Wat is voorbestemming? Is voorbestemming Bijbels?Vraag: "Wat is voorbestemming? Is voorbestemming Bijbels?"

Antwoord:
Romeinen 8:29-30 vertelt ons: “Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister”. Efeziërs 1:5 en 11 verkondigen: “En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden… In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld”. Veel mensen bezitten een sterke vijandigheid tegenover de doctrine van de voorbestemming. Maar, voorbestemming is een Bijbels doctrine. De sleutel is het begrijpen wat voorbestemming betekent, in de Bijbelse zin.

De woorden die in de bovenstaande Schriftteksten als “voorbestemd” worden vertaald zijn vertaald uit het Griekse woord “proorizo”, wat “van te voren bepalen” betekent, of “bestemmen”, “vooraf beslissen”. Voorbestemming betekent dus dat God van te voren bepaalt dat bepaalde dingen gebeuren. Wat heeft God dan van te voren bepaald? Volgens Romeinen 8:29-30 bepaalde God van te voren dat bepaalde individuen het evenbeeld van Zijn Zoon zouden worden, dat zij geroepen en vrijgesproken zouden worden en dat zij in Zijn luister zouden delen. In essentie bepaalde God dat bepaalde individuen gered zouden worden. Talrijke Schriftteksten refereren aan het feit dat mensen die in Christus geloven zijn uitverkoren (Matteüs 24:22, 31; Marcus 13:20, 27; Romeinen 8:33; 9:11; 11:5-7,28; Efeziërs 1:11; Kolossenzen 3:12; 1 Tessalonicenzen 1:4; 1 Timoteüs 5:21; 2 Timoteüs 2:10; Titus 1:1; 1 Petrus 1:1-2; 2:9; 2 Petrus 1:10). Voorbestemming is de Bijbelse doctrine dat God in Zijn soevereiniteit bepaalde individuen uitkiest om verlost te worden.

Het meest gehoorde bezwaar tegen de doctrine van de voorbestemming is dat het oneerlijk zou zijn. Waarom zou God bepaalde individuen selecteren en anderen niet? Het is belangrijk te onthouden dat niemand het verdient om gered te worden. We hebben allemaal gezondigd (Romeinen 3:23) en we verdienen allemaal een eeuwige bestraffing (Romeinen 6:23). Daarom zou het dus perfect rechtvaardig zijn als God ons allemaal een eeuwigheid in de hel zou laten doorbrengen. Maar, God kiest er voor om sommigen van ons te redden. Hij is niet onrechtvaardig tegenover hen die niet zijn uitverkoren omdat zij krijgen wat ze verdienen. Het feit dat God er voor kiest om voor sommigen genadig te zijn is niet oneerlijk tegenover de anderen. Niemand verdient ook maar iets van God – daarom kan niemand er bezwaar tegen hebben als ze niets van God krijgen. Een voorbeeld zou zijn als ik aan 5 mensen in een groep van 20 mensen geld zou uitdelen. Zouden de 15 mensen die geen geld krijgen van streek zijn? Waarschijnlijk. Hebben ze het recht om hierdoor van streek te zijn? Nee. Omdat ik niemand dat geld verschuldigd was. Ik besloot gewoon om tegenover sommigen van hen aardig te zijn.

Als God kiest wie er gered zal worden, ondermijnt dat dan niet onze vrije wil om te kiezen en in Christus te geloven? De Bijbel zegt dat we een vrije wil hebben om keuzes te kunnen maken – het enige dat we hoeven te doen is in Jezus Christus te geloven en we zullen dan verlost worden (Johannes 3:16; Romeinen 10:9-10). De Bijbel zegt nooit dat God iemand zou afwijzen die in Hem gelooft of iemand die Hem nastreefde de deur heeft gewezen (Deuteronomium 4:29). Op de een of andere manier, in het mysterie van God, werkt de voorbestemming hand in hand met het door God geroepen zijn (Johannes 6:44) en het geloof dat tot de verlossing leidt (Romeinen 1:16). God kiest wie gered zal worden en we moeten voor Christus kiezen om gered te kunnen worden. Beide feiten zijn even waar. Romeinen 11:33 verkondigt: “Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen!”


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat is voorbestemming? Is voorbestemming Bijbels?