ఆత్మీయ ఎదుగుదల- ఆత్మీయ ఎదుగుదల అంటే ఏంటి?ప్రశ్న: ఆత్మీయ ఎదుగుదల- ఆత్మీయ ఎదుగుదల అంటే ఏంటి?

జవాబు:
ఆత్మీయ ఎదుగుదల అనేది ఒక పద్దతి యేసుక్రీస్తువలె మరీ మరీ మార్పునొందుటకు. మన విశ్వాసము యేసునందుంచినపుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయనవలె మార్పునొందుటకు జరిగించే పద్దతి, ఆయన స్వారూప్యములోనికి మార్చుటకు. ఆత్మీయ ఎదుగుదల బహుశా చక్కగావివరించబడిన పాఠ్యభాగము 2 పేతురు 1:3-8వరకు,ఏమి చెప్తున్నదంటే ధేవుని శక్తిచేత జీవమునకును భక్తికిని "మనకు కావాలసినవాటన్నిటిని", దయచేయువాడు, అదే ఆత్మీయ ఎదుగుదల గురియైయున్నది. గమనించండి మనకేధి అవసరమో అది "దేవునిగూర్చిననట్టు మన ప్రభువైన యేసునుగూర్చినట్టునైన అనుభవఙ్ఞానమువలన" మనకు కావల్సింది పొందుకొనుటకు అది కీలకమైనది. మనకు ఙ్ఞానము ఆయన వాక్యమునుండి అనుగ్రహించబడేది, మన అభివృద్ధికొరకు మరియు ఎదుగుదలకొరకు.

గలతీ పత్రికలో 5:19-23 వరకున్న వచనములో రెండు జాబితాలున్నవి. వచనములు 19-21 వరకున్న జాబితా "శరీరానుసారమైన కార్యములు." మనము క్రీస్తు దగ్గరకు రక్షణ పొందకముందు ఇవే విషయాలు మన జీవితాలలో గుర్తింపబడినవి. శరీరానుసారమైన కార్యములు అనే క్రియలను మనము ఒప్పుకోవాలి, వాటినుండి మార్పునొందాలి, మరియు, దేవుని సహాయముతో, జయించాలి. మనము ఆత్మీయంగా ఎదుగుదలను అనుభవించేకొలది, కొద్దిగా మరియు కొద్దికొద్దిగా "శరీరక క్రియలు" మనజీవితములో తగుమాత్రమే కన పడతాయి. రెండవ జాబిత "ఆత్మీయ ఫలములు" (వచనములు 22-23). ఈ గుణాలు యేసుక్రీస్తునందు రక్షణనానుభవము కల్గియున్నామని మన ఇప్పటి జీవితాన్ని గురించి తెలియపరిస్తుంది. ఆత్మీయ ఫలములు మనలో స్పష్టముగా కనపడే కొలది మనము ఆత్మీయ ఎదుగుదలను కలిగియున్నామని అది విశదమవుతుంది.

రక్షణనొందుటవలన కలిగిన మార్పుజరిగినప్పుడు, ఆత్మీయ ఎదుగుదల ఆరంభమవును. పరిశుద్దాత్ముడు మనలో నివసించును (యోహాను 14:16-17). మనము క్రీస్తునందు నూతన సృష్టియైయున్నాము (2 కొరింథీయులకు 5:17). పాత స్వభావము నూతన స్వభావముచే భర్తీచేయబడింది (రోమా 6-7). ఆత్మీయ ఎదుగుదల అది దేవుని వాక్యాన్ని మనము పఠించి మరియు సత్యాలను మనజీవితానికి అన్వయించుకొనుటవలన జీవితాంతము జరిగే పద్దతిపై ఆధారపడివున్నది (2తిమోతి 3:16-17) మరియు మనము ఆత్మలో నడచుటవలన ( గలతీయులకు 5:16-26). మనము ఆత్మీయ ఎదుగుదలను వెదకుటకై, మనము దేవునికి ప్రార్థిస్తూ మరియు మనము ఏయే విషయములలో మనము ఎదగాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడో వాటి కొరకై ఆయననుండి తెలివిని పొందుటకై ప్రార్థించాలి. మనము దేవినిలో విశ్వాసమును పెంపొందించుకొనుటకై మరియు ఙ్ఞానము కొరకై ఆయనను అడగవలెను. దేవుడు ఇష్టపడేధి మనము ఆత్మీయంగా ఎదగాలని, మరియు ఆయన మనకైతే ఆత్మీయంగా ఎదుగుటకు ఏది అవసరమో అన్ని మనకనుగ్రహించాడు. పరిశుద్దాత్ముని సహాయముతో, మనము పాపమును జయించి మరియు మనరక్షకుడైన దేవుని మరియు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వలె మనము స్థిరులమవుటకు తోడ్పడును.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


ఆత్మీయ ఎదుగుదల- ఆత్మీయ ఎదుగుదల అంటే ఏంటి?