బంధుత్వాలకు సంభంధించిన ప్రశ్నలుబంధుత్వాలకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు

వివాహామునకు ముందు లైంగిక చర్య విషయమై బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?

వివాహమునకు ముందు ఏ స్థాయి వరకు సాన్నిహిత్యముండుట సరియైనది?

ప్రణయం నెరపడం మరియు స్త్రీని పెండ్లాడమని కోరటం/ఆశ్రయించటం గురించి బైబిలు ఏమని చెప్తుంది?

ప్రణయం నెరపడం లేక క్రైస్తవేతరునితో వివాహమాడటం అది క్రైస్తవునికి సరియైనదేనా?

వివాహమునకు నన్ను నేను ఏవిధంగా సిద్ద్దపరచుకోగలను?

వివాహమునకు ముందు జంట కలసి జీవించుట తప్పా?

నేను ప్రేమలోనున్నానని ఏలాగు తెలిసికొనగలను?
బంధుత్వాలకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు