पवित्र आत्मा विरुद्धको निन्दा भनेको के हो ? मैले पवित्र आत्माको निन्दा गरेको छु भनेर मैले कसरी जान्न सक्दछु त ?प्रश्न: पवित्र आत्मा विरुद्धको निन्दा भनेको के हो ? मैले पवित्र आत्माको निन्दा गरेको छु भनेर मैले कसरी जान्न सक्दछु त ?

उत्तर:
“पवित्र आत्माको विरुद्धको निन्दा” को अवधारणालाई मर्कूस ३:२२–३६ र मत्ती १२:२२–३२ मा उल्लेख गरिएको छ । निन्दा शब्दलाई साधरणतय् “अनाज्ञाकारी अनादार” को रुपमा परिभाषित गरिन्छ । यस शब्दलाई परमेश्वरलाई सराप्नु अथवा परमेश्वरसंग सम्बन्धित कुराहरुलाई जानीजानीकन बदनाम गर्ने जस्ता पापहरुमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले परमेश्वरलाई केही नराम्रो कुरा गर्नु अथवा हामीले उहाँलाई श्रेय दिनुपर्ने केही असल कुराहरुबाट उहाँलाई इन्कार गर्नु भन्ने पनि बुझाउँछ । यद्यपि यो मामलाचाहिशँ एउटा विशेष मामला हो जसलाई मत्ती १२:३१ मा “पवित्र आत्माको विरुद्धमा निन्दा गर्नु” भनेर भनिन्छ । मत्ती १२:३१–३२ मा, पवित्र आत्माको शक्तिमा येशूले गर्नुभएको आश्चर्यकर्महरुलाई खण्डन गर्न नसकिने प्रमाणहरुलाई देखेसर, फरिसीहरुले बरु प्रभुलाई भूतको मालिक बालजिबुलद्वारामात्र भूतलाई धपाउँछ भनेर दावी गरे (मत्ती १२:२४) । अब ध्यान दिनुहोस् कि “पवित्र आत्माको विरुद्धमा निन्दा गर्नलाई” तिनीहरुले के गरे भन्ने विषयमा येशू एकदमै निश्चित हुनुहुन्छ ।

यस निन्दाले कसैले येशू ख्रीष्टलाई आत्माले भरिएको भन्नको सट्टा भूतहरुले भरिएको भनेर दोष लगाउनुसंग सरोकर राख्दछ । फलस्वरुप, पवित्र आत्मा विरुद्धको यस विशेष घटनालाई आज प्रतिलिपी गर्न सकिंदैन । येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा हुनुहुन्छ — उहाँ त परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ । येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको आश्चर्यकर्मलाई कसैले देख्न अनि त्यसपछि त्यो शक्तिको श्रेयचाहिँ आत्मालाई नभएर शैतानलाई दिन सक्दैन । उद्धार पाएका कुनै व्यक्तिको परिवत्र्तन जीवनको श्रेयचाहिँ भित्री वास गर्नुहुने पवित्र आत्माको प्रभावलाई दिनको सट्टा शैतानको शक्तिलाई दिइने कुरा आजको मुख्य उदाहरण हो ।

क्षमा नहुने पापझैं, आज आत्माको विरुद्धको निन्दाचाहिँ, निरन्तररुपमा गरिएको अविश्वासको अवस्था हो । अविश्वासमा मर्ने कुनै व्यक्तिको लागि क्षमा छैन । येशू ख्र्रीष्टमा विश्वास गर्न लगाउने पवित्र आत्माको प्रेरणालाई लगातार गरिएको अस्वीकारचाहिँ उहाँको विरुद्धको क्षमा नहुने निन्दा हो । यूहन्ना ३:१६ मा के उल्लेख गरिएको छ याद गर्नुहोस् त : “किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् ।” त्यसपछि सोही अध्यायमा यस्तो पद छ : “जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ, त्यससित अनन्त जीवन छ । जसले पुत्रको आज्ञा पालन गर्दैन, त्यसले जीवन देख्नेछैन, तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहिरहन्छ” (यूहन्ना ३:३६) । कसैको लागि क्षमा पाउन नसक्ने एउटैमात्र अवस्थाचाहिँ यदि त्यो “उहाँमाथि विश्वास गर्ने” हरुमा परेन भनेमात्र हुँदछ किनभने त्यो त “पुत्रको आज्ञापालन नगर्ने” हरुमा पर्दछ ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशपवित्र आत्मा विरुद्धको निन्दा भनेको के हो ? मैले पवित्र आत्माको निन्दा गरेको छु भनेर मैले कसरी जान्न सक्दछु त ?