అంత్యకాలములో కనపడే సూచనలు?ప్రశ్న: అంత్యకాలములో కనపడే సూచనలు?

జవాబు:
మత్తయి 24:5-8 లో కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన ఆచూకిలు అంత్యదినములు ఎలా అని గుర్తించటానికి, "అనేకులు నా పేరట వచ్చి- నేనే క్రీస్తునని చెప్పి పలువురిని మోసపరచెదరు. మరియు మీరు యుద్డములనుగూర్చియు యుద్దసమాచారములను గూర్చియు వినబోదురు; మిరు కలవరపడకుండ చూచుకొనుడి. ఇవి జరుగవలసియున్నవి గాని అంతము వెంటనే రాదు. జనము మీదికి జనమును రాజ్యముమీదికి రాజ్యమును లేచును. అక్కడక్కడ కరవులును భూకంపములును కలుగును; ఇవన్నియు వేదనలకు ప్రారంభము." అబద్దపు మెస్సీయాలు పెరుగుతున్న కొలది, యుద్డములు పెరుతూవుండగా, మరియు కరవులు, తెగుళ్ళు మరియు సామాన్య భూకంపములు అధికమవుతున్నయి అంటే- ఇవే అంత్యదినములకు సూచనలు. ఈ వాక్య భాగములో మనకు హెచ్చరిక ఇచ్చినప్పటికి; మనము మోసగింపబడకూడదు, కారణం ఈ ఘటన పురుడు నొప్పులకు మొదలు మాత్రమే, ఇంకా అంతము రావల్సివుంది.

కొంతమంది భాష్యం చెప్పేవారు భూకంపంను చూపిస్తారు, రాజకీయ ఆకస్మిక హింసాత్మక మార్పులను. మరియు ఇశ్రాయేలీయులు ఎదుర్కొనే ప్రతీదానిని తప్పనిసరియైన సూచనగా తీసుకొని అంత్యదినములు దగ్గరకు వచ్చినవని చెప్పుదురు. ఈ సంఘటనలు అంత్యదినములు దగ్గరకు వచ్చినవని చెప్తున్నప్పటికి, అంత్యదినములు దగ్గరకు వచ్చినవనుటకు అవి అవసరమైన దిక్సూచులు కాకపోవచ్చును. అపోస్తలుడైన పౌలు హెచ్చరిస్తున్నాడు అంత్యదినములలో అధిక శాతములో అబద్ద భోధకులు వచ్చును. "అయితే కడవరి దినములో కొందరు అబద్దికుల వేషధారణవలన మోసపరచు ఆత్మలయందును దయ్యముల భోధయందును లక్ష్యముంచి, విశ్వాస భ్రష్టమగుదరని ఆత్మ తేటగా చెప్పుచున్నాడు " 1 తిమోతి 4:1). అంత్యదినములు "నాశనకాలము" గా వివరించబడినది ఎందుకంటే అధికమవుతున్న మనుష్యులయొక్క దుష్ట స్వభావము మరియు ప్రజలు ఎవరైతే " సత్యమును ధిక్కరించేవారు (2 తిమోతి 3:1-9; మరియు చూడండి 2 థెస్సలోనీకయులకు 2:3).

ఇతర కొన్ని శక్యమైన సూచనలు అవి యెరూషలేములో యూదుల దేవాలయమును తిరిగి కట్టబడాల్సివుంది, ఇశ్రాయేలీయుల మద్య విరోధభావం అధికమౌతాదని, మరియు ప్రపంచములో ఒకే -పరిపాలన వస్తుందని సూచనలు. అతి ప్రాముఖ్యమైన అంత్యకాలపు సూచనేటంటే , ఏదిఏమైనా, అది ఇశ్రాయేలీయేలు దేశము. 1948లో, ఇశ్రాయేలు ఒక సార్వభౌమత్వపు దేశము, మరి ముఖ్యముగా క్రీ. శ 70 లో మొదటి సారిగా గుర్తింపుపొందినది. దేవుడు అబ్రాహాముకు వాగ్ధానము చేసేను అతని సంతానము కనాను దేశమును "నిత్య స్వాస్థ్యముగా" ( ఆదికాండం17:8), మరియు యెహెజ్కేలు ప్రవచించిన రీతిగా శారీరక మరియు ఆత్మీయ ముగా ఇశ్రాయేలు పునరుజ్జీవైమ్పచేయబడునని ( యెహెజ్కేలు 37 వ అధ్యాయము). తన స్వంత భూమిలోనే ఇశ్రాయేలు దేశము గా పరిగణిచబడటం అది అంత్యకాలపు ప్రవచనము ఎందుకంటే జరగబోవు (మరణాంతరం జీవచరిత్రకు) సంభంధించిన విషయాలలో ఇశ్రాయేలు ప్రాముఖ్యతచెందింది(దానియేలు 10:14; 11:41; ప్రకటన 11:8).

మనస్సులో ఈ సూచనలను దృష్ఠిలో పెట్టుకొని, మనము ఙ్ఞానవంతులుగా అంత్యకాలమును కొరకు వేచియుంటూ విషయాలను ముందుగానే గ్రహించుటకు సంసిద్దులుగానుండాలి. మనము చేయకూడనిది, ఏదిఏమైనా, ఏఒక్క ఘటనను తీసుకున్న అది అంత్యకాలమునకు సూచన్గా పరిగణించి భాష్యంచెప్పుటకు ప్రయత్నించ్కూడదు. దేవుడు మనకు సమాచారమునిచ్చాడు మనము సంసిద్దులుగానుండుటకు, మరియు దానికొరకే మనము పిలువబడినాము.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


అంత్యకాలములో కనపడే సూచనలు?