के येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ?प्रश्न: के येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ?

उत्तर:
येशूले बाइबलमा प्रमाणित गर्नुभएको छैन, उचित शब्दहरु भनेर, "म परमेश्वर हुँ " त्यो मानेमा होइन, जे भएपनि किनभने उहाँले दाबी गर्नुभएन कि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ ।

उदाहरण लिऊः येशूका शब्दहरु यूहन्ना १०:३० मा, "पिता र म एक हौ", पहिलो हेराइमा यो कुरा देखिन्न कि परमेश्वर हुँ भनि दाबी गर्नुभएको । जे भएपनि, यहुदीहरुलाई हेरौ, उहाँको भनाइमा यहुदीहरुको प्रतिक्रिया, "असल कामको लागि हामी तिमीलाई ढुंगाले हान्दैनौ, तर्रर् इश्वरनिन्दा गरेको कारणले, किनकि तिमी मानिस भएर पनि आफैलाई परमेश्वर तुल्याउँछौं" -यूहन्ना १०३३०) । यहूदीहरुले येशूलाई चिने, यो भनाइले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनि दाबी गर्दछ । यहाँ उल्लेख गरिएका पदहरुमा येशूले यहूदीहरुको भनाइमा सच्याउँदैनन् । "मैले परमेश्वर हुँ भनेर दाबी गरेको छैन" । यसले त्यो संकेत गर्छ कि येशूले साच्चै भनिरहन भएको थियो कि उहाँनै परमेश्वर हुँ भनि घोषणा गर्दै, "पिता र म एक हौं -यूहन्ना १०:३०)" । यूहन्ना ८:५८ अर्को उदाहरण हो, येशूले तिनिहरुलाई भन्नुभयो, "साँच्चै म तिमीहरुलाई भन्दछु, अब्राहाम हुनुभन्दा अघिबाटै म छदैछ", फेरि प्रतिउत्तरमा यहूदीहरुले येशूलाई हान्न भनि ढंुगा टिपे -यूहन्ना ८:५९) । किन यहूदीहरुले येशूलाई ढंुगाले हान्न खोजे उहाँले केहि पनि भन्नुएको थिएन र पनि तिनीहरुले परमेश्वरको निन्दा भयो भनेर आफु परमेश्वर हुँ भनि नामाकरण गरेर - यूहन्ना १:१ भन्दछकि "परमेश्वर वचन हुनुहुन्थ्या"े, यूहन्ना १:१४ ले भन्छकि "वचन

देहधारी हुनुभयो", यसले यो स्पष्ट संकेत गर्छकि येशू नै देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ । प्रेरित २०:२८ ले हामीलाई भन्दछ, "उहाँले आफ्नै रगतले किन्नुभएको परमेश्वरका मण्डलीको हेरचाह तपाईहरु गर्नुहोस्" । कसले मण्डली किन्नुभयो, उहाँको आफ्नै रगतले – येशूख्रीष्ट्रले । प्रेरित २०:२८ ले घोषणा गर्छ कि परमेश्वरले आफ्नै रगतले मण्डली किन्नुभयो, त्यसकारण येशूनै परमेश्वर ।

थोमा जो येशूका चेला हुन्, उनले येशूलाई भने, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर –यूहन्ना २०:२८० । येशूले उसलाई मनासिव मानेनन् -तितस २:१३० र हाम्रो धन्यको आशा हाम्रा महान परमेश्वर र मुक्तिदाता येशूख्रीष्टका महिमाको आगमनको हामी प्रतिक्षा गर्दछौं । -हर्ेनुहोस् २ पत्रुस १:१ मा पनि० । हिबु्र १:८ मा, पिताले येशूको बारेमा घोषणार् गर्नहन्छ, पुत्रको विषयमा चाहि उहाँ भन्नुहुन्छ, । हे परमेश्वर तपाईको सिंहासन

सदार्सवदाको निम्ति रहिरहन्छ र न्यायको राजदण्ड तपाईका राज्यको राजदण्ड हुँ । प्रकाशको पुस्तकमा, एउटा र्स्वर्गदूतले प्रेरित यूहन्नालाई परमेश्वरलाई दण्डवत गर भनि आज्ञा दियो -प्रकाश १९:१०० । धर्मशास्त्रका धेरै समयहरुमा येशूले दण्डवत पाउँछन् - मत्ती २:११, १४:३३,२८:९,१७, लुका २४:५२, यूहन्ना ९:३८० । उहाँलाई दण्डवत गर्नलाई मानिसहरुलाई उहाँले हप्काउनुहुन्न । यदि येशू परमेश्वर हुनुहुन्नथ्यो भने, उहाँले

मानिसहरुलाई उहाँको दण्डवत गर्न भन्न हुन्नथ्यो, जसरी प्रकाशको पुस्तकमा र्स्वर्गदूतले भन्यो, धर्मशास्त्रका धेरै पदहरु र खण्डहरुले येशूको दिव्य शक्तिको कुरा गर्दछ । महत्वपुर्ण कारण

यो छ कि येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ, यदि उहाँ परमेश्वर नभएको भए, उहाँ हाम्रा पापका निम्ति मात्र होइन, तर सारा संसारका पापका निम्ति पनि -१ यूहन्ना २:२० । मात्र परमेश्वरले अनन्त दण्डको मूल्य चुकाउन सक्नुभयो । मात्र परमेश्वरले संसारको पापहरु लिन सक्नुभयो, मर्नुभयो र बौरीउठ्नुभयो, पाप र मृत्यु माथि उहाँले विजय प्रमाणित गरेर ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशके येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ?