నది. యేసుక్రీస్తు రెండవరాకడలో మరల తిరిగివచ్చునపుడు ఈ ప్రవచనములు ఇంకా నెరవేరబడుతాయి. మొదటిరాకడలో యేసుక్రీస్తు శ్రమలు పొందుతున్న దాసుడు. రెండవరాకడ యేసుక్రీస్తు జయోత్సాహుడైన రాజు. మొదటి రాకడలో యేసు ఎంతో దీనమైన పరిస్థితులలో వచ్చాడు. ఆయన రెండవ రాకడలో ఆయనతో పాటు వున్న దేవదూతలతో ఆయన ఆవిర్భవించును.

పాతనిబంధన ప్రవక్తలు రెండవ రాకడను గూర్చి సరియైన ప్రత్యేకత చూపించలేదు. ఇది యెషయా 7:14; 9:6-7 మరియు జెకర్యా 14:4 లో చూడవచ్చును. ఈ ప్రవచనములు కారణంగా ఇవి ఇద్దరు వ్యక్తులను గూర్చి చెప్పబడినట్లు, శ్రమను పొందిన యేసయ్యను , జయోత్సాహుడైన రాజును కూడ వుండే వుంటారని చాలమంది యూదా చరిత్రాకారులు నమ్మారు. వారు సరిగ్గ గ్రహించకలేకపోయింది ఏంటంటే ఒకే మెస్సీయా వేర్వేరు భాధ్యతలను నెరవేర్చగలడని. యేసు ఆయన మొదటి రాకడలో శ్రమను పొందిన దాసుడుగా భాధ్యతను నెరవేర్చాడు ( యెషయా 53). యేసు ఆయన రెమ్డవ రాకడలో ఇశ్రయేలీయులను విమోచించేవాడుగా మరియు రాజుగా నెరవేర్చునని చెప్పబడుతుంది. జెకార్యా 12:10 మరియు ప్రకటన 1:7 , రెండవ రాకడను వివరిస్తుంది, యేసు చీల్చబడిన వెనుకటి స్థితిని చూపిస్తుంది. ఇశ్రాయేలు, మరియు మొత్తం ప్రపంచం అందరు అంగాలార్పు లార్చుదురు ఎందుకంటే మొదటి రాకడలో వచ్చిన మెస్సీయాను అంగీకరించనందుకు.

యేసు పరలోకమునకు ఆరోహణమైన తర్వాత , దూతలు అపోస్తలులతో ఈ విధంగా ప్రకటించెను " గలలియా మనుష్యులారా. మీరెందుకు నిలిచి ఆకాశమువైపు చూచుచున్నారు? మొ యొద్డనుండి పరలోకమునకు చేర్చుకొనబడిన యీ యేసే, ఏ రీతిగా పరలోకమునకు వెళ్ళుట మీరు చూచితిరో ఆరితిగానే ఆయన తిరిగి వచ్చునని వారితో చెప్పిరి" (అపోస్తలుల కార్యములు 1:11). జెకర్యా 14:4 రెండవసారి యేసుప్రభువు వారు ఒలీవలకొండపైన ప్రత్యక్షమవుతాడని గుర్తించారు. మత్తయి 24:30 ప్రకటిస్తుంది " అప్పుడు మనుష్య కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అప్పుడు మనుష్యకుమ్మారుడు ప్రభావముతోను మహా మహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచ్చుట చూచి, భూమిమీదనున్న సకల గోత్రముల వారు రొమ్ము కొట్టుకొందురు." తీతుకు 2:13 లో రెండవ రాకడనను " మహిమతో కూడిన ప్రత్యక్షత" వర్ణిస్తుంది.

ప్రకటన 19:11-16 వరకు రెండవ రాకడగురించి సంక్షిప్తంగా ఇవ్వబడింది, " మరియు పరలోకము తెరువబడియుండుట చూచితిని. అప్పుడిదిగో, తెల్లని గుఱ్ఱమొకటి కనబడెను. దానిమీద కూర్చుండియున్నవాడు నమ్మకమైనవాడును సత్యవంతుడును అను నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబట్టి విమర్శచేయుచు యుద్డము జరిగించుచున్నాడు. ఆయన నేత్రములు అగ్నిజ్వాల వంటివి, ఆయన శిరస్సుమీద కిరిటములుండెను. వ్రాయబడిన ఒక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకే గాని మరి ఎవనికిని తెలియదు; రక్తములో ముంచబడిన వస్త్రము ఆయన ధరించికొనియుండెను. మరియు దేవుని వాక్యము అను నామము ఆయనకు పెట్టబడియున్నది. పరలోకమునందున్న సేనలు శుభ్రమైన తెల్లని నార బట్టలు ధరించుకొని తెల్లని గుఱ్ఱము లెక్కి ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. జనములను కొట్టుటకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడ్గము బయలు వెడలు చున్నది. ఆయన ఇనుపదండముతో వారిని ఏలును: ఆయనే సర్వాధికారియగు దేవుని తీక్ష్ణమైన ఉగ్రత అను మద్యపుతొట్టి త్రొక్కును. రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువును అను నామము ఆయన వస్త్రము మీదను తొడమీదను వ్రాయబడియున్నది."


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


యేసుక్రీస్తు రెండవరాకడ అంటే ఏంటి?