Ngaba unabo ubomi obungunaphakade?Umbuzo: Ngaba unabo ubomi obungunaphakade?

Impendulo:
Incwadi yezibhalo ezingcwele ibonisa ngokucacileyo indlela eya ebomini obungunaphakade. Okokuqala, kufuneka sazi ukuba sinesono ngakuThixo: "Kuba bonile bonke baye basilela eluzukweni lukaThixo" (KwabaseRoma 3:23). Sonke sizenzile izinto ezingamkholisiyo uThixo, ezisenza sifanelwe kukohlwaywa. Kuba izono zethu zichasene nephakade likaThixo,sifanelwe kuphela sisohlwayo sanaphakade. "Umvuzo wesono kukufa,kodwa isipho sikaThixo sibubomi ubungunaphakade ngenxa kaYesu Kristu iNkosi yethu" (KwaabaseRoma 6:23).

Ke uYesu Kristu ongenasono (Oyokuqala kaPetros 2:22), ongunyana kanaphakade kaThixo ube eyindoda (UYohane 1:1,14) waza wafa ukuhlawula isigwebo sethu. "UThixo kule ubonisa uthando lwakhe kuthi: nangona sisengaboni, UKristu wasifela" (KwabaseRoma 5:8). UYesu Kristu wafa emqamlezweni (UYohane 19:31-42), wasithathela isigwebo esisifaneleyo (Eyesibini KwabaseKorinte 5:21). Emva kweentsuku ezintathu wavuka ekufeni (Eyokuqala KwabaseKorinte 15:1-4), uqinisekisa udumo lwakhe ekufeni nasesonweni. "Ngenxa yobukhulu bemfefe zakhe usinike ukuzalwa ngokutsha sihlale sinethemba ngenxa yokuvuka kuka Yesu Kristu ekufeni " (Eyokuqala kaPetrose 1:3).

Ngokholo kufuneka sitshintshe indlela esicinga ngayo ngokubhekiselele kuKristu - Unguye, Into ayenzileyo, eyenzelani –eyenzela ukuhlangula (Izenzo 3:19). Ukuba sibeka ithemba lethu kuye , sithembe ukuba ukufa kwakhe emqamlezweni bekuhlawula izono zethu, sizakuxolelwa ze sifumane ithemba lobomi obungunaphakade eZulwini. "Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama uNyana wakhe ekuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwa kuye bangatshabalali, koko bafumane ubomi obungunaphakade" (UYohane 3:16). "Ukuba uyatsho ngomlomo wakho, 'UYesu yiNkosi,' kwaye ukholwe ngentliziyo yakho ukuba uThixo wamvusa ekufeni, uyakusindiswa" (KwabaseRoma 10:9). Ukholo nje lulondwa elomsebenzi ewenziwa nguKristu emqamlezweni luyeyona ndlela isinga ebomini obungunaphakade! " Kuba nisindiswe ngokubabalwa nangolo ukholo; nako oko kungaphumi kuni, kusisipho sikaThixo;akuphumi misebenzini, ukwenzela ukuba kungabikho bani oqhayisayo" (Kwabase-Efese 2:8-9).

Ukuba ufuna ukwamkela uYesu Kristu njengomsindisi wakho, nanku umthandazo ongumzekelo. Khumbula, ukuthandaza ngalomthandazo okanye nawuphi umthandazo soze ukusindise. Kukuthembela kuThixo kodwa okunokusindisa esonweni. Lomthandazo yindlela elula yokuzichazela uThixo ukuba uyakholwa kuye kwaye uyambulela ngokukusindisa. "Thixo, Ndiyayazi ukuba ndikonile kwaye ndifanele kukohlwaywa. Kodwa uYesu Kristu undithathele isohlwayo esindifaneleyo ukwenzela ukuba ngenxa yokholo lwam kuye ndixolelwe. Ndibeka ukholo lwam kuwe lokuhlangulwa. Enkosi kakhulu ngofefe nangoxolo lwakho – nangesipho sobomi obungunaphakade! Amen!"

Sowenze isigqibo ngoKristu ngenxa yento oyifunde apha? Ukuba kunjalo, nceda ucofe ku "Ndimamkele uKristu namhlanje" iqhosha elisezantsi.Buyela kwiphepha uhomeNgaba unabo ubomi obungunaphakade?