परमेश्वरबाट मैले क्षमा कसरी प्राप्त गर्ने?प्रश्न: परमेश्वरबाट मैले क्षमा कसरी प्राप्त गर्ने?

उत्तर:
प्रेरीत १३:३८ घोषणा गर्छ, “यसकारण भाई हो, तपाईहरुलाई थाहा होस्, कि यो नै मानिस द्वारा पाप-क्षमा हुन्छ भन्ने घोषणा तपाईहरुलाई गरिएको छ।”

क्षमा के हो र त्यो मलाई किन चाहिन्छ?

‘क्षमा’ शब्दको अर्थ श्लेटलाई मेटाएर सफा पार्नु , छुत्कारा दिनु, ऋण मेटाउनु हो। हामीले कसैलाई गल्ती गरे हामी मेलमिलापको लागि माफी माग्न चाहन्छौ। ब्यत्ति माफि लायकको छ भनेर क्षमा कसैलाई दिइदैन।क्षमाको हकवाला एकजनापनि हुदैन।क्षमा एक माया, दया र करुणाको प्रकृयाहो। क्षमादान तपाईलाई अरुले जेसुकै गरेतापनि त्यसको केहि वास्ता नलिने एक निर्णय हो।

बाइबलले हामीलाई भन्दछ कि हामी सबैका लागि परमेश्वरको क्षमाको अवश्यक्ता छ।हामी सबैले पाप गरेका छौं। उपदेशक७:२० घोषणा गर्दछ “संसारमा यस्तो कुनै धर्मी मानिस छैन जसले सबै काम ठीक गर्छ र कहिले भुल गर्दैन।” १ यहुन्ना१:८ भन्छ, “यदि हामीमा पाप छैन भनी हामी भन्छौं भनेता हामीले आफैंलाई धोखा दिन्छौं, र हामीमा सत्य हुंदैन।” सबै पाप परमेश्वर खिलाफ एक बिद्रोह हो(भजन संग्रह५१:४)। यसैले गर्दा, हामीलाई परमेश्वरको क्षमा अत्यावश्यक छ। यदि हाम्रो पापमाफी नभए हाम्रो पापको कारणले हामी अनन्त सम्म दुख्ख सहेर बिताउनेछौं(मत्ती २५:४६, यहुन्ना३:३६)।

क्षमा - कसरी पाउने?

धन्य होश, परमेश्वर प्रेमिलो र दयालु हुनुहुन्छ- हाम्रो पाप माफ दिन तिघ्रमन गर्नुहुन्छ! २पत्रुश३:९ ले भन्दछ, “ ... तर कोहि पनि नष्ट नहोस्, तर सबै जनाले पश्चाताप गरुन् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरु प्रति धैर्यवान् हुनुहुन्छ”।परमेश्वर हामीलाई क्षमा दिन चाहानुहुन्छ, त्यसैले उहाँले हाम्रो लागी क्षमा दिलाउनु भयो।

पापको एक मात्र योग्य सजांय मृत्यु हो। रोमी ६:२३ को पहिलो भाग जनाउंदछ, “पापको ज्याला मृत्यु हो...” अनन्तको मृत्यु हामीले आफ्नो पापद्वारा कमाएका छौं। परमेश्वर, ऊहाँको सिध्द उपाए अनुरुप एक मानव - येशु ख्रीष्ट बन्नुभयो(यहुन्ना१:१,१४)। येशु क्रुशमा मर्नुभयो, हाम्रो योग्यको संजाय- मृत्युलाई अंगाल्नु भयो। २ कोरन्थी५:२१ हामीलाई सिकाउंदछ”किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौं भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई हाम्रो खातिर पाप बनाउनु भयो”।येशु क्रुशमा मारिनु भयो, हाम्रो योग्यको दण्ड लिनुभयो! परमेश्वर हुनुभएकोले येशुको मृत्यु द्वारा सारा संसारको पापको क्षमा भएको छ।१यहुन्ना २:२ भन्दछ”उहाँ हाम्रा पापका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ, र हाम्रा निम्तिमात्र होइन तर सारा संसारका पापका निम्ति पनि”।येशु उहाँको पाप र मृत्यु माथि बिजय भएको प्रचार गर्दै, मृत्युबाट बौरि उठ्नु भयो(१ यहुन्ना १५:१-२८)। परमेश्वरको आराधना होश, येशु ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरउत्थान बाट रोमी६:२३दोश्रोभाग साँचो छ “... तर परमेश्वरको सित्तैंको वरदान ख्रीष्ट येशु हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो”।

के तपाई आफ्ना पापहरुको क्षमा चाहानुहुन्छ? के तपाईलाई दोशी भएको जस्तो ,जादैं नजाने गरी घचघचाइ हुने महसुश लाग्छ? यदि तपाईले येशु ख्रीष्टमा आफ्नो मुत्तीदाता भनेर विश्वाश गर्नुहुन्छ भने , तपाईको पापहरुका क्षमा पाउनु हुनेछ। एफिसी१:७ भन्छ, “ उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रीष्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्वार , हाम्रो पापको क्षमा पाउछौं।” येशुले हाम्रो पापको ऋण तिर्नुभयो, ताकि हामीले क्षमा पाउन सकौं। केवल परमेश्वरसंग येशुद्वारा माफि माग्नुहोश, बिश्वास गर्नुस कि येशुले उहाँको मृत्युबाट हाम्रो क्षमा दिनु भयो- उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुहुनेछ! यहुन्ना३:१६-१७ मा समावेश मिठो वचन छ, “किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोहि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनुभएन , तर संसार उहाँ द्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनुभयो।”

क्षमादान - के सांच्चै यस्तो सजिलो?

हो, यो सजिलो छ। तपाईले परमेश्वरबाट क्षमा कमाउन सक्नुहुन्न। नकि तपाईले परमेश्वरसंग क्षमाको मोल तिर्न सक्नुहुन्छ।परमेश्वरको अनुग्रह र दयाको कारण, तपाईले केवल विश्वास साथ ग्रहणगर्न मात्र सक्नुहुन्छ ।यदि तपाई येशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्न चाहनु हुन्छ भने, यहाँ एक प्रार्थना तपाई गर्नसक्नुहुन्छ। तर सम्झनुहोस्, यो प्रार्थना वा अरुकुनै प्रार्थनाले तपाईलाई बचाउन सक्दैन। ख्रीष्टमा पुर्ण भरोसा गरेर मात्र पापबाट छुत्कारा पाइन्छ। यो प्रार्थना परमेश्वरलाई तपाईले ऊहाँमा गर्नु भएको विश्वास र तपाईलाई क्षमादान दिनु भएकोलागी धन्यवाद चधाउने एक साधारण अभिब्यत्ति मात्र हो।”परमेश्वर, मैले तपाईको खिलाफ पाप गरेको छु र दण्ड भोग्नको योग्य छु। तर मेरो लायकको संजाय येशु ख्रीष्टले लिनु भयो ताकि उहाँमा विश्वास गरेर मलाई क्षमा भएको छ। म आफ्नो पापबाट फर्केर मेरो मुत्तीको लागी तपाईमा भरोसा गर्दछु। तपाईको महान अनुग्रह तथा पाप क्षमाको लागि धन्यवाद दिन्दछु! आमेन!”

के तपाईंले यहाँ लेखिएका कुरा पढेर ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ? छ भने तलको "मैले आज ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको छु" भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशपरमेश्वरबाट मैले क्षमा कसरी प्राप्त गर्ने?