मैले मेरो उद्धारको निश्चयता कसरी पाउन सक्छु त ? म बचाइएको छु भनेर मैले निश्चितरुपमा कसरी जान्न सक्दछु त ?प्रश्न: मैले मेरो उद्धारको निश्चयता कसरी पाउन सक्छु त ? म बचाइएको छु भनेर मैले निश्चितरुपमा कसरी जान्न सक्दछु त ?

उत्तर:
तपाईं बचाइनु भएको छ कि छैन भनेर निश्चितरुपमा तपाईंले कसरी जान्न सक्नुहुन्छ त ? १ यूहन्ना ५:११–१३ लाई मानिलिनुहोस् : “गवाहीचाहिँ यही हो, कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो, र यो जीवन उहाँका पुत्रमा छ । जससंग पुत्र हुनुहुन्छ, त्यससंग जीवन छ, जससंग परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्न, त्यससंग जीवन हुँदैन । तिमीहरुले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाउँमा विश्वास गर्ने तिमीहरुलाई यो पत्र लेख्दैछु ।” जससंग पुत्र हुनुहुन्छ उनीहरुचाहिँ को हुन् त ? उनीहरुचाहिँ उहाँलाई विश्वास गर्नेहरु र उहाँलाई ग्रहण गर्नेहरु हुन् (यूहन्ना १:१२) । यदि तपाईंसंग येशू हुनुहुन्छ भने, तपाईंसंग जीवन छ । अस्थायी होइन तर अनन्त जीवन ।

हाम्रो उद्धारप्रति हामी निश्चित हौं भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ । हामी साँच्चै बचाइएका छौं कि छैनौं भनेर हरेक दिन सोंच्दै र चिन्तित हुँदै हाम्रो ख्रीष्टियन जीवन जिउन सक्दैनौं । त्यसैले बाइबलले उद्धारको कार्यक्रमलाई स्पष्टै पारिदिएको छ । येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस् अनि तपाईं बाँच्नुहुनेछ (यूहन्ना ३:१६; प्रेरित १६:३१) । के तपाईं येशू उद्धारकत्र्ता हुनुहुन्छ र तपाईंका पापको मोल तिर्नलाई उहाँ मर्नुभयो भनेर तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ (रोमी ५:८; २ कोरिन्थी ५:२१) ? उद्धारको लागि तपाईंले के उहाँलाईमात्र विश्वास गर्नुभएको छ ? यदि हो भने, तपाईं बचाइनुभएको छ ! निश्चयताको अर्थ हुन्छ “कुनै शंका नरहनु ।” परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा लिएर तपाईंले आफ्नो अनन्त उद्धारको वास्तविकता र सत्यतालाई शंका भन्दा पर राख्न सक्नुहुन्छ ।

उहाँमाथि विश्वास गरेकाहरुलाई येशू आफैले यस कुरोलाई पुष्टि गर्नुहुन्छ : तिनीहरुलाई म अनन्त जीवन दिन्छु, र तिनीहरु कहिल्यै नष्ट हुनेछैनन्, र कसैले तिनीहरुलाई मेरो हातबाट खोसी लैजानेछैन । मेरा पिताले ती मलाई दिनुभएको छ, उहाँ सबैभन्दा महान् हुनुहुन्छ । पिताको हातबाट कसैले तिनीहरुलाई खोसी लानेछैनन् (यूहन्ना १०:२८–२९) । अनन्त जीवन त अनन्तको हुन्छ । त्यहाँ कसैले पनि, नता तपाईं स्वयम्ले परमेश्वरद्वारा दिइएको उद्धारसको वरदानलाई तपाईंबाट खोसेर लान सक्दैन ।

हामी परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो हृदयहरुमा लुकाउँदछौं ताकि हामी उहाँको विरुद्धमा पाप नगरौं (भजन ११९:११) अनि यसमा शंकाको पाप पनि पर्दछ । परमेश्वरको वचनले तपाईंलाई भनेका कुरामा रमाहट गर्नुहोस्, ताकि शंका गर्नुको सट्टा हामी आत्माविश्वासका साथमा जिउन सकौं । हाम्रो उद्धारलाई कहिले पनि प्रश्न गरिनेछैन भनेर ख्रीष्टको आफ्नै वचनबाटको निश्चयता हामी पाउन सक्दछौं । हाम्रो निश्चयताचाहिँ येशू ख्रीष्टमार्फत हाम्रो लागि परमेश्वरको प्रेममा आधारित छ ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशमैले मेरो उद्धारको निश्चयता कसरी पाउन सक्छु त ? म बचाइएको छु भनेर मैले निश्चितरुपमा कसरी जान्न सक्दछु त ?