శ్రమలకాలము అంటే ఏంటి? శ్రమలకాలము ఏడు సంవత్సరములుండుననని ఏవిధంగా తెలుసు?ప్రశ్న: శ్రమలకాలము అంటే ఏంటి? శ్రమలకాలము ఏడు సంవత్సరములుండుననని ఏవిధంగా తెలుసు?

జవాబు:
శ్రమలకాలము భవిష్యత్తు ఏడు సంవత్సరములు వ్యవధి దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులపట్ల చేయాల్సినవన్ని ముగించి మరియు అవిశ్వాసప్రపంచాన్ని క్రమబద్దీకరణములో దానిని సమాప్తిచేయటం. సంఘం, అనేది యేసుక్రీస్తు వ్యక్తిత్వం మరియు ఆయన చేసినపనియందు ఎవరైతే నమ్మికయుంచారో వారిని ఆపాపపు శిక్షనుండి రక్షించుటకు, వారు ఆ శ్రమలకాలంలో పాల్గొనరు. సంఘం, దేవుడు తన ప్రజలను భూమిమీదనుండి తోడ్కొనిపోయే సన్నివేశము ఎత్తబడుట అంటాం (1 థెస్సలోనీకయులకు 4:13-18; 1 కొరింథీయులకు 15:51-53). సంఘం రాబోయే ఉగ్రతనుండి రక్షించబడినది (1 థెస్సలోనీకయులకు 5:9). లేఖనములు చూచినట్లయితే, శ్రమలకాలమునే అనేక వేర్వేరు పదాలతో పిలువబడియున్నది, యెహోవా దినము (యెషయా 2:12; 13:6-9; యోవేలు 1:15; 2:1-31; 3:14; 1 థెస్సలోనీకయులకు 5:2); భాధ లేక శ్రమలకాలము(ద్వితియోపదేశకాండం 4:30; జెఫన్యా 1:1); మహా శ్రమలకాలము, ఇది ఏడేండ్ల పాలనలోని విస్తృతమైన రెండవ భాగమును సూచిస్తుంది (మత్తయి24:21); కాలము లేక ఉగ్రతదిఅనము (దానియేలు 12:1; జెఫన్యా 1:15); యాకోబు సంతతివారికి ఆపద వచ్చు దినము (యిర్మీయా 30:7).

దానియేలు 9:27ప్రకారము అర్థం గ్రహించి శ్రమలకాము వ్యవధి మరియు కాలమును ఎరుగుట ఎంతైనా అవసరం. ఈ పాఠ్యాభాగము డెబ్బది వారముల గూర్చి మాట్లాడుతుంది ఆయన ప్రజలకు వ్యతిరేకముగా ప్రకటించబడింది. దానియేలు ప్రకలు యూదులు, ఇశ్రాయేలు దేశము మరియు దానియేలు 9:24 కాల పరిమితిని ప్రస్తావిస్తు దేవుడు తిరుబాటును మాన్పుటకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషమునిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకును, యుగాంతమువరకుండునట్టి నీతిని బయలు పరచుటకును, దర్శనమును ప్రవచనమును ముద్రించుటకును, అతి పరిశుధ్ద స్థలమును అభిషేకించుటకును." దేవుడు ప్రకటించాడు నీ జనమునకు పరిశుధ్దపట్టణమునకు "డెబ్బది వారములు" విధింపబడెను. ఈ డెబ్బై ఏడేండ్ల కాలము, లేక 490 సంవత్సారాలు . ( కొన్ని తర్జుమాలు 70 వారముల ప్రార్థన). ఇది దానియేలులోని వేరొక పాఠ్యభాగముద్వారా ధృవీకరించబడుతుంది. 25 మరియు 26 వచనాలలో, దానియేలు మెస్సీయా డెబ్బైఏడు మరియు అరువది వారముల తర్వాత నిర్మూలము చేయబడును (మొత్తం 69), అప్పుడు యెరూషలేము మరల కట్టించవచ్చునని ఆఙ్ఞ బయలుదేరిన సమయము. మరొక మాటలలో, 69 ఏడెండ్ల సంవత్సారాలు(483) యెరూషలేము మరల కట్టించవచ్చునని ఆఙ్ఞ ఇవ్వబడింది, మెస్సీయా నిర్మూలము చేయబడును. బైబిలు పరమైన చారిత్రకారులు అవి 483 సంవత్సారాలు అని ధృవీకరించి అప్పుడు యెరూషలేము మరల కట్టించవచ్చునని ఆఙ్ఞ బయలుదేరిన సమయము అప్పటినుండి యేసుక్రీస్తు సిలువవేయబడిన సమయము వరకు. చాలమంది క్రైస్తవ వేదాంతులు, వారు రాబోయే విషయాలను గూర్చి (భవిష్యత్తులో జరుగు పనులు / ఘటనలు) పైన చెప్పబడిన దానియేలు 70 ఏడు ను గూర్చి అర్థం గ్రహించవచ్చు.

