सबभन्दा धेरै सोधिने प्रश्नहरुसबभन्दा धेरै सोधिने प्रश्नहरु

एक पल्ट पाएको मुक्ति सँधैको मुक्ति ?

मृत्यु पछि के हुन्छ ?

के अनन्त सुरक्षा बाइबलीय हो ?

आत्माहत्या प्रति इर्साईहरुका दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ ? बाइबलले आत्माहत्या के भन्छ ?

इसाई बप्तिस्मा को महत्व के हो ?

बाइबलले दशांश दिने विषयमा के भन्दछ ?

बाइबलले त्रिएकत्वको बिषयमा केभन्दछ ?

बाइबलले रक्सी वा मदिरा पिउने सम्बन्धमा के भन्दछन ?

बाइबलले विवाह अघि हुने यैानसम्त्रन्ध बारे के भन्दछ ?

येशू उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थान बीचको तीन दिनसम्म कहाँ हुनु्हुन्थ्यो ?

बाइबलले जुवा-तासको बारेमा के भन्दछ के जुवा-तास खेल्नु पाप हो ?

बाइबलले पारपाचुके र पुन-विवाहको सम्बन्धमा के भन्दछ ?

बाइबलले अन्त- जातीय विवाहको विषयमा के भन्छ ?

महिला पास्टरहरू / प्रचारिकाहरू? महिलाहरू सेवाकार्यमा हुने सम्बन्धमा बाइबलले के भन्दछ?

के पशु पंक्षीहरु र्स्वर्ग जान्छन् ? के पशु पंक्षीहरुका आत्मा हुन्छ ?

बाईबलले शरीरको छालामा खोपेको चित्र वा शरीरको खोपाइको विषयमा के भन्छ ?

अन्य भाषामा बोल्ने वरदाने के हो ?

बाइबलले डाइनसः को विषयमा के भन्दछ ?

कयीनको श्रीमती को थिइन ? के कयीनको श्रीमती उसको आफ्नै बहिनी थिइन ?

बाइबलले समलिङ्गी पापको विषयमा के भन्दछ ?

हस्तमैथु के यो बाइबल अनुसार पाप हो ?नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशसबभन्दा धेरै सोधिने प्रश्नहरु