సంఘము అంటే ఏంటి?ప్రశ్న: సంఘము అంటే ఏంటి?

జవాబు:
నేటి ప్రజలు చాల మంది "సంఘము" అనగానే ఒక భవనము అనుకుంటారు.ఇది సంఘము గురుంచి బైబిలు పరంగా అవగాహనకాదు. సంఘము అనే పదము గ్రీకు మాటయైన "ఎక్క్లీసియ" అనగా "బయటకు పిలువ బడిన వారు" లేక "ఒక సమూహము." సంఘము అనే మూలపదమునకు అర్థము ఒక భవననిర్మాణము కాదు, గాని ప్రజలు. ఎవరినైన మీరు వక్రోక్తిగా ఏ సంఘమునకు వెళ్తారు అని అనగానే వారు ఒక భవన నిర్మాణంతో దానిని గుర్తిస్తారు. రోమా 16:5 లో "...వారి ఇంట ఉన్న సంఘమునకును వందనములు చెప్పుడి." పౌలు ఇంట నున్న సంఘమును గురించి సూచిస్తున్నాడు- సంఘ అంటే భవనము కాదు , గాని విశ్వాసుల శరీరముగా కూడే కలయిక.

సంఘము అనేది క్రీస్తుయొక్క శరీరము, ఆయనే శిరస్సై యున్నాడు. ఎఫెసీ పత్రిక 1:22-23లో, " మరియు సమస్తము ఆయన పాదముల క్రింద వుంచి, సమస్తముపైని ఆయనను సంఘమునకు శిరస్సుగా నియమించెను. ఆ సంఘము ఆయన శరీరము: సమస్తమును పూర్తిగా నింపుచున్న వాని సంపూర్ణతయై యున్నది." క్రీస్తుయేసునందు విశ్వాసముంచిన వారందరితో పెంతెకోస్తు దినము మొదలుకొని (అపోస్తలుల కార్యములు 2) మరల క్రీస్తు రెండవ రాకడవరకు. క్రీస్తు శరీరము అనేది రెండు స్థితులతో ఇమిడివుంది.

1). సార్వత్రిక సంఘములో ఎవరైతే యేసుక్రీస్తుతో వ్యక్తిగత సంభంధమును కలిగియుంటారో వారే వుంటారు. "ఏలగనగా యూదులమైనను, గ్రీసుదేశస్థులమైనను, దాసులమైనను, స్వతంత్రులమైనను, మనమందరము ఒక్క శరీరములోనికి ఒక్క ఆత్మయందే బాప్తీస్మముపొందితిమి. మనమందరము ఒక్క ఆత్మను పానముచేసిన వారమైతిమి(1 కొరింథీయులకు 12:13)." ఈ వచనము ఏమిచెప్తుందంటే ఎవరైన ఆయనయందు విశ్వాసముంచినట్లయితే వారు క్రీస్తు శరీరములోని అవయవమై యున్నారు మరియు వారికి క్రీస్తు ఆత్మ ఋజువుగా అనుగ్రహించబడింది. దేవుని యొక్క సార్వత్రిక సంఘములో అందరు యేసుక్రీస్తు ప్రభువునందు విశ్వాసముంచి రక్షణతో వ్యక్తిగత సంభంధమును కలిగియున్నవారే.

2).స్థానిక సంఘము అంటే ఈ విధంగా గలతీ పత్రిక 1:1-2 లో వివరించబడింది: " దేవునివలన అపోస్తలుడుగా నియమింపబడిన పౌలను నేనును, నాతోకూడనున్న సహోదరులందరును, గలతీయలోనున్న సంఘమునకు శుభమని చెప్పి వ్రాయునది." ఇక్కడ మనుము చూచినట్లయితే గలతియ ప్రంతములో అనేక సంఘ్ముల్న్నవి. వాటిని మనము స్థానిక సంఘములు అని పిలుస్తాము. బాప్టిస్ట్ సంఘము, లూధరన్ సంఘము, కధోలిక్ సంఘము మొదలగునవి., ఇవి సంఘము కాదు, సార్వత్రిక సంఘము అన్నట్లు - గాని ఇవి స్థానిక సంఘములు, స్థానికంగా ఉన్న విశ్వాసుల గుంపు మాత్రమే. దేవుని యొక్క సార్వత్రిక సంఘములో ఎవరైతే రక్షణకొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువునందు విశ్వాసముంచి వ్యక్తిగత వారే వుంటారు. ఈ సార్వత్రిక సంఘములోని సభ్యులు ఒకరితో నొకరు సహవసించుటకుగాను మరియు ఆత్మీయ అభివృధ్దికొరకై ఖచ్చితముగా వెదకవలెను.

సారాంశములో సంఘము అనేది ఒక భవనము కాదు లేక తెగ కాదు. బైబిలు ప్రకారము, సంఘము అనేది క్రిస్తు శరీరము- ఎవరైతే రక్షణకొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువునందు విశ్వాసముంచినరో వారు వుంటారు(యోహాను3:16; 1 కొరింథీయులకు 12:13). సార్వత్రిక సంఘములోని సభ్యుల కూడుకలే స్థానిక సంఘములు అనేవి. స్థానిక సంఘములోని సభ్యులు సార్వత్రిక సంఘములోని శరీరమునకు తగిన మూలసూత్రములన్ని 1 కొరింథీ పత్రికలోని 12 అధ్యాయములోనివి అన్ని అన్వయించబడతాయి: ప్రోత్సాహించుట, భోధించుట, ప్రభువైన క్రీస్తునందు ఙ్ఞానములోను మరియు కృపలోను ఒకరినొకరు అభివృధ్దికై జీవితములు కట్టుటను గురించి అన్వయించబడుతుంది.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


సంఘము అంటే ఏంటి?