Wat is het verlossingsgebed?



Vraag: "Wat is het verlossingsgebed?"

Antwoord:
Veel mensen stellen de volgende vraag: “Is er een gebed dat ik kan bidden dat zul resulteren in mijn verlossing?” Wanneer we deze vraag beschouwen is het belangrijk om te onthouden dat onze redding niet kan worden bewerkstelligd door het opzeggen van een gebed of het uitspreken van bepaalde woorden. De Bijbel vertelt ons nergens dat een mens door een gebed wordt gered. Het opzeggen van een gebed is niet de Bijbelse weg naar verlossing.

De Bijbelse methode om gered te worden is in Jezus geloven. Johannes 3:16 vertelt ons: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. De redding wordt verkregen door geloof (Efeziërs 2:8), door Jezus als Verlosser aan te nemen (Johannes 1:12), door volledig en alleen op Jezus te vertrouwen (Johannes 14:6; Handelingen 4:12) – niet door een gebed op te zeggen.

De Bijbelse boodschap over de redding is eenvoudig en duidelijk, maar tegelijkertijd verbazingwekkend. We hebben allemaal tegenover God gezondigd (Romeinen 3:23). Er is niemand die ooit een heel leven heeft geleid zonder te zondigen (Prediker 7:20). Vanwege onze zonden verdienen we een veroordeling door God (Romeinen 6:23), en die veroordeling bestaat uit een lichamelijke dood gevolgd door een geestelijke dood. Vanwege onze zonden en de verdiende straf voor die zonden is er niets dat wij zelf kunnen doen om het “weer goed te maken” met God. Door Zijn liefde voor ons werd God een mens in de Persoon van Jezus Christus. Jezus leefde een perfect leven en onderwees altijd de waarheid. Maar de mensheid wees Jezus af en doodde Hem door Hem te kruisigen. Maar, door die afschuwelijke daad stierf Jezus in onze plaats. Jezus nam de veroordeling en de straf voor de zonde op Zichzelf, en stierf voor ons (2 Korintiërs 5:21). Jezus werd toen uit de dood opgewekt (1 Korintiërs hoofdstuk 15) en bewees hiermee dat Zijn betaling voor de zonden toereikend was en dat Hij de zonde en de dood had overwonnen. Als gevolg van deze offergave van Jezus biedt God ons de verlossing als een geschenk aan. God roept ons allen op om onze gedachten over Jezus te veranderen (Handelingen 17:30) en om Hem als de volledige betaling voor onze zonden te aanvaarden (1 Johannes 2:2). Onze redding wordt dus verkregen door het geschenk te aanvaarden dat God ons aanbiedt, niet door een gebed te bidden.

Dit gezegd hebbend betekent dit niet dat er geen gebeden betrokken kunnen zijn bij het ontvangen van je verlossing. Als je het Evangelie begrijpt en gelooft dat dit waar is en Jezus als je redding hebt aanvaard – dan is het goed en gepast om dit geloof in gebed tot God uit te drukken. Een communicatie met God in de vorm van een gebed kan een manier zijn om voortgang te boeken: van het accepteren van feiten over Jezus als dingen die waar zijn, tot een volledig vertrouwen in Jezus als je Redder. Bidden kan verbonden zijn aan de handeling waarin jij je vertrouwen in Jezus alleen voor je verlossing stelt.

Maar, nogmaals, het is cruciaal om te begrijpen dat je redding niet gebaseerd is op het opzeggen van een gebed. Het opzeggen van een gebed kan je niet redden! Als jij de verlossing wil ontvangen die beschikbaar is in Jezus, stel dan je geloof op Hem. Vertrouw volledig op Zijn dood als het toereikende offer voor jouw zonden. Vertrouw volledig op Hem , en Hem alleen, als jouw Redder. Dat is de Bijbelse manier om gered te worden. Als jij Jezus als je Redder hebt aanvaard, nou, richt dan gerust een gebed tot God. Vertel God hoe dankbaar je bent voor Jezus. Geef God alle lof en eer voor Zijn liefde en Zijn offergave. Dank Jezus omdat Hij voor jouw zonden stierf en in jouw redding voorzag. Dat is het Bijbelse verband tussen verlossing en gebeden!

Heb je het besluit vóór Christus genomen naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Indien “ja” klik op de “ik heb Christus vandaag aangenomen” - knop hieronder.


Terug naar Nederlandse home page



Aanbevolen door GotQuestions.org:



Wat is het verlossingsgebed?