పరిశుదాత్మునికి సంభంధించిన ప్రశ్నలుపరిశుదాత్మునికి సంభంధించిన ప్రశ్నలు

పరిశుధ్దాత్ముడు ఎవరు?

ఎప్పుడు/ ఏవిధంగా పరిశుధ్ధాత్మను పొందుకుంటాం?

నేను ఏ విధంగా పరిశుధ్ధాత్మ నింపుదలను పొందగలను?

పరిశుధ్ధాత్మ బాప్తిస్మము అంటే ఏంటి?

పరిశుధ్ధాత్మునికి వ్యతిరేకంగా దేవదూషణ అంటే ఏంటి?

నా ఆత్మీయవరాలు ఏంటో నేనేవిధంగా తెలిసికోగలను?

ఆత్మచే నడిపించబడే ఈ అధ్భుతవరాలు ఈ దినాలలోయున్నాయా?

భాషలలో మాట్లాడుట అనే వరం అంటే ఏంటి?
పరిశుదాత్మునికి సంభంధించిన ప్రశ్నలు