N段ki Umugambi w誕gakiza/ Inzira ijana kugakiza ?
Ikibazo : N段ki Umugambi w誕gakiza/ Inzira ijana kugakiza ?

Inyishu :
Mbe wumva ushonje ? Atari mu buryo bw置mubiri ! Ariko uraba mu buzima bwawe, harico ubona kibuze kandi kidashobora kwuzuzwa n段vyisi? Niyaba arivyo, Yesu ni we Nzira ! Yesu yavuze ngo ォ Ni jewe mutsima w置bugingo : uza kuri jewe ntasonza na mba, kand置nyizera nta ho azogira inyota na mba サ (Yohana 6 :35).

Mbe harivyo woba utumva ? Kuburyo udashobora gutora inzira ufata m置buzima canke udatahura igituma uriho ? Mbe ubona vyoba bisa nkuko umuntu yoba yazimije amatara kuburyo udashobora gutora aho bakiriza ? Niyabaya bimeze bityo, Yesu niwe nzira ! Yesu yavuze ati : ォ Jewe nd置muco w段si, unkurikira nta ho azogenda mu mwiza, arikw azogira umuco w置bugingo サ (Yohana 8 : 12)

Mbe hahora hashika igihe ukumva monga ubuzima ntaco bumaze ? Woba waragerageje imiryango myinshi- ariko ivyo wasanzeyo ntivyujuje ubuzima bwawe ? Niyaba ari vyo, Yesu ni we Nzira ! Yesu yavuze ati : ォNi jewe rembo, kand置shika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa; agataha ,agaturuka, akaronka icanya. サ (Yohana 10 :9)

Mbe ubona abandi bama bakwihinduka ? Imigenderanire ufatiniye nabo yoba ituzuza ubuzima bwawe ? Vyoba bimeze nkuko boba bashaka kugira ico bakuronseko ? Ni yaba aruko,Yesu ni we nzira ! Yesu yavuze ati : ォ Ni jewe mwungere mwiza ; umwungere mwiza yigura intama ziwe. Ni jewe mwungere mwiza ndazi izanje, n段zanje ziranzi.サ (Yohana 10 : 11, 14)

Woba ufise amakenga kubijanye n段bizoza iy段si imaze kuvaho, n誕bayiriko ? Woba warambiwe no kubandanya wirukira ibintu ata co bimaze ? Woba wifuza kubaho inyuma y置gupfa kwawe? Niyaba arivyo, Yesu ni we Nzira ! Yesu yavuze ati : ォ Ni jewe kuzuka n置bugingo. Unyizera n段yo yoba yarapfuye, azobaho ; kand置riho wese anyizera, ntaho azokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira.サ(Yohana 11 : 25-26)

Mbe woba uzi inzira, canke ukuri ? Woba wifuza kubaho ubuzima bwo ? Yesu arishura ati : ォ Ni jewe nzira n置kuri n置bugingo: ntawushika kuri Data ntamujanye.サ(Yohana 14 :6)

Inzara wumva n段nzara iri ina muri wewe, Ishobora guhazwa n棚mana gusa. Yesu niwe wenyene ashobora gukemura uwo mwijima. Niwe muryango ushikana ku buzima bw置kuri. Yesu niwe mugenzi kandi mwungere wamy wifuza. Yesu niwe Buzima- ubu n段bihe bidashira. Yesu niwe Nzira ishikana ku gakiza !

Igituma wumva ushonje, kandi monga ugendera m置mwijima canke igituma udashobora gutahura ubuzima ni kubera utagendana n棚mana. Bibiriya iratubwira ko twese turi abacumuzi kandi kubwivyo tudashikira ubwiza bw棚mana (Umusiguzi 7 :20, Abaroma 3 :23). Kubera twaremwe kugira tugire imigenderanire myiza hamwe n棚mana, Iyo utandukanye nayo kubera Ivyaha vyawe, Ubuzima bwawe nta ntumbero buba bugifise. Kandi, tutaravye neza ivyo bicumuro birashobora kudutuma dutandukana n棚mana ibihe bidashira (Abaroma 6 :23, Yohana 3 :36).

Mbe none twovyirinda gute? Yesu ni we Nzira ! Yesu yatwikorereye ivyaha vyacu (Ab棚korinto 5 :21). Yesu yapfuye kubwacu (Abaroma 5 :8), ingero twebge twari dukwiye. Haciye Iminsi itatu, Yesu yazutse mu bapfuye, vyemeza intsinzi yiwe k置rupfu n段caha (Abaroma 6 : 4-5). None kubera iki yoba yaremeye kubikora ? Yesu yarishuye avuga ati : ォ Nta wogira urukundo ruruta urw置k置muntu yigura abakunzi biwe. サ(Yohana 15 :13). Yesu yapfuye kugire twe tubeho. Dushize ukwizera kwacu mu gupfa no kuzuka kwiwe, ivyaha vyacu birahanagurwa. Aho niho rero dushobora guhazwa n棚mana. Niho tuzoshobora kugendera mu muco ; kandi tukabaho ubuzima bushimisha. Tuzoshobora kumenye uwo mugenzi mpfampfe wacu, umwungere mwiza. Tuzoshobora kumenya ko dufise ubuzima budahera- hamwe na we mw段juru !

ォ Kuk置rukundo Imana yakunze abari mw段si ari rwo rwatumye itanga umwana wayo w段kinege, kugira ng umwizera wese ntaze apfe urupfu rubi, ariko ahabge ubugingo budashira サ(Yohana 3 : 16)

Woba wahisemwo KRISTO kubera ivyo wasomye ngaha? Nivyaba ari vyo, fyonda kuri"Nakiriye Yesu uno musi" munsi yaho.Subira ku rupapuro rwa mbere rwa kirundiN段ki Umugambi w誕gakiza/ Inzira ijana kugakiza ?