ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്ത രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുക എന്നാല്‍ എന്താണ്‌ അര്‍ത്ഥം?
ചോദ്യം: ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്ത രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുക എന്നാല്‍ എന്താണ്‌ അര്‍ത്ഥം?

ഉത്തരം:
യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വന്ത രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ" നിങ്ങള്‍ ഈ ചോദ്യത്തിന്‌ ഉത്തരം പറയുന്നതിനു മുന്പ്ണ‌ ഈ ചോദ്യത്തെ അല്പം് വിശദീകരിക്കുവാന്‍ എന്നെ അനുവദിക്കുക. ഈ ചോദ്യം നിങ്ങള്ക്ക്ക‌ വ്യക്തമാകണമെങ്കില്‍ ആദ്യം "യേശുക്രിസ്തു" "സ്വന്തം" "രക്ഷകന്‍" എന്ന വാക്കുകളുടെ അര്ത്ഥം നിങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കണം.

യേശുക്രിസ്തു ആരാണ്‌? യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒരു നല്ല മനുഷനായും, ഒരു വലിയ ഉപദേഷ്ടാവായും, ഒരു പ്രവാചകനായും പലരും അംഗീകരിക്കാറുണ്ട്‌. തന്നെപ്പറ്റി ഇതൊക്കെ ശരിയാണു താനും. എന്നാല്‍ വാസ്തവത്തില്‍ താന്‍ ആരാണ്‌ എന്നത്‌ അവ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല എന്നത്‌ മറന്നുപോകരുത്‌. സത്യ വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌ യേശുക്രിസ്തു മനുഷനായി വന്ന ദൈവമാണെന്നാണ്‌ (യോഹ. 1:1,14). ദൈവം മനുഷനായി ഈ ഭൂമിയില്‍ വന്നത്‌ നമ്മെ ദൈവത്തിന്റെ വഴികള്‍ പഠിപ്പിക്കുവാനും, നമ്മെ സുഖപ്പെടുത്തുവാനും, ശരിയായ വഴിയില്‍ നടത്തുവാനും, നമ്മോട്‌ ക്ഷമിക്കുവാനും എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി നമുക്കായി മരിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ്‌! യേശുക്രിസ്തു സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവമാണ്‌. താന്‍ സര്വാ്ധികാരിയായ കര്ത്താമവാണ്‌. ഈ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചിടുണ്ടോ?

രക്ഷകന്‍ എന്നാല്‍ എന്താണ്‌; നമുക്കൊരു രക്ഷകനെ എന്തിനാണാവശ്യം? ബൈബിള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌ നാമെല്ലാവരും തെറ്റുചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്‌ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയില്‍ പാപികള്‍ ആണെന്നാണ്‌ (റോമ.3:10-18). പാപത്തിന്റെ ശംബളം മരണമാണ്‌ (റോമ.6:23). പാപം നിത്യനായ ദൈവത്തിന്‌ എതിരായിട്ടായതുകൊണ്ട്‌ അതിന്റെ ശിക്ഷയും നിത്യശിക്ഷയാണ്‌ (വെളി.20:11-15). ആയതു കൊണ്ടാണ്‌ നമുക്ക്‌ ഒരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്‌!

ദൈവം ഈ ഭൂമിക്കു യേശുക്രിസ്തു എന്ന മനുഷനായി വന്ന് നമ്മുടെ പാപപരിഹാരാര്ത്ഥം ക്രൂശില്‍ മരിച്ചു. താന്‍ ദൈവമായിരുന്നതിനാല്‍ തന്റെ മരണം സര്വന ലോകത്തിന്റേയും പരിഹാരമായിത്തീര്ന്നുറ (2കൊരി.5:21). പാപത്തിന്റെ ശംബളം താന്‍ തന്നേ വഹിച്ചതിനാല്‍ ഇനിയും നാം ആ ശിക്ഷ വഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തന്റെ ഉയിര്ത്തെ ഴുന്നേല്പ്്‌ തന്റെ രക്ഷണ്യ വേല പൂര്ത്തീ കരിക്കപ്പെട്ട്‌ ദൈവസന്നിധിയില്‍ അത്‌ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതായിത്തീര്ന്നു് എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ്‌ . അതുകൊണ്ടാണ്‌ അവന്‍ മാത്രം ഒരേ രക്ഷകന്‍ എന്നു പറയുന്നത്‌ (പ്രവ.4:12; യോഹ.14:6). ഈ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ സ്വന്ത രക്ഷകനാണോ? പലരും വിചാരിക്കുന്നത്‌ ദൈവത്തെ അറിയുക എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ പള്ളിയില്‍ പതിവായി പോവുക, കര്മ്മറ കൂദാശകളില്‍ പങ്കു കൊള്ളുക, ചില പാപവഴികളില്‍ നടക്കാതിരിക്കുക എന്നതൊക്കെയാണെന്നാണ്‌. വാസ്തവത്തില്‍ അതല്ല ദൈവത്തെ അറിക എന്നത്‌. യേശുക്രിസ്തുവുമായി ഒരു സജീവ ബന്ധത്തില്‍ ഏര്പ്പെ്ടുക എന്നാണ്‌ അതിന്റെ അര്ത്ഥംസ. യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്ത രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുക എന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ പൂര്ണ്ണ് വിശ്വാസവും ആശ്രയവും തന്നില്‍ വയ്ക്കുക എന്നാണര്ത്ഥം . വേറൊരാളുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട്‌ നിങ്ങള്ക്കു് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാന്‍ കഴികയില്ല. നിങ്ങളുടെ പുണ്യ പ്രവര്ത്തിപകള്‍ കൊണ്ടും നിങ്ങള്ക്ക്്‌ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാന്‍ സാധിക്കയില്ല. രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഒരേ വഴി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ പുനരുദ്ധാരണങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും തന്നിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശ്രയവും മാത്രമാണ്‌ (യോഹ.3:16). യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവാണോ?

യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്ത രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുവാന്‍ നിങ്ങള്ക്ക്ു‌ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കില്‍

ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന അതിന്‌ ഉപകരിക്കും. ഈ പ്രാര്‍ത്ഥനയോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രാര്‍ത്ഥനയോ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയില്ല. ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ്‌ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത്‌. ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന ക്രിസ്തുവിങ്കലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു മാര്‍ഗ്ഗം മാത്രമാണ്‌. "കര്‍ത്താവേ, ഞാന്‍ തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ശിക്ഷായോഗ്യനാണെന്നും ഞാന്‍ അറിയുന്നു. യേശുകര്‍ത്താവ്‌ എന്റെ പാപപരിഹാരാര്‍ത്ഥം മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട്‌ മൂന്നാം നാള്‍ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റ്‌ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. കര്‍ത്താവേ, എന്റെ പാപങ്ങള്‍ ക്ഷമിച്ച്‌ എന്നെ നിന്റെ പൈതലാക്കേണമേ. പ്രര്‍ത്ഥന കേട്ടതു കൊണ്ട്‌ നന്ദി. നിത്യജീവനായി സ്തോത്രം. യേശുകര്‍ത്താവിന്റെ നാമത്തില്‍ തന്നെ. ആമേന്‍."

ഇവിടെ വായിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ ക്രിസ്തുവിനായി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തെങ്കില്‍ "ഞാന്‍ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു" എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുകമലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുകക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്ത രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുക എന്നാല്‍ എന്താണ്‌ അര്‍ത്ഥം?