Mbe Yesu n段nde ?Ikibazo : Mbe Yesu n段nde ?

Inyishu :
Ikibazo Mbe Yesu n段nde kiratandukanye n段kibazo ォ Mbe Imana iriho? サ kubera n段bake bakekeranya ko Yesu Kristo yigeze kubaho. Benshi baremera ko Yesu Kristo yigeze kubaho, haciye imyaka 2000, mw isirayeli.Ariko aho benshi batumvikanira ni kubijanye ni wo yari. Ama dini nka Yose aremeza ko Yesu yari umwigisha canke umuvugishwa w棚mana. Ingorane n置ko bibiriya itubwira ko Yesu Kristo yasumba ivyo vyose.

Uwitwa C .S Lewis, mu gitabo ciwe ォ Mere Christianity サ yavuze ati : ォ Ndiko ndageregeza ngaha kubuza uwariwe wese kutavuga ivyo benshi bavuga kuri Yesu Kristo (bidafise intumbero): 鮮demeye kwakira Yesu nk置mwigisha w段jambo ry棚mana akomeye, ariko sinshobora kwemera ko ar Imana. Ivyo nivyo tudategerezwa kuvuga. Yoba Yesu ari umuntu asanzwe ntiyari gushobora kuvuga amajambo nkayo yavuze. Uwo muntu Yoba yarasaze- canke yoba ari Satani avuye m置kuzimu! Utegerezwa gutora kwemera Yesu nk Umwana w棚mana canke gutora kwemera ko yari umusazi (n段bindi birenzeko). Urashobora gutora kumwita umusazi ntiwumvirize amajambo yiwe canke ukamuvuma washaka ukanamwica nk段dayimoni.Ariko urashobora gutora nahone kumu pfukamira nk棚mana. Ariko ntushobora kuja hagati, aho utemera canke ugarariza.サ

None Bibiriya yo ivuga Yesu ko arinde? Akorero ni Yohana 10 :30 aho Yesu yavuze ati : ォ Jewe na Data tur 爽mwe サ. Dukeneye kuraba gusa ingene Abayuda babifashe kugire tumenye ko Yesu yariko yigereranya n棚mana : ォ Bun誕bayuda bongera gutora amabuye Wewe ur置muntu ukigira Imana サ (Yohana 10 : 33). Abayuda bari batahuye neza ivyo Yesu yariko aravuga- Ubu Mana bwiwe. Mwitegereje neza, Yesu nti yahakanye ko ari Imana. Igihe Yesu yavuga ko We na Data bari Umwe, yariko agerageza guhishurira abayuda ko we na Data bafise Ubwoko na Kamere kamwe. N誕kandi karorero ni Yohana 8 :58: ォYesu arababgira ati n置kuri n置kuri ndababgira: Aburahamu ataravuka, jewe namye ndiho サ. Abayuda buvyumvise bashaka kumutera amabuye, nkuko amategeko abivuga (Abalewi 24 :15).

Yohana aravuga ォ Jambo yar棚mana サ kandi ォ Jambo yihaye umubiri サ (Yohana 1 :1,14). Ibi n段bigabane vyemeza neza yuko Yesu yari Imana muntu.Toma, umwe mubatumwa, yaravuze ati ォ Mwami, Mana yanje サ(Yohani 20 :28). Yesu ntiyamukosoye ! Tito 2:13 iratudetera intenge ngo turindire ukugaruka ku Mwami Imana, Yesu Kristo (na 2 Petero 1 :1).

Raba abaheburayo 1 :8 : ォAriko, ivy置mwana wayo yabivuze, it 選ngoma yawe, Mana, ihangamye ibihe bidashira, icumu ry置ganza atunganye.サ Imana Data yahamagaye Yesu 閃ana, vyemeza ko Yesu ari Imana. Mw段sezerano rya kera, turabona abavugishwa n棚mana bemeza ko Yesu ari Imana. Yesaya 9 :6 baravuga bati : ォ kuk置mwana atuvukiye, duhawe umwana w置muhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe : azokwitwa Igitangaza, Umujanama, Imana y置bushobozi, Data wa twese ahoraho, Umukama w誕mahoro.サ

None ni kubera iki ikibazo (kijanye nuwoYesu ari) gikomeye? Igituma gikuru Yesu ategerezwa kuba Imana ni kubera yoba Yesu atari Imana, ugupfa kwiwe ntikwari gushobora guhanagura ibicumuro vy段si yose (1Yohana 2 :2). Imana yonyene ni yo yarishobora kuriha ingero y段vyaha vyacu (Abaroma 5 :8, 2Ab棚korinto 5 :21). Yesu yategerezwa kuba umuntu kugira adupfire kandi yategerezwa kub棚mana kugira aducungure. Agakiza kaboneka mu kwizera Yesu Kristo gusa. Ubu Mana bwa Yesu Kristo ni bwo butuma aba Umukiza wenyene ashobora kuducungura. Ico ni co gituma yavuze ati : ォ Ni jewe nzira n置kuri n置bugingo : ntawushika kuri Data ntamujanye.サ (Yohana 14 :6)Subira ku rupapuro rwa mbere rwa kirundiMbe Yesu n段nde ?