ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆತಿದೆಯೇ? ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆತಿದೆಯೇ? ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ:
ಕಾಯಿದೆ 13:38 ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ, “ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಸಾರಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.”

ಕ್ಷಮೆಯೆಂದರೇನು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು?

“ಕ್ಷಮೆ” ಪದದ ಅರ್ಥ, ಸ್ಲೇಟನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಒರೆಸುವುದು, ಮನ್ನಿಸುವುದು, ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು. ನಾವು ಯಾರ ಕುರಿತಾದರೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅರ್ಹನೆಂದು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಮೆಗೆ ಯಾರೂ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಕ್ಷಮೆಯು ಒಂದು ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣ, ಕರುಣಾಭರಿತ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕ್ರಿಯೆ. ನಿಮಗೆ ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿರಲಿ, ಆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿರುವ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಕ್ಷಮೆ.

ದೇವರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷಮೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆಯೆಂದು ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 7:20 ಸಾರುತ್ತದೆ, “ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ, ಯಾವುದು ಸರಿಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಎಂದೂ ಪಾಪವನ್ನೇ ಮಾಡದ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ.” 1 ಜಾನ್ 1:8 ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ನಾವು ಪಾಪರಹಿತರು ಎಂದು ಸಾರುವೆವಾದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ.” ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯೇಳುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ (ಸಾಮ್ 51:4). ಫಲಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ನಮಗೆ ದೇವರ ಕ್ಷಮೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 25:46; ಜಾನ್ 3:36).

ಕ್ಷಮೆ – ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು?

ದೇವರು ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಭರಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ –ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಕಾತರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 2 ಪೀಟರ್ 3:9 ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, “…ಯಾರೂ ನಾಶವಾಗದಿರಲಿ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಲಿ, ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹನೆಯಿಂದಿದ್ದಾನೆ.” ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದನು.

ಮರಣವೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ದಂಡ. ರೋಮನ್ಸ್ 6:23 ಮೊದಲರ್ಧ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ, “ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಂಬಳ ಮರಣ…” ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮರಣವನ್ನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿರುವುದು. ದೇವರು, ಅವನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ – ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾದ. 1:1,14). ಯೇಸುವು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು, ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದಂಡ –ಮರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ.2 ಕೋರಿನ್ಥಿಯನ್ಸ್ 5:21 ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, “ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಪವಿಲ್ಲದ ಅವನನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಿದನು, ಇದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಧರ್ಮಶೀಲತೆ ನಾವಾಗಬಹುದು”. ಯೇಸುವು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು, ನಮಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೇವರಾಗಿ ತಾನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ, ಯೇಸುವು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು! ದೇವರಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಪಗಳ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. 1 ಜಾನ್ 2:2 ಸಾರುತ್ತದೆ, “ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಅವನು ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಕೇವಲ ನಮ್ಮದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಪಗಳಿಗೆ.” ಯೇಸುವು ಮರಣೋನ್ಮುಖನಾಗಿ ಎದ್ದನು, ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಮೇಲೆ ಅವನ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ (1 ಕೋರಿನ್ಥಿಯನ್ಸ್ 15:1-28). ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ನಂತರದ ರೋಮನ್ನರ ಉತ್ತರಾರ್ಧವು 6:23 ನಿಜ, “…ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯಜೀವನವು ದೇವರ ಉಡುಗೊರೆ.”ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಂಥ ಅಪರಾಧಿಪ್ರಜ್ಞೆ ಯ ಕ್ಲೇಶ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕನಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1:7 ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ದೇವನ ಕೃಪೆಯೆಂಬ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.” ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡಲೆಂದು, ಯೇಸುವು ನಮ್ಮ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದನು. ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ದೇವರನ್ನು ಬೇಡುವುದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಭರಿಸಲು ಯೇಸುವು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾ – ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನ್! 3:16-17 ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, “ಭಗವಂತನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸಿದನೆಂದರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಯರು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನಿರಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ನಾಶ ಹೊಂದದೆ ನಿತ್ಯಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಾಗಲು ಅವನು ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರನನ್ನು ನೀಡಿದನು. ದೇವರು ಅವನ ಪುತ್ರನನ್ನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು.”

ಕ್ಷಮೆ – ಇದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವೇ?

ಹೌದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ! ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದ ಕ್ಷಮೆಗೆ ನೀವು ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆ, ದೇವರ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕನನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದಾದರು ಬೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ದಾರಿ. “ಭಗವಂತನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪವೆಸಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವನಲ್ಲಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡಲೆಂದು ನನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! ಆಮೇನ್!”

ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು “ನಾನು ಇಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ” ಎಂಬ ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರಿ.


ಕನ್ನಡ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ


ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆತಿದೆಯೇ? ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?