Mga katanungan patungkol sa BibliaMga katanungan patungkol sa Biblia

Ano ang Bibliya?

Totoo ba na ang Bibliya ay Salita ng Diyos?

Naglalaman ba ng mga kamalian, pagkakasalungatan o hindi pagkakatugma ang Bibliya?

Mahalaga pa ba ang Bibliya sa ngayon?

Papaano at kailan ginawa ang canon ng Bibliya?

Ano ba ang tamang paraan sa pag-aaral ng Bibliya?

Ano ba ang ibig sabihin na ang Bibliya ay “kinasihan ng Diyos”?

Bakit natin kailangang basahin/pag-aralan ang Bibliya?

Sino ang mga manunulat ng mga Aklat ng Bibliya?

Bakit mahalaga na maniwala na walang pagkakamali ang Bibliya?

Posible ba na mas marami pang aklat ang dapat madagdag sa Bibliya?

Ano ang canon o panukat sa Kasulatan?

Ang Bibliya ba ay may mali, nabago, naitama, napalitan o napakialaman?

Lumang Tipan at Bagong Tipan – Ano ang pagkakaiba?

Bakit tayo binigyan ng Diyos ng apat na Ebanghelyo?

Kailangan ko bang maniwala na ang Bibliya ay walang mali upang ako ay maligtas?

Anong mga aklat ang nawala sa Bibliya?

Bakit dapat pagaralan ang Lumang Tipan

Saan magandang magumpisa ng pagbabasa sa Bibliya?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Biblia