ఒక మానవునిలోని ప్రాణము మరియు ఆత్మకు ఉన్న వ్యత్యాసమేంటి?ప్రశ్న: ఒక మానవునిలోని ప్రాణము మరియు ఆత్మకు ఉన్న వ్యత్యాసమేంటి?

జవాబు:
జీవము మరియు ఆత్మ అనేవి రెండు ప్రాధమికమైన అభౌతికమైన/ అపధార్థముకాని విషయాలు మానవునికి లేఖనము ఆపాదించినది. ఈ రెండింటి మధ్య సరియైన వ్యత్యాసాన్ని వివేచించుటకు యత్నము చేసినట్లయితే చాలా గందరగోళము కలుగచేయును. "ఆత్మ" అనే పదము కేవలము అపదార్థమయిన మానవుని ఒక కోణము మాత్రమే. మానవులు ఆత్మను కలిగియున్నారు, గాని మనము ఆత్మలము కాదు. ఏదిఏమైనా, లేఖనములో విశ్వాసులు మాత్రమే ఆత్మీయముగా సజీవులు అని ప్రకటిస్తుంది ( 1 కొరింథీయులకు 2:11; హెబ్రీయులకు 4:12; యాకోబు 2:26), అవిశ్వాసులయితే ఆత్మీయముగా చచ్చినవారే 9 ఎఫెసీయులకు 2:1-5; కొలస్సీయులకు 2:13). పౌలు రాతలలో, ఒక విశ్వాసికి ఆత్మీయత చాలా ప్రాముఖ్యమైంది (1 కొరింథీయులకు 2:14; 3:1; ఎఫెసీయులకు 1:3; 5:19; కొలస్సీయులకు 1:9; 3:16). ఆత్మయే మానవత్వానికి దేవునితో సన్నిహిత సంభంధం కలిగియుండుటకు ఒక సామర్థ్యతను ఇచ్చేది. ఎప్పుడైన "ఆత్మ" అనే పదమును వాడినట్లయితే, అది అభౌతికమైన మానవభాగాన్ని, దేవునితో సంభంధం "కలుపుకొనే" భాగాన్ని గురించి , ఆయనే తనకుతానే ఆత్మయైయున్నాడు (యోహాను 4:24).

ప్రాణము/జీవము అనేది అపధార్థముకాని మరియు పధార్థమైన మానవునిలోని కోణములు. మనవ స్వరూపులు ఆత్మను కలిగియునారనుటకంటే మానవులే ప్రాణులు అని సూచిస్తుంది. దాని ప్రధమికంగా అర్థంచేసుకోవాలంటే, పదము " ప్రాణం అంటే "జీవం" అని అర్థం. ఏదిఏమైనా, ముఖ్యమైన అర్థం అతీతమైనది, బైబిలు ప్రాణమును అనేక సంధర్భాలలో ఉపయోగించింది. అందులో ఒకటి మానవునికి పాపముచేయుటకు ఆత్రుత చూపడం (లూకా 12:26). మానవత్వము సహజముగా చెడ్డది, మరియు మన ప్రాణము దాని కారణముగా కల్మషముతోకూడినదయినది. ప్రాణముయొక్క జీవిత మూలసూత్రము శారీరక మరణము అప్పుడు అది తీసివేయబడును(ఆదికాండం 35:18; యిర్మీయా 15:2). ప్రాణము, ఆత్మతో వున్నట్టుగా, ఇది చాలా ఆత్మీయ మరియు భావోద్రేకాలకు కేంద్రమైయున్నది (యోబు 30:25; కీర్తనలు 43:5; యిర్మీయా 13:17). ఎప్పుడైన "ప్రాణము" అనే పదము ఉపయోగించినపుడు, వారు జీవించివున్నప్పటికి లేక మరణము తర్వాత జీవితమునకైనా అది మొత్తం వ్యక్తికి వర్తిస్తుంది.

ప్రాణము మరియు ఆత్మ రెండు ఒకటినొకటి సంభంధం కలిగియున్నవి , అవి వేరుచేయలేనివి (హెబ్రీయులకు 4:12). ప్రాణము మానవత్వానికి వారి జీవితానికి ముఖ్యమైనది; అది మనమెవరోమో అని. ఆత్మ అది మానవులను దేవునితో కలిపే కోణంను సూచిస్తుంది.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


ఒక మానవునిలోని ప్రాణము మరియు ఆత్మకు ఉన్న వ్యత్యాసమేంటి?