సర్వవ్యాప్తివాదం, సార్వత్రిక రక్షణ బైబిలు పరమైనదా?ప్రశ్న: సర్వవ్యాప్తివాదం, సార్వత్రిక రక్షణ బైబిలు పరమైనదా?

జవాబు:
సర్వవ్యాప్తివాదం అనేది ప్రతిఒక్కరూ రక్షణ పొందుతారు అనే నమ్మకము. ఈ దినాలలో చాలమంది ఈ సార్వత్రిక వాదాన్ని గట్టిగా పట్తుకుంటారు మరియు ప్రజలందరూ తుదకు పరలోకములో చేరతారనే నమ్మిక. బహుశా నరకములో పురుషులు మరియు స్త్రీలు నిత్యమైన వేదనలో జీవితం జీవిస్తూఉంటారనే ఆలోచన ఈ విషయముపై లేఖనభాగలలో భోదిహింపబడిన వాటిని తిరస్కరించుటకు కారణమైనది. మరికొంతమందికి దేవుని ప్రేమను మరియు ఆయన కనికరముపై మరి ఎక్కువగా నొక్కి వక్కాణించి - మరియు దేవుని నీతిని మరియు న్యాయాన్ని అలక్ష్యము చేసి- దాని పిమ్మట వారు ప్రతి జీవించియున్న ఒక్కరి మీద ఆయన కృప కలిగియున్నాడని నమ్ముటకు కారణము ఆయెను. గాని లేఖనములు భోధిస్తుంది మరికొంతమంది నరకములో వారి జీవితమును నిత్యము గడుపుతారని.

మొట్టమొదటిగా, విమోచించబడని మనుష్యులు నిత్యమైన నరకములో ఎన్నటికి నివసిస్తారని బైబిలు స్పష్టముగా తెలియపరుస్తుంది. యేసు తన స్వంత మాటలలో విమోచించబడిన మనుష్యులు నిత్యమైన పరలోకములో ఎంతకాలము గడుపుతారో అంతే కాలము విమోచించబడని మనుష్యులు కూడ నిత్యమైన నరకములో జీవిస్తారు. మత్తయి 25:46 చెప్తుంది, “వీరు (రక్షింపబడనివారు) నిత్యశిక్షకును, నీతిమంతులు నిత్యజీవమునకును పోవుదురు.” ఈ వచనము ప్రకారము, రక్షింపబడనివారికి వచ్చే శిక్ష నీతిమంతుల జీవితములానే నిత్యత్వమే. కొంతమంది నమ్మిక ఏంటంటే ఎవరైతే నరకములో ఉంటారో వారు చివరకు అంతమవుతారని, గాని ప్రభువు తన్నుతానే ఖచ్చితముగా చెప్పేదేంటంటే వారు నిరంతరము ఉంటారు. మత్తయి 25:41 మరియు మార్కు 9:44 వివరిస్తుంది నరకము అనేది “నిత్యాగ్ని” మరియు “ఆరని అగ్ని.”

ఈ ఆరని అగ్నిని ఏవిధముగా తప్పించుకోగలరు? చాలమంది నమ్మకము అన్ని దారులు- అన్ని మతాలు మరియు నమ్మకాలు- పరలోకమునకు తీసుకువెళ్తాయని, లేక దేవుడు చాలా ప్రేమ గలవాడు మరియు దయగలవాడు గనుక అందరిని పరలోకములోనికి అనుమతీస్తాడని నమ్ముతారు. దేవుడు ఖచ్చితముగా పూర్తిమత్వముగా ప్రేమ గలవాడు మరియు దయగలవాడు; ఆ గుణములను బట్టియే తన ప్రియకుమారుని ఆయన పంపించెను, యేసుక్రీస్తును, సిలువపై మనకొరకు ఈ భూమిమీద చనిపోవుటకు పంపించెను. యేసుక్రీస్తు ఒక్కరే పరలోకములోనికి నడిపించడానికి విశిష్టమైన మార్గము. అపోస్తలులకార్యములు 4:12 చెప్తుంది, “మరి ఏవని వలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము రక్షణ పొందవలెను.” “దేవుడొక్కడే, దేవునికిని నరులకును మధ్యవర్తియు ఒక్కడే; ఆయనే క్రీస్తుయేసను నరుడు” (1 తిమోతి 2:5). యోహానులో 14:6, యేసు చెప్పెను, “నేనే మార్గమును, సత్యమును , జీవమును; నా ద్వారానే తప్ప యెవడును తండ్రియొద్దకు రాడు.” యోహాను 3:16, “దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారునుగా పుట్తిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను.” దేవుని కుమారుని మనము తిరస్కరించినట్లయితే, మనము రక్షణకు అవసరమయిన వాటిని మనము సంధించలేము (యోహాను 3:16, 18, 36).

ఈ లాంటి వచనాలతో, సార్వత్రికవాదము అనేది స్పష్టమౌతున్నది మరియు సార్వత్రిక రక్షణ అనేవి బైబిలేతరమైన నమ్మకాలు. సర్వవ్యాప్తివాదము సూటిగా లేఖనమును విభేధిస్తుంది. అనేక మంది క్రైస్తవులను కించపరుస్తున్నపుడు వారు ఓర్పులేని మరియు "విశిష్టమైన" వారని,మనము చాలా ప్రముఖ్యంగా ఙ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవల్సింది అవి క్రీస్తు స్వయాన్నా పలికిన మాటలే. క్రైస్తవులు వారు తమ ఆలోచనలను కేంద్రముచేసుకొని స్వతహగా వృధ్ధిచేసింది కాదు; క్రైస్తవులు కేవలము వారు ప్రభువు చెప్పిన మాటలనే వారు మరల చెప్పుతున్నారు. ప్రజలు వారి పాపమును ఎదుర్కొనలేక మరియు ప్రభువా మమ్మలను రక్షించుమని పాపమును ఒప్పుకొనలేక వారు ఆయన వార్తనే తిరస్కరించుటకు ఎన్నుకుంటారు. దేవుడు తన కుమారుని ద్వారా అనుగ్రహించే రక్షణను ఎవరైతే వ్యతిరేకిస్తారో వారిగురించి వారు రక్షణ పొందుతారని చెప్పుట దేవుని పరిశుధ్ధతను మరియు ఆయన న్యాయాన్ని తక్కువగా ఎంచి మరియు యేసు మన తరపున చేసిన త్యాగం అవసరతను నిరాకరించుటయే.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


సర్వవ్యాప్తివాదం, సార్వత్రిక రక్షణ బైబిలు పరమైనదా?