ఈ 483 సంవత్సారాలు యెరూషలేము మరల కట్టించవచ్చునని ఆఙ్ఞ బయలుదేరిన సమయమునుండి మెస్సీయా నిర్మూలము చేయబడువరకు, ఇది కేవలము ఒక ఏడు సంవత్సారాలు మాత్రమే మిగిలియుండును ఇంకా దానియేలు 9:24 నెరవేరువరకు; "తిరుబాటును మాన్పుటకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషమునిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకును, యుగాంతమువరకుండునట్టి నీతిని బయలు పరచుటకును, దర్శనమును ప్రవచనమును ముద్రించుటకును, అతి పరిశుధ్ద స్థలమును అభిషేకించుటకును." ఇది సంపూర్తియైన ఏడవ సంవత్సారం దానినే శ్రమలకాల వ్యవధి అంటారు - అది దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల పాపముపై తీర్పు ముగించిన సమయం.

దానియేలు 9:27 ప్రకారము ఏడు సంవత్సారాల శ్రమలకాలపు వ్యవధిని ప్రాధాన్యపరచుతుంది:" అతడు ఒక 'వారమువరకు' అనేకులకు నిబంధనను స్థిరపరచును; అర్థవారమునకు బలిని నైవేద్యమును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము చెయువాడు వచ్చును నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిర్ణయించిన నాశనము ముగించువరకు ఈలాగున జరుగును." ఈ వచనము ఎవరిగురించైతే ప్రస్తావిస్తుందో యేసు దానిని "నాశనకరమైన హేయ వస్తువు" ( మత్తయి 24:15) మరియు దానినే "మృగము" అని ప్రకటన 13లో అందురు. దానియేలు 9:27 చెప్తుంది మృగము ఒక ఏడు సమ్వత్సారాలవరకు నిబంధనను స్థిరపరచును, గాని వారము మధ్యలో ( 3 1/2సం.. శ్రమలకాలంలో), నిబంధనను నిలిపివేయును, నైవేద్యమును నిలిపివేయును. ప్రకటన 13 వివరిస్తుంది మృగము తన ప్రతిమను చేసి దేవాలయములో పెట్టి మరియు ఆ ప్రతిమకు నమస్కారముచేయవలెనని భూనివాసులను కోరెను. ప్రకటన 13:5 ఇది 42 నెలలు తన కార్యము జరుపును, అంటే 3 1/2 సంవత్సారాలు. దానియేలు 9:27 అది వరము మధ్యలో జరుగును, మరియు ప్రకటన 13:5 లో చెప్పబడినన రీతిగా మృగము 42 నెలలు తన కార్యము జరుపును, మొత్తం వ్యవధి 84 వారములు లేక ఏడు సంవత్సారాలని చూచుటకు సులభముగానున్నది. దానితో పాటు దానియేలు 7:25, అక్కడ :ఒక కాలము కాలములు అర్థకాలము" (కాలము= 1 సంవత్సారం; కాలములు=2 సంవత్సారాలు; అర్తకాలము-1/2 సంవత్సారం; మొత్తం 3 1/2 సంవత్సారాలు) మరియు " మహా శ్రమలకాలమును," చివరి ఎడేండ్లకాలములోని అర్థభాగపు శ్రమలకాల వ్యవదిలో మృగము పరిపాలనలోవుంటుందని సూచిస్తుంది.

శ్రమలకాలంను గూర్చి మరికొన్ని వాక్యాభాగాలు, ప్రకటన 11: 2-3 దీని ప్రకారము 1260 దినాలు మరియు 42 నెలలని ప్రస్తావిస్తుంది , మరియు దానియేలు 12:11-12, ప్రకారము 1290 మరియు 1335 దినాలని ప్రస్తావిస్తుంది. ఈ దినాలు మధ్యస్త స్థితినే శ్రమలకాలముగా సూచిస్తుంది. మరియు దానియేలు 12 లో అధికమైన దినాలు అవి దేశములయొక్క తీర్పును అంతిమ సమయా న్నిచూపిస్తాయి ( మత్తయి 25:31-46) మరియు ఈ సమయమే క్రీస్తు వెయ్యేండ్ల పరిపాలనకు సంసిధ్దముచేయును.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


శ్రమలకాలము అంటే ఏంటి? శ్రమలకాలము ఏడు సంవత్సరములుండుననని ఏవిధంగా తెలుసు?