క్రమబద్దమైన వేదాంతము అంటే ఏంటి?ప్రశ్న: క్రమబద్దమైన వేదాంతము అంటే ఏంటి?

జవాబు:
"క్రమబద్దము" అంటే ఏదైనా ఒకదానిని క్రమములో పెట్టడం. క్రమబద్దమైన వేదాంతం అంటే, కాబట్టి, వేదాంతములోని అనేక రకాల భాగాలను గురించి వివరించేపద్దతి. ఉదాహరణకు, బైబిలులోని చాలా పుస్తకాలు దూతలను గురించి సమాచారమిస్తాయి. గాని ఏ ఒకే ఒక్కపుస్తకము మాత్రమే దూతలను గూర్చి అంతా సమాచారమివ్వవు. క్రమబద్దమైన వేదాంతం చేసే పనేటంటే బైబిలులోని అన్ని పుస్తకములనుండి దూతలను గూర్చిన వ్రాయబడిన సమాచారమును సేకరించి మరియు వాటిని అనుగుణంగా ఒక క్రమపద్దతిలో ఏర్పరచుటనే దేవదూతల శాస్త్రము. ఇదియే క్రమబద్దమైన వేదాంతమును గూర్చినది- బైబిలులోని విషయాలను సేకరించి, ఒక క్రమములో ఏర్పరచి పరిష్కారమైన పద్దతిలో భోధించుట.

వేదాంత సముచితం లేక పైతృకమైన వేదాంతము, ఇది తండ్రినిగూర్చిన విషయాలను అధ్యాయనముచేసేది. క్రిస్టాలజి అనగా కుమారుడైన దేవుడు, యేసు క్రీస్తును గూర్చి అధ్యాయనముచేసేది. న్యుమాటాలజి అనగా పరిశుధ్దాత్ముడైన దేవునిని గూర్చి అధ్యయించేది. బిబ్లియాలజి అనగా బైబిలు గురించి చదివేది. సొటిరియాలజి అనగా రక్షణను గురించి చదివేది. ఎక్లీసియాలజి అనగా సంఘమును గూర్చి అధ్యాయనం. ఏంజియాలజి అనగా దూతలను గూర్చి అధ్యాయనం. డీమానాలజి అనగా క్రైస్తవ ధృక్పధమునుండి దయ్యములను గూర్చి అధ్యయనముచేసేది. క్రైస్తవ మానవ పరిణామ శాస్త్రము అనగా క్రైస్తవ ధృక్పధమునుండి మానవత్వమును అధ్యయనంచేయుట. హెమర్షియాలజి అనగా పాపమునుగూర్చి అధ్యయనం. క్రమబద్దమైన వేదాంతామనేది బైబిలులోని సత్యముల అర్థం గ్రహించి మరియు క్రమమైన పద్దతిలో భోధించుటకు గొప్ప ప్రాముఖ్యమైన పనికరము.

క్రమబద్దమైన వేదాంతామునకు ఇంకా చేకూర్చినట్లయితే, ఇంకా మరికొన్ని మార్గాలలో వేదాంతమును విభజించవచ్చు. బైబిలు పరమైన వేదాంతములో బైబిలులోని కొన్ని పాఠ్యభాగమును లేక పాఠ్యభాగములను అధ్యయనంచేసి మరియు వేదాంతములోని అనేక కోణాలను అలోచిస్తూ దృష్ఠిస్తుందో వాటిని నొక్కి వక్కాణించటమే. ఉదాహరణకు, యోహాను సువార్త క్రిస్టాలాజికల్ ధృక్పోధంలో వుంటూంది కాబట్టి చాల ఎక్కువభాగం క్రీస్తూ దైవత్వముపై దృష్ఠి సారించింది (యోహాను 1:1, 14; 8:58; 10:30; 20:28). చారిత్రాత్మక వేదాంతము అనేది సిధ్దాంతములను అధ్యయనముచేస్తూ మరియు అవి ఏవిధంగా క్రైస్త్వ సంఘము కొన్ని శతాబ్ధములనుండి క్రమేణా ఉనికిలోకి వచ్చినవో తెలిసికొనడానికి ఉపయోగపడుతుంది. పిడివాద వేదాంతము అనేది కొన్ని క్రైస్తవ గుంపులవారు సిధ్దాంతములను అధ్యయనముచేయుట- వారు కలిగియున్న క్రమబద్దమైన సిధ్దాంతములు- ఉదాహరణకు, కాల్వినిస్టిక్ వేదాంతం మరియు ధర్మవ్యవస్థ వేదాంతం. సమకాలీన వేదాంతము అనగా సిధ్దాంతములు ఏవిధంగా ఉనికిలోకి వచ్చినవో వాటిని అధ్యయనముచేయుట లేక నవీనమైన కాలములలో ఎక్కువగా దృష్ఠీకరించి విషయములను అధ్యయనముచేయుట. ఏ పద్దతిలోనైనా ఎటువంటి వేదాంతమును అధ్యయనము చేసినప్పటికి, ప్రాముఖ్యముగా అభ్యసించాల్సినది క్రైస్తవ వేదాంతమే.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


క్రమబద్దమైన వేదాంతము అంటే ఏంటి?